جنبش اجتماعی زنان

مرکز فرهنگی زنان (1386) «ویژه نامه سالگرد 22 خرداد 85»، نامه زن، نشریه داخلی مرکز فرهنگی زنان، شماره 7.
مطیع، ناهید. (1381) «زنان ایران: حرکت تدریجی، صلح آمیز و مدنی»، مجله زنان، سال یازدهم، مردادماه.
مطیع، ناهید. (1382) «گروه های زنان در حرکت تواناسازی»، فصلنامه پژوهش زنان، دوره اول، شماره 6.
مقدم، خدیجه. (1385) «خانه به خانه به دنبال کمپین یک میلیون امضاء»، ماهنامه زنان، سال پانزدهم، شماره 141: صص 22-23.
مقدم، والنتین. (1385) «جنسیت و انقلاب‌ها»، در جک گلدستون [ویراستار] «مطالعاتی نظری، تطبیقی و تاریخی در باب انقلاب‌ها»، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران: نشر کویر.
ملوچی، آلبرتو. (1387) «ابعاد نوین جنبش‌های نوین اجتماعی»، در لارنا، انریک؛ هانک جانستون و ژوزف گاسفیلد. [ویراستاران] «جنبش های نوین اجتماعی»، ترجمه محمد سروریان و علی صبحدل، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
نجم‌آبادی، افسانه. (1381) «اگر مبارزات زنان ایران را “نه-جنبش” بنامیم، چه؟»، ماهنامه زنان، سال یازدهم، شماره 97: صص 44-49.
پایان نامه ها:
امیدی آوج، مریم. (1383) «بازتاب محلی الگوهای جهانی (مورد: فمینیسم در ایران)»، پایاننامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس.
رنجبر، حسین. (1383) «بررسی جنبش اجتماعی زنان از مشروطه تاکنون»، پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعات زنان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.
عطارزاده، مجتبی (1384) «زن ایرانی: تحول حضور سیاسی از مردسالاری تا فمینیسم»، پایاننامه دکترای علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس.
کیانپور، لیلا. (1382) «تاثیر جنبش های اجتماعی جدید بر فرایند جهانی شدن (با تاکید بر جنبش زنان ایران)»، پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی.
لرستانی، فریبرز. (1381) «نگاهی جامعه شناختی به جنبش اجتماعی زنان ایران پس از انقلاب اسلامی»، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.
محمدکریمی، شهربانو. (1382) «بررسی تطبیقی جنبش زنان و عوامل موثر بر آن»، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.
مشیرزاده، حمیرا. (1378) «فمنیسم در ایالات متحده: از جنبش اجتماعی تا نظریه اجتماعی»، پایان نامه دکترای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
منابع آماری:
مرکز اطلاعات و آمار زنان (1382)، «مجموعه تحقیقات علوم انسانی در حوزه مسائل زنان»، تهران: شورای فرهنگی اجتماعی زنان.
مرکز آمار ایران (1387)، «سالنامه آماری کشور»، تهران: مرکز آمار ایران.
مرکز امور مشارکت زنان (1384)، «گزارش تحول وضعیت زنان، طی سال های 1376-1383»، تهران: انتشارات سوره مهر.
منابع لاتین:
Calhoun, Craig. (1993) “New Social Movements of the Early 19th Century” Social Science Journal, 17, pp 385-427.
Diani, Mario. (1992) “The Concept of Social Movement” Sociological Review, pp 40, 1-25.