جمع بندی و نتیجه گیری

4-2- ساختار اجتماعی استان………………………………………………………………………………………………………………………………….138
4-2-1- تحلیل ساختار جمعیت……………………………………………………………………………………………………………………………..138
4-3- تحلیل نظام شهری استان و جایگاه شهرهای کوچک ………………………………………………………………………………………140
4-3-1- تحلیل پراکندگی جمعیت شهری استان بر حسب اندازه گروه های جمعیتی……………………………………………………..141
4-3-2- شبکه شهری استان مازندرانوجایگاه شهرهای کوچک…………………………………………………………………………………..152
4-3-3- سلسله مراتب شهری براساس طبقات جمعیتی و جایگاه شهرهای کوچک……………………………………………………155
4-4-4- سلسله مراتب شهری براساس الگوی رتبه- اندازه و نوع تعدیل یافته آن………………………………………………………..157
4-4-5- تعادل فضایی استقرار جمعیت و تعداد شهرها در شبکه شهری استان مازندران………………………………………………169
4-4-6- تحلیل عوامل موثر بر شکل گیری نظام شهری استان………………………………………………………………………………….169
4-4-6-1- عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی……………………………………………………………………………………………………169
4-4-6-2- ساختار قومی، تاریخی و سیاسی…………………………………………………………………………………………………………170
4-4-6-3- تأثیر مرکز استان بر مناطق پیرامونی……………………………………………………………………………………………………..171
4-5- سطح بندی شهرهای استان مازندران بر حسب کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی…………………………………. 173
4-5-1- سطح بندی شهرهای استان مازندران بر حسب کارکردهای مختلف و جایگاه شهرهای کوچک………………………..173
4-5-2- بررسی کارکرد شهرهای استان براساس خدمات کلان موجود و جایگاه شهرهای کوچک………………………………173
4-6- جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………..194
فصل پنجم
تجزیه و تحلیل اطلاعات و یافته های تحقیق
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………198
5-1- یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………………198
5-2- یافته های استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………………..200
5-2-1- سنجش و تحلیل پایداری زیست محیطی…………………………………………………………………………………………………..201