جلوگیری از مهاجرت

1-4-1- ضرورت شناختی
ضرورت شناخت و تبیین موضوع پایداری در شهرهای مورد مطالعه نیز از دو جنبه قابل توجه است: یکی از حیث ماهیتی و دیگری از لحاظ دانش کاربردی.
از حیث ماهیتی، به دلایل متعددی که پیشتر مورد بحث و تحلیل قرار گرفت، تفکر و نظریه پردازی در حوزه مطالعات شهرهای کوچک، علاوه بر اینکه به تکمیل و ارتقای بحث های متنوع نقش آفرینی آنها در توسعه حوزه درون شهری و پسکرانه روستایی کمک می نماید، از جایگاه ویژه ای در مطالعات گسترده شبکه های سکونتگاهی ملی، منطقه ای و محلی برخوردارست. از این رو، مطالعه و بررسی نظری و ماهیتی موضوع، به ارتقای دایره شناختی و ادراکی در مبانی نظری مطالعات شهری کمک می کند. همچنین بنابر برآوردهای سازمان ملل، در آینده قابل پیش بینی، بیشترین نرخ رشد شهرنشینی در شهرهای کوچک و متوسط روی خواهد(Cohen,2005:11). لذا، تدوین استراتژی توسعه شهری پایدار برای این شهرها اجتناب ناپذیر خواهد بود. ثانیاً، شهرهای کوچک نسبت به شهرهای بزرگ به لحاظ دسترسی به خدمات اساسی و امکانات و زیرساخت ها در شرایط نابرابر و ناعادلانه تری قرار دارند و نرخ فقر نیز در این شهرها بالاتر است (Cohen.1995:19). و ثالثاً، توان مدیریت محلی نیز در شهرهای متوسط و کوچک ضعیف تر است. در حال حاضر، تعداد زیادی از شهرهای متوسط و کوچک، ظرفیت نهادی و سازمانی لازم را برای مدیریت رشد سریع جمعیتی شان ندارند. همچنان که شهرها رشد می کنند و تکامل می یابند، مدیریت آنها نیز پیچیده تر می شود. رابعاً، شهرهای کوچک نقش شایان توجهی در نیل به نظام اسکان متوازن در سطوح منطقه ای ایفا می کنند و باعث تراوش اثرات رشد به نقاط پیرامونی می شوند. خامساً دست یابی به عدالت، برابری و کارایی در شهرهای کوچک نسبت به شهرهای بزرگ و کلانشهرها بیشتر است و در نهایت اینکه، توسعه پایدار درونی این شهرها، زمینه را برای توسعه ی همه جانبه سرزمینی فراهم می کند. این دلایل حکایت از آن دارند که توجه به شهرهای کوچک و پایداری توسعه آنها ضرورتی اجتناب ناپذیر است. لذا اهمیت و ضرورت پایداری شهرهای کوچک را می توان اینگونه بیان کرد که: پایداری توسعه ساختار داخلی شهرهای کوچک تضمین کننده پایداری توسعه در سطوح پایین نظام سکونتگاهی(روستاها) و سطوح بالای این نظام شهری(شهرهای میانی و بزرگ) است.
از حیث بسط دانش کاربردی، از آنجایی که ماهیت پیچیدگی نظام های حاکم بر شهرها، در مقیاس های مختلف(شهرهای کوچک، متوسط، بزرگ و کلانشهرها) متفاوت است، نمی توان از رویه سیاستگذاری و مدیریتی واحدی برای پایدار ساختن الگوی توسعه آنها بهره جست و مقابله و هدایت نیروهای تاثیر گذار بر شهر در مقیاس های فضایی مختلف، تدابیر ویژه ای را نیاز دارد. شهرهای بزرگ، مادرشهرها و کلانشهرها علاوه بر محیط داخلی کشورها، از زمینه های بین المللی و جهانی نیز تاثیر خواهند پذیرفت. در حالیکه شهرهای کوچک و متوسط بیشترین ارتباط را با زمینه های منطقه ای و تا حدی سطوح ملی دارند لذا جز در مورد برخی شهرهای خاص همانند شهرهای دارای گردشگری بین المللی و… پایداری این شهرها بیشتر در گرو ارتباط پایدار آنها با زمینه منطقه ای خواهد بود.
1-4-2- ضرورت کاربردی
علاوه بر ضرورت های شناختی، وجود مسائل ریشه دار و پردامنه در حوزه های برنامه ریزی و اجرای طرح های توسعه شهری، سبب شد این موضوع را برای پژوهشی گسترده و مبسوط انتخاب کنیم. نکات ذیل از جمله مواردی هستند که در انتخاب این موضوع دارای اهمیت بوده و ضرورت توجه به برنامه ریزی توسعه پایدار آنرا ضروری می ساختند:
پویایی نظام شهرنشینی استان، ضرورت هدایت روندهای جاری و آتی توسعه در شهرهای کوچک را بر اساس پارادایم پایداری اجتناب ناپذیر می سازد.
پایداری این شهرها خواهد توانست سر زندگی و حیات اجتماعی و اقتصادی را در درون این شهرها تقویت کند.
بهبود کیفیت زندگی و امکانات شهرهای کوچک استان و پایداری آن ها، کششی موثر برای جذب مهاجرین روستایی و جلوگیری از مهاجرت آنها به شهرهای بزرگتر استان خواهد بود
بهبود کیفیت زندگی در این شهرها باعث جلوگیری از مهاجرت شهروندان آن به شهرهای بزرگتر استان و سایر شهرهای کشور خواهد شد.