جایگاه

توضیح:
قرآن چهار حرف است و از کلمۀ قرین گرقته شده ← از چهار قرین گذشته تا به خلق رسیده.
چهار قرین : ناطق و اساس و عقل و نفس
قر : دو قرین مرکب و به هم پیوسته ← ناطق و اساس ← عمل
آن : دو قرین بسیط ← عقل و نفس ← علم
ق: اساس است که از او راه به ناطق می‌بریم و صاحب تأویل است و جایگاه نری دارد : صد
ر: ناطق است که از او راه به عقل می‌بریم و صاحب تأویل و تألیف است.
آ : عقل : یک
ن: نفس : پنجاه
4-1-8 اثبات اینکه اندازه وام انسان بر خداوند صد و نوزده درم است:
و ما گوئیم آنچه خدای تعالی گفت: واقرضوا الله قرضاً حسناً معنی این آیت این است که وام خواست خدای تعالی از بندگان و اندازه پیدا نبود و خداوند تأویل پیدا کرد ما را که صدو نوزده درم است و بیان این بگفت چون حسناً بحساب جمل جمع کنی صد و نوزده است، چنانکه ح هشت و س شصت ن پنجاه الف یکی. و تأویل آن در عالم دین آن است که این سخن دلیل است بر کلیمه باری سبحانه که نام او وحدت است و وحدت چهار حرف است و دلیل بر چهار اصل دین است که ازو اندر عالم پدید آمده‌اند دو روحانی و دو جسمانی، و بحساب صد و نوزده دلیل است بر صد و نوزده حد اندر عالم دین کزین چهار اصل پدید آمد چه اندر دور مهین و چه اندر دور کهین. اما اندر دور مهین که آن دور ناطق است علیه‌السلام این صدو و نوزده حد آنست که شش ناطق است از آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد مصطفی علیه‌السلام که قائم قیامت علیه افضل التحیه و السلام هفتم ایشانست و هر یکی را ازین هفت خداوندان دور از پنج حد علوی چون اول و ثانی و جد و فتح و خیال مادت بود که بپذیرفتند و بدوازده حجتان خویش بدادند؛ پنج و دوازده هفده باشد پس هر صاحب دوری را هفده حد بود و چون جمله شود هفت بار هفده صد و نوزده شود. و اندر دور کهین که دور امام است این صد و نوزده حد آنست که هر امامی را تأیید از آن پنج حد باشد چون اول و ثانی و جد و فتح و خیال، و هر امامی را دوازده حجت باشد که نور توحید از راه ایشان بخلق اینعالم رسد پس هر هفت امام را هفده حد است که جمله صدو نوزده حد باشد، و در عالم شریعت گواه بردرستی این قول آنست که گردش روز بر هفت روز است و اندر هر روزی هفده رکعت نماز فرض است پس جمله رکعتهای نماز فریضه اندر یک هفته صدو نوزده رکعت است.
توضیح:
آیه: واقرضوا الله قرضاً حسناً (خدای تعالی از بندگان وامی خواست):
اندازه وام ← صدو نوزده درم
جمع حروف کلمۀ حسناً بحساب جمل: ح (هشت) + س (شصت) + ن (پنجاه) + الف (یک) = صد و نوزده
این سخن دلیل است بر کلیمه باری سبحانه که نام او وحدت است
وحدت چهار حرف است ← چهار اصل دین (دو روحانی و دو جسمانی)
صد و نوزده ← صد و نوزده حد در عالم دین که از آن چهار اصل در دورهای بزرگ و کوچک پدید آمده است.
در دور بزرگ یا مهین (دور ناطق): هر یک از این شش ناطق (آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد مصطفی علیه‌السلام) به همراه قائم قیامت علیه السلام هر آنچه که از پنج حد علوی (اول و ثانی و جد و فتح و خیال) پذیرفتند به دوازده حجت خود دادند.
صد و نوزده = (دوازده + پنج) × یک + شش
در دور کوچک یا کهین (دور امام): هفت امام داریم که هریک از آن پنج حد (اول و ثانی و جد و فتح و خیال) تأیید گرفته و به دوازده حجت خود داده است.