جامعه شناسی سیاسی

مخبر، عباس، سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج، تهران:طرح نو،1371.
مددپور، محمد، تجدد و دین زدایی در فرهنگ و هنر منورالفکری ایران، از آغاز پیدایی تا پایان عصر قاجار، (چاپ دوم)، تهران:دانشگاه شاهد، 1373.
مدیریت پژوهش، خشونت و فرهنگ (اسناد کشف حجاب) ، انتشارات و آموزش، تهران:1371.
مرکز پژوهش و نشر فرهنگ سیاسی دوران پهلوی، رضاشاه کبیر، ( به مناسبت یکصدمین زاد روز اعلیحضرت رضاشاه کبیر )، تهران،.بی تا.
مرکز پژوهش و نشر فرهنگ سیاسی دوران پهلوی، فرهنگ و هنر از نظر رضاشاه کبیر، ،بی تا.
مظفری، آیت، مناسبات روحانیت و دولت در ایران معاصر، با رویکرد جامعه شناسی سیاسی، معارف اسلامی، قم:دفتر نشر معارف، 1378.
معتضد، خسرو. کسری، نیلوفر، سیاست و حرمسرا:زن در عصر قاجار،تهران:علمی،1378.
معظم پور، اسماعیل،نقد و بررسی ناسیونالیسم تجدد خواه در عصر رضاشاه،تهران:مرکز اسناد انقلاب اسلامی ،1383.
مکی، حسین، تاریخ بیست ساله ایران، (چاپ چهارم)، تهران:انتشارات علمی، جلد 2و4و6و5، سال 1374.
ملک زاده، مهدی، انقلاب مشروطیت ایران، (چاپ چهارم)،تهران:انتشارات علمی،ج1، 1373.
منصوری،جواد، قیام 15 خرداد به رعایت اسناد ساواک، چاپ اول،تهران:سازمان اسناد ملی ایران،جلد اول، 1377.
مونیکا، رینگر، آموزش، دین و گفتمان اصلاح فرهنگی دردوران قاجار،ترجمه مهدی حقیقت خواه،تهران: ققنوس،1381.
میرزا حسین خان،تاریخ قرون قدیم،پنجم ابتدایی،(چاپ چهارم)،طهران:علمی،1304.
مینوی، مجتبی، نقد حال، (چاپ سوم)، تهران:خوارزمی، 1367.
مرکز بررسی و تنطیم اسناد امور خارجه، نظر جراید و مجلات درباره اعلیحضرت رضاشاه کبیر، ،تهران:اداره انتشارات و مدارک،2535 شاهنشاهی
نفیسی، سعید، تاریخ معاصر ایران، تهران:فروغی، 1345.
نوایی،عبدالحسین،ملک زاده، الهام، دانشجویان ایرانی در اروپا،اسناد مربوط به قانون اعزام محصل از سال 1307تا1313، سازمان اسناد کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،1383.
سازمان آموزش و پرورش، نگاهی به دوران شهریاری رضاشاه کبیر، نشریه شماره 21، تهران: نشر سازمانهای دولتی و موسسات، 1316.
وزارت فرهنگ، تعلیمات مدنیه، سال پنجم وششم دبستانها، (چاپ هیجدهم)، تهران:شرکت مطبوعات، 1317.
__________، کتاب تاریخ دوم دبیرستان ، بی جا، بی نا،1320.
__________، کتاب چهارم ابتدائی، طهران: مطبعه روشنایی ،1310.
__________، کتاب ششم ابتدائی پسران، (چاپ هفتم)، تهران: شرکت مطبوعات،1320.
__________،آیات منتخبه، 4و5و6 تهران:بی جا،1318.
وزارت معارف، کتاب سوم ابتدائی، طهران: شرکت مطبوعات ،1315.