توسعه پایدار شهری

اکولوژیکی 1-رشد فعالیت های سازگار با محیط زیست این شهرها، 2-آشنایی شهروندان به محدویت های زیست محیطی، 3- توجه به کیفیت محیط زیست این شهرها، 4-توسعه مساکن پایدار، 5-کاهش آلودگی آب رودخانه ها و منابع آبی، 6-تغییر از رشد پراکنده شهر به سمت فشرده،7- ایجاد فضای باز عمومی،
اجتماعی 1- تقویت همبستگی فضای محلی، منطقه ای و ملی 2-گسترش ابداعات فنی و اجتماعی از شهرهای میانی و بزرگ به مناطق شهری کوچک 2-جذب مهاجرین روستایی که قصد مهاجرت به شهرهای بزرگ را دارند 3- تغییر از دیدگاه فن گرایی به سمت مشارکت مردم و خرد جمعی4- اعمال مدیریت هماهنگ محیط زیست شهری به جای مدیریت بخشی نگر 5-بکارگیری مردم علاقمند در الگوهای مشارکتی شهری 6- توزیع عادلانه تر رفاه 7-سیاست عدم تمرکز، همراه با توسعه اجتماعی
با توجه به نتایج بدست آمده می توان کفت دیدگاه غالب و موثر توسعه ای برای حوزه جغرافیایی مورد مطالعه و حوزه های مشابه، دیدگاه تقویت و توسعه شهرهای کوچک با تاکید بر توسعه فضایی پایدار است. به عبارتی مبنای نظری این پژوهش، اندیشه و رویکرد توسعه و تقویت شهرهای کوچک است که با تاکید بر پایداری این شهرها، می تواند جنبه کاربردی یا عینی پیدا کند.
2-2-8- جمع بندی مبانی نظری و ارایه چارچوب مفهومی
در این فصل تلاش شده است تا مبانی نظری، دیدگاهها و مفاهیم پایه و مرتبط با موضوع توسعه پایدار و ساختار داخلی شهرهای کوچک مورد مطالعه و تحلیل قرار گیرد و براساس آن به الگویی کلان و جامع برای تحقق توسعه پایدار شهرهای کوچک دست یافت. نتایج حاصل از بررسی مبانی و مفاهیم نظری توسط محقق نشان می دهد که امروزه در میان انبوهی از دیدگاهها و نظریات توسعه ای مختلف، نظریه توسعه و تقویت شهرهای کوچک مبتنی بر توسعه پایدار فضایی به دلایل متعددی، به عنوان نظریه پایه و اصلی برای این پژوهش قابل تامل و پذیرش است. این نظریه به واسطه نگاه نظام مند، سیستماتیک و جامع به مسائل و چالش های جوامع شهری معاصر و نیز به دلیل توجه و تأکید خاص بر حقوق انسان و حقوق مکان در شهرهای کوجک از اهمیت خاصی برخوردار است.
نگرش توسعه پایدار شهری، رشد صنعتی را در کنار رشد کیفی محیط زیست می بیند و رشد آموزش و پرورش را که مقوله ای فرهنگی است، بدون ارتقاء وجدان بیدار اجتماعی و مشارکت جمعی و قانونگرایی مفید نمی داند. هدف از توسعه پایدار، دستیابی به رفاه عمومی است که رفاه اقتصادی نیز یکی از اجزای مهم آن بشمار می رود. بنابراین در فرایند سنجش و ارزیابی پایداری در عمل و در این تحقیق لازم است که به موارد فوق شامل «رشد کیفی محیط زیست»، «رشد آموزش و پرورش»، «مشارکت جمعی»، «قانونگرایی»، «رفاه عمومی» و «رفاه اقتصادی» توجه اساسی شود. در این ارتباط توجه به این مسئله ضروریست که مفهوم توسعه پایدار بسیار گسترده و بسته به شرایط زمان، مکان و جوامع مختلف فرق می کند و به همین جهت امکان تسری و تعمیم یک برداشت خاص از پایداری وجود ندارد و به همین دلیل مولفه ها و شاخص های مبنایی نهایی تحقیق را باید با رویکرد پایین به بالا و در انطباق با شرایط منطقه مورد مطالعه استخراج نمود.
همچنین از دیگر نتایج این فصل آن است که در تکوین اندیشه توسعه پایدار، نگرش های مدرن(شامل نظریه نوگرایی اکولوژیک و محیط گرایی با محوریت بازار) بازار، عامل اصلی پایداری سکونتگاههاست و در نگرش های میانه رو (شامل نظریه های توسعه مردمی و محیط گرایی مردمی نوین) عوامل و شاخص های اجتماعی و فرهنگی و در نگرش های ساختارگرایانه، عوامل محیط زیستی، نقش های مهمی در توسعه پایدار بازی می کنند.
مبنای نظری این پژوهش، اندیشه و رویکرد توسعه و تقویت شهرهای کوچک است که به تاکید بر پایداری این شهرها، می تواند جنبه کاربردی یا عینی پیدا کند. به عبارتی دیگر رویکرد و اندیشه اصلی این پژوهش دیدگاه تقویت و توسعه سکونتگاههای کوچک شهری است و برای رسیدن به آن بهترین و مناسب ترین گزینه نظری و عملی توسعه فضایی پایدار است.

مقدمه:
اگر چه اصول کلی پژوهش و تحقیق علمی در همه زمینه‌ها یکسان و ثابت است، اما متأثر از بسترها و ساختارهای هر پژوهشی، روشهای خاصی جهت دستیابی به اهداف متصور استفاده می شود. هر پژوهشگری بسته به ماهیت موضوع تحقیق، مسئله، اهداف و فرضیه‌های تحقیق، متغیرها و شرایط مکانی-فضایی، دامنه و گستردگی موضوع تحقیق و امکانات موجود، روش خاصی برای انجام پژوهش برمی گزیند. روش‌شناسی تحقیق باعث شفافیت، تسهیل گری، تسریع و دستیابی آسان و ارزان مسیر تبیین سوالات و فرضیه های تحقیق خواهد شد. حال به خاطر جایگاه و اهمیت روش شناسی، در این فصل جهت تبیین اهداف و فرضیه‌های تحقیق، چارچوب روش شناختی تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
3-1- روش انجام تحقیق:
تحقیق های علمی بر اساس دو مبنا یعنی هدف و ماهیت و روش تقسیم بندی می شوند. بر اساس هدف، تحقیق های علمی به سه گروه بنیادی، کاربردی و توسعه ای و بر اساس روش و ماهیت به تحقیق های تاریخی، توصیفی، همبستگی، علی و تجربی تقسیم بندی می شوند(حافظ نیا، 1386: 5). بر این اساس روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- تحلیلی است. در واقع، با توجه به اینکه ویژگی‌های وضع موجود مناطق شهری از منظر شاخص‌های اصلی تحقیق، از آمارهای توصیفی بدست می آید و از دیگر سو، نتایج بدست آمده در مناطق مختلف مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد، روش تطبیقی انتخاب شده است. به عبارت دیگر روش مورد استفاده در این تحقیق مبتنی است بر تلفیقی از روش های توصیفی، پیمایشی و تحلیلی. در واقع در این تحقیق به منظور تبیین فرضیات از روش‌های توصیفی و به منظور آزمون فرضیات نیز از روش های تحلیلی بهره جویی شده است. ضمناً تبیین نظری برپایه نظریه توسعه و تقویت شهرهای کوچک با تاکید بر توسعه پایدار است.
3-2- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات :
روش گردآوری اطلاعات با توجه به ماهیت مطالعه حاضر، به دو صورت کتابخانه ای و میدانی می باشد. بر این اساس، ابتدا برای شناخت کامل موضوع تحقیق، کسب بینش نظری لازم و استخراج متغیرها و شاخص ها از پارادایم مرتبط با موضوع تحقیق نظیر توسعه پایداری شهری، استفاده شده است. همچنین با توجه به موضوع مورد مطالعه و فرضیه های تحقیق، اطلاعات مورد نیاز تحقیق برای آزمون فرضیات از طریق داده های تجربی و نظری از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه بدست آمده است. علاوه بر داده هایی که از طریق نظرسنجی از جامعه آماری و شهرهای نمونه از طریق پرسشنامه و مصاحبه صورت گرفت، اطلاعات برخی از شاخص ها از طریق داده های رسمی از مراجع آماری بویژه مرکز آمار کشور، طرح آمایش استان مازندران و گزارش اقتصادی-اجتماعی استان مازندران تهیه شده است.
3-3- روایی ابزار اندازه گیری