توسعه پایدار شهری

2-2-2- دیدگاههای موجود درباره توسعه پایدار……………………………………………………………………………………………………….49
2-2-2-1- دیدگاه مدرن…………………………………………………………………………………………………………………………………………50
2-2-2-1-1- محیط گرایی با محوریت بازار………………………………………………………………………………………………………………50
2-2-2-1-2- نوگرایی اکولوژیک………………………………………………………………………………………………………………………………51
2-2-2-2- دیدگاههای میانه رو…………………………………………………………………………………………………………………………………53
2-2-2-2-1- محیط گرایی مردم نوین……………………………………………………………………………………………………………………….53
2-2-2-2-2- توسعه مردمی……………………………………………………………………………………………………………………………………..54
2-2-2-3- دیدگاههای ساختارگرا…………………………………………………………………………………………………………………………….57
2-2-2-3-1- نگرش نئومالتوسین ها…………………………………………………………………………………………………………………………57
2-2-2-3- 2- توسعه سبز انتقادی……………………………………………………………………………………………………………………………..58
2-2-2-3-3- دیدگاه رادیکال…………………………………………………………………………………………………………………………………..60
2-2-3- رویکردهای پایداری……………………………………………………………………………………………………………………………………..61
2-2-4- سطوح پایداری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..62
2-2-5- پایداری شهری و ضرورت آن……………………………………………………………………………………………………………………….64
2-2-6- نظریه های مرتبط با توسعه پایدار شهری………………………………………………………………………………………………………..68
2-2-6-1- نظریه مدیریت شهری……………………………………………………………………………………………………………………………..69
2-2-6-2- نظریه شهر سالم………………………………………………………………………………………………………………………………………69
2-2-6-3- توسعه پایدار انسانی…………………………………………………………………………………………………………………………………69
2-2-6-4- نظریه نیاز سنجی شهری…………………………………………………………………………………………………………………………..70
2-2-6-5- نظریه توسعه پایدار شهری ……………………………………………………………………………………………………………………..71
2-2-6-6- نظریه تقویت و توسعه شهرهای کوچک(مبتنی برتوسعه فضایی پایدار)………………………………………………………….71
2-2-7-مقایسه بین دیدگاههای توسعه پایدار و انتخاب دیدگاه غالب…………………………………………………………………………….72