توسعه منابع انسانی

نسبت اشتغال در فعالیت های غیر کشاورزی 5 9 232.6 7.27

ثبات اقتصادی
کاهش آسیب پذیری و تنوع بخشی ضریب ثبات شغلی 6 9 234.8 7.34
سطح عملکردی شهر در شاخص اقتصادی 6 9 249.9 7.81
تنوع عملکردی شهر در شاخص اقتصادی 6 9 241.6 7.55
نرخ اشتغال در جمعیت فعال 6 9 246.7 7.71
ج_ فهرست شاخص های اجتماعی- فرهنگی:
در فرایند توسعه پایدار، نقش پایداری اجتماعی و فرهنگی در تحقق اهداف توسعه پایدار بسیار پراهمیت است. پایداری نظام اجتماعی به معنای ارتقای کیفیت زندگی و توسعه منابع انسانی و در نهایت خودتوانی اجتماعات محلی برای غلبه بر چالشها و مسائل درونی و واکنش در برابر تغییرات بیرونی و مدیریت حفظ ارزش هاست. در این معنا اهداف اجتماعی توسعه پایدار در مضامینی چون فرصت های برابر(درون و بین نسلی)، توانمندسازی، ارتقای کیفیت زندگی، کرامت و حقوق انسانی، فقرزدایی، تنوع فرهنگی، همبستگی اجتماعی، مشارکت اجتماعی، ظرفیت سازی نهادی، امنیت اجتماعی، مسئولیت پذیری، رفاه اجتماعی و تعلق خاطر مکانی به شکلی گسترده مورد تأکید قرار گرفته است(پورطاهری و همکاران، 1388: 2). در رویکردهای جدید توسعه ای، محیط ذهنی- ادراکی و در نتیجه آن، رفتار جوامع یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر پایداری یا ناپایداری فضاهای جغرافیایی به شمار می رود. لذا، تحلیل ویژگی های اجتماعی-فرهنگی از ارزش بالایی در درک عوامل مؤثر بر پایداری برخوردار است(یاری، 1390: 127). بر این اساس، فهرستی ازشاخص های پایداری اجتماعی- فرهنگی تهیه و مورد ارزیابی قرار گرفت از بین فهرست شاخص های معرفی شده به نخبگان، تعداد 24 شاخص به شرح جدول شماره 4-9، انتخاب گردیدند. متوسط ارزش شاخص های اجتماعی- فرهنگی برابر 71/7 امتیاز می باشد و دامنه ی اختلاف ارزش شاخص ها برابر 3 می باشد که نشان از اختلاف حداقلیدول3. فهز بین آراء نخبگان در این حوزه پایداری اجتماعی- فرهنگی شهرهای کوچک استان مازندران است.
ابعاد مولفه ها معیارها شاخصها دامنه اختلاف ارزش های داده شده توسط خبرگان مجموع میانگین
حداقل حداکثر
اجتماعی-فرهنگی
اجتماعی -فرهنگی
منابع انسانی

پویایی جمعیت و آموزش تراکم نسبی جمعیت 5 9 236.1 7.38
درصد نرخ رشد جمعیت 6 9 241.9 7.56
درصد مهاجرین وارد شده به کل جمعیت 6 9 231.3 7.23
معکوس بار تکفل 5 9 229.4 7.17
معکوس خانوار به مسکن 5 8 223 6.97
نرخ باسوادی 6 9 234 7.31