تعلیم و تعلم

آوارگی و غربت این شاعر که همه را دشمن خود می‌دید، به ویژه درباریان و مردم عامی که به خون او تشنه بودند و کشتن وی را فوزی عظیم می‌دانستند، از یک سو و محتوای سخنش که همه از پند و موعظه و اخلاق می‌گوید از سوی دیگر باعث شده تا شعر وی از نرمی و لطافت به خشونت در محتوا و درشتی در واژه‌ها گراید.
به گفتۀ دکتر عبدالحسین زرین کوب « لحنی خشک و سنگین و آمیخته با تحقیر و سرزنش در اشعار او » جلوه‌گر شد. به عبارت دیگر وی «معلمی سخت و عبوس را می‌مانست که می‌خواست شاگردان را با معرفت آشنا کند. »
ناصر خسرو به عنوان رئیس دعوت اسماعیلی در خراسان، تعدادی کتاب دربارۀ عقاید اسماعیلی به نثر نوشت که همۀ آنها، به زبان فارسی است. شش کتابی که تا کنون ویراسته شده‌اند عبارتند از گشایش و رهایش، جامع الحکمتین، خوان الاخوان، شش فصل یا روشنایی نامه، وجه دین و زاد المسافرین. خود ناصرخسرو به ده کتاب دیگر از آن خود اشاره کرده که تا کنون یافت نشده‌اند. آثار گمشدۀ ناصرخسرو که خود از آنها در آثار دیگرش نام برده‌است عبارتند از : مفتاح، مصباح (این دو شاید یک کتاب باشند)، دلیل المتحیرین، بستان العقول، اختیار الامام و اختیار الایمان، لسان العالم، عجائب الصنعه، غرائب الحساب و عجائب الحساب، دلائل، کتاب اندر ردّ مذهب محمد بن زکریای الرازی.
در این بخش از این پژوهش، به طور اجمالی و مختصر به معرفی آثار موجود ناصرخسرو خواهیم پرداخت:
3-2-5-1 گشایش و رهایش:
این کتاب که به صورت رشته‌ای از سی پرسش و پاسخ‌های آنها ترتیب یافته‌است، دربارۀ مسائل کلامی است که از مباحث مابعدالطبیعی (چگونه ناجسم – مانند خدا – می‌تواند جسم را بیافریند) تا مبحث رستگاری‌شناسی (دربارۀ نادادگرانه بودن کردار اجباری و عذاب ابدی) گفت‌وگو می‌کند. بیشتر پرسش‌ها دربارۀ نفس انسان و ارتباط آن با عالم طبیعت و پویۀ آن برای رستگاری در جهان دیگر است. در این پرسش و پاسخ‌ها بحث می‌شود که آیا نفس یک جوهر است و آیا مخلوق است، و چگونه انسان می‌تواند دربارۀ خداوند و کار او علم حاصل کند. پاسخ ناصرخسرو به این سوال‌ها همیشه کلی و مختصر است و لبّ لباب درک وی را از اصول عقاید فاطمی دربارۀ هر مطلب نشان می‌دهد. این کتاب مقام یک تعلیمات دینی را دارد که پرسش‌های کلامی مهم دعوت فاطمی در آن مطرح می‌شود و خلاصۀ تعالیم آن دربارۀ این مسائل بیان می‌گردد.
3-2-5-2 جامع الحکمتین:
در جامع الحکمتین ناصرخسرو برای تلفیق “دو حکمت”، یعنی فلسفه و دین، به ویژه فلسفۀ یونانی و دین اسلام، که از اهداف بزرگ فلسفۀ قرون وسطا است، گام برمی‌دارد. مؤلف ما در اینجا نه تنها برای زدن پلی میان فاصلۀ روش‌شناختی این دو، یعنی روش فلسفی رسیدن به دانش از طریق برهان‌های منطقی و روش دین برای رسیدن به دانش از طریق وحی نازل از جانب خداوند، کوشش می‌کند، بلکه برآن است که نشان دهد که این دو در اساس یکی هستند، یعنی به شناخت و دانش حقیقت واحدی مؤدی می‌شوند.
محرّک ناصرخسرو در نوشتن جامع الحکمتین شعری بود که چند دهۀ پیش شاعری اسماعیلی به نام ابوالهیثم جرجانی سروده بود و در آن یک رشته پرسش‌های کلامی را مطرح ساخته بود. این شعر به نظر امیر اسماعیلی بدخشان، علی ابن اسد، حامی ناصرخسرو، رسیده بود. امیر کنجکاو از ناصرخسرو خواست که پاسخ آن پرسش‌ها را بنگارد، و جامع الحکمتین پاسخ مشبع وی بدان پرسش‌هاست. ناصرخسرو پس از آن که شالوده‌ای نظری بر مبنای اصول ارسطوئی مانند اقسام علّت (از جمله علت صوری، علت فاعلی و علت غائی ) می‌پردازد، موضوعات بسیاری را، از جمله دلایل اثبات صانع، توحید، کمال خداوند، جنس و نوع، طبیعت کلی، انواع ابدیّت، فرشته و پری و دیو، خواص ماه، ابداع، تفاوت میان مدرک و ادراک، نسبت میان جسم و نفس و عقل، معنای “من”، تأثیر اجرام فلکی بر نفس و جسد انسان، مورد بحث قرار می‌دهد. گذشته از این وی بخشی را، به سرایندۀ شعر اختصاص می‌دهد و متکلمان را، به سبب آن که هم دین و هم فلسفه را به تباهی کشانده‌اند، بی اعتبار می‌سازد.
3-2-5-3 خوان الاخوان:
سومین متن ویراسته از آثار ناصرخسرو خوان الاخوان است. که دارای صد فصل (صف) است. این فصل‌ها موضوع‌هایی را چون معاد، ثواب و عقاب نفس بدون جسم، وجوب عمل به شریعت، معنی کلمۀ الله، مراتب عقل و نفس، چگونه چیزهای بسیار از یک کلمۀ امر پدید آمد، برتری (پادشاهی) قوّت روحانی بر قوّت جسمانی، دربارۀ اینکه کلمۀ شهادت کلید بهشت است، فرق میان قرآن و خبر رسول (احادیث پیامبر)، و چرا دو پیامبر در یک زمان نمی‌تواند باشد دربر می‌گیرد.
3-2-5-4 روشنایی نامه:
چهارمین متن ویراسته، یعنی شش فصل (روشنایی نامه)، منظومه‌ایست کوتاه از 592 بیت به بحر هزج و موضوع آن وعظ و پند و حکمت است. روایت فشرده‌ای است از اصول عقاید اسماعیلی فاطمی دربارۀ آفرینش و با بحث دربارۀ مفهوم توحید آغاز می‌شود و با اقنوم‌های نوافلاطونی عقل، نفس و عالم جسمانی ادامه می‌یابد و با گفتگو دربارۀ رستگاری انسان و چگونگی ارتباط آن با این اقنوم‌ها به پایان می‌رسد. رسالۀ شش فصل با مطرح ساختن عقاید اساسی اسماعیلی دربارۀ این موضوع‌ها به صورت اجمالی، که برای تعلیم و تعلم بسیار مناسب است، مقصود ارزشمندی را برآورده می‌سازد، و ارزشمندی این اثر در مقبولیت آن حتی تا امروز آشکار است. کتاب به گیرایی گستردۀ این عقاید در میان بسیاری از اسماعیلیان و نیز به تداوم عقیده‌ای که قدمت آن به نهصد سال پیش می‌رسد دلالت دارد.

پروفسور ادوارد براون دربارۀ این کتاب چنین می‌گوید:
«روشنایی‌نامه به مسایل ماوراءالطبیعی و مطالب مربوط به خلقت و تکوین نیز پرداخته است و بخش بسیار دلکشی هم دارد (ابیات 513 تا 523) که در آن شاعران مدیحه سرا و دنیا پرست را که از شعر خود جز کسب زر و سیم غرضی ندارند، ذم و قدح می‌کند. »
3-2-5-5 وجه دین:
در وجه دین ناصر خسرو روشن‌ترین و سرراست‌ترین تفسیر باطنی یا تأویل خود را از اعمال و مراسم عبادی ارائه می‌دهد و معنای باطنی برخی از آداب و رسوم ظاهری دینی را بیان می‌کند. کتاب پنجاه و یک فصل دارد و به عنوان نمونه مشتمل است بر تأویل او از برخی از آیات قرآن، اذان، وضو، اوقات پنجگانۀ نماز، ارکان و اعمال نماز، انفاق بر مستمندان، حجّ (زیارت کعبه در مکه)، و برخی از تعزیرات.
وی به پیروی از اصول تأویل اسماعیلی، موازنۀ میان جهان جسمانی و دنیای روحانی، میان کالبد انسان و نفس انسان را نشان می‌دهد.
ناصرخسرو با برگزیدن این عنوان برای کتابش، تلمیحی هم به این آیۀ قرآن دارد: کُلُّ شَیْءٍ هَالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ. که معنایش آن است که وقتی همۀ ظواهر از میان برداشته شود، تنها حقیقت خدا باقی می‌ماند.
3-2-5-6 زاد المسافرین:
در این کتاب مؤلف مطالب بسیار متنوعی را از طبیعی و ماوراء الطبیعی، مانند مادّۀ بسیط، جسم، حرکت، زمان، مکان، حدوث عالم، علت و معلول، پاداش و پادافره، مورد بحث قرار می‌دهد؛ اما از آنچه از معنای عنوان کتاب بر می‌آید دور نمی‌افتد و بیشتر بحث خود را به نفس انسان، یعنی سفر زائر روح از جهان جسمانی برای رسیدن به رستگاری در عالم روحانی، اختصاص می‌دهد. تأکید ناصرخسرو در سراسر متن بر این است که مهمترین زاد و توشه‌ای که مسافر برای این سفر احتیاج دارد دانش و حکمت است.