تعریف عملیاتی مفاهیم

2-2-8- جمع بندی مبانی نظریه ای و ارایه چارچوب مفهومی……………………………………………………………………………………..75
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………80
3-1- روش انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………80
3-2- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………80
3-3- روایی ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………….81
3-4- پایایی ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………….81
3-4-1- ضریب آلفای کرونباخ………………………………………………………………………………………………………………………………..82
3-5- محدوده مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………83
3-6- جامعه آماری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………83
3-7- جامعه نمونه و واحد تحلیل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………83
3-8- روش تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق…… …………………………………………………………………………………………………….85
3-9- تعریف عملیاتی مفاهیم: ……………………………………………………………………………………………………………………………….85
3-9-1- پایداری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………85
3-9-2- تعریف عملیاتی پایداری شهری………………………………………………………………………………………………………………….86
3-10- ارزیابی پایداری………………………………………………………………………………………………………………………………………..91
3-11- ارزیابی و کاربرد آن در تدوین استراتژیهای توسعه پایدار……………………………………………………………………………….92
3-12- مدل های ارزیابی و ارتباط آنها با نظریه های توسعه ای…………………………………………………………………………………94
3-13- سنجش پایداری ………………………………………………………………………………………………………………………………………97
3-14- روش ها و ابزارهای سنجش پایداری…………………………………………………………………………………………………………..98
3-15- مدل های اندازه گیری پایداری بر مبنای شاخص ها……………………………………………………………………………………….100