تعریف سبک زندگی

4-3-4-1. بازتعریف خود
همانگونه که افراد با ازدواج، هویت جدید زن و شوهری مییابند؛ با طلاق نیز این هویت را از دست میدهند. چرا که با وارد شدن به فرآیند طلاق، افراد دیگر بخشی از یک زوج نیستند و این مسأله منجر به تغییر درک آنان نسبت به «خود» میگردد. تغییری که میتواند منجر به نوعی ابهام نقشی و تصور مبهم افراد از «خود» گردد. از این رو یکی از چالشهایی که افراد پس از طلاق با آن مواجه میشوند لزوم بازتعریف «خود» پس از طلاق است. زیر مقولات مرتبط با این مقوله، که حاصلِ کدگذاری یافتههای پژوهش است، در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول 4-17. مقولات فرعی مرتبط با مقوله عمده هفتم
ردیف
مقولات فرعی
مقوله عمده
1
بازتعریف نقشهای جدید
بازتعریف خود
2
بازتعریف سبک زندگی جدید
3
بازتعریف روابط جدید و خودهای ارتباطی
4
بازسازی خود
حال در قسمت بعد، به توضیح مقولات فرعی مرتبط با مقوله «بازتعریف خود» پرداخته میشود:
4-3-4-1-1. بازتعریف نقشهای جدید
رابرت پارک، مفهوم «خود» را با نقش اجتماعی مرتبط ساخته است. از نظر او، مفهومی که هر فردی از خودش دارد، بر پایه تقسیم کار و سازمان منزلتی استوار است. به نظر پارک، خودِ هر شخص، ساخته مفهومی است که آن شخص برای نقش خویش قایل میشود و این نقش نیز به نوبه خود مبتنی بر بازشناخت منزلتی است که سایر افراد جامعه برای فرد و نقش او قایل میشوند(کوزر، 1385: 485).
آنچه مسلم است این است که طلاق منجر به تغییرات نقشی و منزلتی در افراد میگردد و از آنجایی که ازدواج، همچنان یک ارزش مهم اجتماعی محسوب میشود، خارج شدن از آن وضعیت، با تنزلی منزلتی از نگاه جامعه همراه است. لوند(1990) ادعا میکند که انتقال از فرد متأهل به فردی مطلقه، برای زنان دشوارتر است چرا که آنان بدلیل نقشهای جنسیتی سنتی که دارند(همچون پرورشدهنده و مراقبت از دیگران)، غالباً هرگونه احساسی از هویت فردی خود را از دست میدهند. از این رو، وقتی طلاقی رخ میدهد، زنان نقشهای اولیه خود را از دست میدهند و خودشان را به اجبار در موقعیتی میبینند که باید در آن از نو تعریف شوند. این مسئله خصوصاً برای زنانی که در سنین پائین مبادرت به ازدواج کردهاند دشوارتر است چرا که غالب این افراد، فاقد جایگاه و هویت اجتماعیِ مجزا از همسرانشان هستند.
نگین، 28 ساله، که در 19 سالگی ازدواج کرده و اکنون حضانت فرزندش، به شوهرش واگذار شده است اینگونه میگوید:
“بیشترین چیزی که بعد از طلاق اذیتم میکنه، وابستگیم به همسر، پسرم و زندگیمه… من 8 سال عادت کرده بودم که زن باشم و مادر؛ الان نمیتونم قبول کنم که اونا رو ندارم و تنهام.”