تعریف سبک زندگی

بازتعریف خود
بازتعریف نقشهای جدید، بازتعریف سبک زندگی جدید، بازتعریف روابط جدید و خودهای ارتباطی، بازسازی خود
مدیریت نیازها و چالشها
مدیریت نیاز عاطفی، مدیریت نیاز جنسی، مدیریت نیازهای اقتصادی، مدیریت چالشهای روانشناختی و جسمانی، مدیریت فرزند، مدیریت خانه
بازخوردها و تعاملات اجتماعی
بازخورد طلاق در میان خانواده و «دیگرانِ مهم»، بازخورد طلاق در میان «دیگری تعمیمیافته»، فرهنگ جنسیتی، استراتژیهای مختلف در مدیریت فشارهای اجتماعی
تیپهای بازسازی
بازسازی پیشروانه، بازسازی دوگانه، بازسازی پسروانه
در ساخت مدل پارادایمی که هدف نهایی نظریه زمینهای به زبان استراوس و کربین است، نیازمند تحلیل سه سطح عمده، شرایط، تعاملات و پیامدها هستیم. از این رو مقولاتی که در ارتباط با یکدیگر قرار گرفتهاند و مدل نهایی را میسازند باید شامل مقولات شرایطی، تعاملی و پیامدی باشند. بنابراین، برای فهم هر چه بیشتر فرایند بازسازی زندگی پس از طلاق، نیازمند فهم عمیق ارتباط میان این سه دسته از مقولات هستیم؛ مقولاتی که طی ارتباطی متقابل و پیچیده، روند بازسازی زندگی پس از طلاق کنشگران را تشکیل میدهند.
از این رو در این بخش، ابتدا به شرح و تفصیل تمامی مقولات عمدهی حاصل از دادههای تحقیق پرداختهایم و سپس مدل پارادایمی و روابط میان این مقولات را مشخص نمودهایم. همچنین در تمامی بخشها، تلاش گردید تا زیرمقولاتی که منجر به تشکیل مقولات عمده شده است در قالب یک جدول آورده شوند. در این میان، مقولات شرایطی میتوانند شامل سه دسته مختلف «شرایط علّی یا سبب ساز»، «شرایط زمینهای» و «شرایط مداخلهگر» باشند. بر این اساس، ابتدا به شرح مقولات شرایط علّی مرتبط با پدیده بازسازی زندگی پس از طلاق خواهیم پرداخت و سپس مقولات دیگر را نیز شرحی مبسوط خواهیم داد.
4-3-1. مقولات مرتبط با شرایط علّی
نگاه تحلیلی در این پژوهش، نگاهی روایتی است؛ به این معنا که روند پرسشها و تحلیلها به نحوی است که نیازمند بازگویی روایت زندگی افراد از دوران پیش از ازدواج تا زندگی کنونیشان است. اگر سرگذشت زندگی افراد و بیوگرافی آنان را مطالعه کنیم، میتوانیم به برخی از وقایع یا لحظات سرنوشتساز در زندگی آنان پی ببریم و از این طریق به معنای خاص زندگی از نگاه آنها نزدیک شویم؛ اینکه آنان چگونه از فرصتهای پیش آمده در زندگی خود بهره گرفتهاند و چه عوامل و پارامترهای مهمی بر این تصمیمگیریها، مؤثر واقع شده است (مک کارتی و ادواردز، 1390: 290). از این رو، بدون توجه به تاریخچه زندگی گذشته کنشگران و تفهم فرآیند ازدواج و طلاقشان، نمیتوان به سراغ فرآیند بازسازی آنها رفت؛ چرا که بازسازیهای گوناگون افراد، ریشه در فرایندهای متفاوت ازدواج و طلاق و حتی زمینههای پیش از ازدواج آنها دارد. بنابراین، شرایط «پیش از ازدواج»، «ازدواج» و نیز «طلاق»، هر سه از شرایط علّی مؤثر بر فرایند بازسازی زندگی پس از طلاق کنشگران هستند.
از این رو در وهله اول به بررسی این شرایط بعنوان مقولات عمده علّی خواهیم پرداخت.
4-3-1-1. زمینههای ازدواج و پیشا ازدواج
یافتههای تحقیق نشان میدهند که زمینههای ازدواج و پیشاازدواج به چندین صورت میتوانند منجر به اثرگذاری مستقیم بر طلاق و همچنین تأثرات غیرمستقیم بر زندگی سوژهها، پس از طلاق گردد. زمینه ازدواج و پیشاازدواج، خصوصاً به هنگام خلق روابط جدید پس از طلاق و یا ازدواج مجدد کنشگران، میتواند نقش مهمی ایفا نماید. جدول زیر مقولات فرعی تشکیل دهنده این مقوله عمده را نشان میدهد.
جدول 4-9. مقولات فرعی مرتبط با مقوله عمده اول
ردیف
مقولات فرعی
مقوله عمده
1
تیپهای ازدواج
زمینههای ازدواج