تعاملات خانوادگی

3-2-1. فرآیند کدگذاری در نظریه زمینهای
فرآیند کدگذاری در روش نظریه زمینهای شامل سه مرحله، کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی است. شرح مختصری از این مراحل در ادامه ارائه گردیده است.
3-2-1-1. کدگذاری باز
اولین مرحله کدبندی در نظریه زمینهای را کدگذاری باز میگویند. این مرحله، فرایندی تحلیلی است که با آن مفهومها شناسایی و ویژگیها و ابعاد آنها در دادهها کشف میشوند. در جریان کدگذاری باز، دادهها به پارههای مجزا خرد میشوند و با دقت مورد بررسی قرار میگیرند و از جهت شباهتها و تفاوتها با یکدیگر مقایسه میشوند. همچنین رویدادها، حوادث، اشیاء و عمل- تعاملهایی که از لحاظ مفهوم ماهیت یکسانی دارند، یا از لحاظ معنا به هم مربوطاند، ذیل مفهومهای انتزاعیتر که «مقوله» مینامیم، قرار میگیرند(استراوس و کوربین، 1390: 124). یکی از روشهای انجام کدگذاری باز، تحلیل سطر به سطر است. این روش با معاینه دقیق و از نزدیک دادهها، عبارت به عبارت و گاه کلمه به کلمه انجام میشود(استراوس و کوربین، 1390: 141). مثالی از تحلیل سطر به سطر در این پژوهش به شرح زیر است:
“خیلی اتفاقی باهاش آشنا شدم. تو عروسی خواهرم، خالهام دیده بود، بهم گفت، رفتیم خواستگاری(ازدواج ترتیبی). اولین خواستگاریم بود(تجارب محدود پیش از ازدواج).هیچ حساب و منطق درستی برای آشنایی نداشتم(تجارب محدود=ارزیابی شتابزده)مشکل هم همین بود، تا عقد به 1 ماه نکشید(ازدواج شتابزده)، خیلی سریع شکل گرفت(مدت شناخت محدود پیش از ازدواج). دیدم ظاهراً دختر زیبائیه، خانوادشم مثل ما مذهبی هستن(توجه به ملاک های ظاهری در انتخاب همسر). بیشتر تمایل از سوی مادر زنم بود، چون احساس میکرد دخترش از کنترلش خارج شده، میخواست یکی بیاد جمعش کنه(نقش خانواده در تسریع ازدواج).”
نمونهای از اتصال مفاهیم اولیه به مقولات فرعی در کدگذاری باز به شرح زیر است:
محدودیتهای پیشا ازدواجی سوژه
انتظارات ازدواجی سوژه
سابقه طلاق در خانواده و آشنایان
زمینه فردی و خانوادگی سوژه
3-2-1-2. کدگذاری محوری
مرحله دوم کدگذاری دادهها به «کدگذاری محوری» موسوم است. در این مرحله، مقولات به صورت یک شبکه در ارتباط با هم قرار میگیرند. در حقیقت، «فرایند مرتبط کردن مقولهها به مقولات فرعی(زیر مقولهها) را کدگذاری محوری مینامند»(استراوس و کربین، 1390: 145). نمونهای از این فرآیند را در مثال زیر مشاهده مینمائید:
مقولات فرعی مقوله اصلی
تیپهای ازدواجی
تأثیر تعاملات خانوادگی بر ازدواج سوژه
طول مدت آشنایی پیش از ازدواج
تجربه رابطه عاطفی- جنسی پیش از ازدواج
معیارهای ازدواجی و تغییرات آن
زمینه فردی و خانوادگی سوژه
زمینههای ازدواجی و پیشا ازدواجی
همچنین در این مرحله، تمامی مقولات اصلی حاصل از تحقیق، در سه بعد «شرایط»، «تعاملات» و «پیامدها» دستهبندی میگردند و در قالب یک مدل پارادایمی و نظری ارائه میگردند.
3-2-1-3. کدگذاری گزینشی

یک مطلب دیگر:
اقتصاد نئوکلاسیک