مقاله – تصحیح انتقادی کتاب دستورالوزاره یا وصایای خواجه نظام الملک طوسی- قسمت ۱۸

. ج: پس. ↑
. ج: ما. ↑
. د: بی تکلّف. ↑
. س، ح: – درون. ↑
. س، ج: در آمدند. ↑
. ع: – شد. ↑
. ع، ج: کرج. ↑
. ت، ع، ج: که. ↑
. س، ت، ع، ج: – تا. ↑
. ج: – بر. ↑
. ج: بلکه. ↑
. ع، ج: – بر. ↑
. ت، س، ج: اما؛ ع: – در. ↑
. ت،الف(حاشیه): + چرا. ↑
. ت: عزّوجل. ↑
. ت: را. ↑
. ج: + و. ↑
. ج: – باشد. ↑
. ت: + پادشاه. ↑
. ج: – در؛ ج: + نظام. ↑
. ج: + و. ↑
. ج: باشند. ↑
. د: استیلاء. ↑
. س، ن، ع، ج: متصوّر. ↑
. ت: داده آن در خاطر و تمکّن عظمت او در باطن. ↑
.س، ن، ب، د: تقریر؛ ج: تقریر. ↑
. ج: + و ظاهر. ↑
. د: – و متمکّن. ↑
. ع، ج: تعظیم. ↑
. د: امثال. ↑
. س، ن: محقّق. ↑
. ع، ج: – و. ↑
. ع: + اوّل. ↑
. ع: – یکی. ↑
. ج: عبادت. ↑
. ج: شریکند. ↑
. ع: – و. ↑
. ج: – زیادت. ↑
. د: دارد. ↑
. ج: و؛ ع: + دوّم. ↑
. ج: رعایا و برایای؛ ع: رعایا. ↑
. ع: – ملک. ↑
. ع: ساهم. ↑
. ت: آن. ↑
. ب، د، ج: تحقیق؛ ج: تحقیق. ↑
. ج: – به. ↑

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.