متن کامل – تصحیح انتقادی کتاب دستورالوزاره یا وصایای خواجه نظام الملک طوسی- قسمت ۱۲

. ج: + که. ↑
. ج: + باشد. ↑
. ج: چندان. ↑
. س، ج: – شرایط. ↑
. ع: – استقرار. ↑
. ج: + را. ↑
. س: + دانسته. ↑
. ن: معرض. ↑
. ج: خدا را. ↑
. ن:+ هیچکس از. ↑
. ع، ج: حیلت. ↑
. ت، ن: امری. ↑
. ج: – از. ↑
. د: فاعل. ↑
. ت: مقدور. ↑
. ت: متعذّر؛ س: مقصودی قدر. ↑
. ن: دو. ↑
. س، ج: مشقّت. ↑
. ج: سال را؛ ن: بی فایده ↑
. ت: اختیار. ↑
. ت: مردم. ↑
. ب: مناسب؛ ع، ج، س، ن: مناسبت. ↑
. ع، ج: یا. ↑
. س: یا حسرتی. ↑
. د: حبّ الله. ↑
. ج: – باید. ↑
. ت: تسویلات. ↑
. ع: چه. ↑
. ج: +که. ↑
. د: تعبّد. ↑
. د: بالله؛ ج: باطل. ↑
. ت: باطله را باز نمایند. ↑
. س، ن، ت: نگاه. ↑
. ج: سنّت. ↑
. د: سپس در. ↑
. س، ج: آداب. ↑
. د: خاتم. ↑
. ت، س، ج، ع: المرسلین. ↑
. ت: جهد. ↑
. ن: – خود. ↑
. ت: داری. ↑
. س: + یافت. ↑
. ت، ن: ذمایم. ↑
. ج: اعداد آن. ↑
. س: دوران. ↑
. ع: هر. ↑