پژوهش دانشگاهی – تصحیح انتقادی کتاب دستورالوزاره یا وصایای خواجه نظام الملک طوسی- قسمت ۱۰

. ج: رسیدی. ↑
. الف: متوجّه بوده که ظاهراً تبدیل به موجّه شده است؛ ب، د: موجّه. ↑
. س: – حکایت؛ + چنانچه. ↑
. س: + سنگ. ↑
. ج ،د: ظروف. ↑
. س: کیل. ↑
. ع: رسانند. ↑
. ع: – معهود. ↑
. ج: + نیز. ↑
. ن: + خانه. ↑
. ج: – نیز. ↑
. ج: + سلطانی. ↑
. ع: یک را. ↑
. ع: یکی را. ↑
. ج: آوردند. ↑
الف: + خود را مقبوض و عبوس گرفته؛ متن مطابق است با: ع، ج. ↑
. د: هر یک را از این دو تن پانصد من رخام بر جمال خود قسمت نمودند. یک تن را چهار شتر بود و یک تن را شش سر شتر. آن را مساوی بار کردند به اصفهان آمدند و سوقی چون برسید و خبر رسانید؛ ع، ج، ت، س: – و خبر رسانید.. ↑
. د: مشعوف. ↑
. ن: دو. ↑
. ت: + چون. ↑
. ج: کرد. ↑
. الف: – آن مخذول؛ ج، د: – آن؛ متن مطابق است با: س. ↑
. ب: مغموض و محبوس. ↑
. ت: + بر ذمه سلطان؛ س: + را. ↑
. ج: ما؛ س: – ندما. ↑
. س، ت، ن، ج،ب، د: + مجلس. ↑
. س، ت، ج: + ده. ↑
. ج: ده، سه، ده، سی. ↑
. ع: + باشد. ↑
. ع، ج: + ی. ↑
.س، د: هیجده؛ ج: بهشتند؛ ت، ن: دیگری در سه هیجده. ↑
. ن: دو. ↑
. ع: مژده؛ ن: هر دو. ↑
. ن: + از. ↑
. س: – آن. ↑
. ن: و سیم. ↑
. ع: – حصه. ↑
. ج: برو. ↑
. ن، س، ت، ع: – رسد. ↑
. الف: نغمیه؛ متن مطابق است با: ع، ج،ب، د. ↑
. ب: الغار؛ د: الفاظ؛ ن: – الغاز؛ ج، ع: القا. ↑
. د: و تعجّب؛ ج: تعجّز. ↑
. ع: بدانم. ↑
. ت: + هزار من از خاصه خود و پانصد من رخام سلطانی آن را که چهار شتر است ششصد من بار دارد و پانصد من از خاصه خود و صد من رخام سلطانی و شش شتر آن دیگری را نهصد من و او از پانصد من بار خود زیادت ندارد. ↑
. س: + که. ↑
. س، ن، ع: + بار. ↑