تصحیح انتقادی کتاب دستورالوزاره یا وصایای خواجه نظام الملک طوسی- قسمت ۸

. ب: دفع. ↑
. ج: – رفض. ↑
. ب: چون. ↑
. ج: اعتزال و. ↑
. د: ایجاد. ↑
. ج: اهل. ↑
. ج: پدر. ↑
. ن، ت: – بعضی. ↑
. ت: حکیم. ↑
. ن، ج: – عمر. ↑
. د: الله. ↑
. ن: + به دولت. ↑
. ن: خواهد بود. ↑
. ت، س، ج: می کنیم. ↑
. ت: – ترجیح. ↑
. ت: – گفتم: چنین باشد. ↑
. ج: – وزارت. ↑
. س، ن، ت، ع: سلطنت. ↑
. ج: موجب. ↑
. ت: ملازمت. ↑
. ج: شد. ↑
. ج،ب، د: معهود. ↑
. س، ج: حال. ↑
. ع، ج: کفایت و درایت. ↑
. ج: + تو. ↑
. ج: منعکس. ↑
. ع: – عمر. ↑
. ت: طبیعت. ↑
. ت: طینت. ↑
. ج: – در. ↑
. د: در این لطفها صادقی؛ ج: بی تکلّف. ↑
. ج: + عنایات. ↑
. س، ج،د: حسب. ↑
. د: چون. ↑
. ت: – یک. ↑
. س، ج: + بیرون. ↑
. ب، د: بیرون. ↑
. د: مرا لازم؛ ج: متوقّع؛ س: – و مبتغی؛ ن: متعیّن. ↑
. س: – حسن. ↑
. ج: + ظن. ↑
. د: که از آن. ↑
. س، ع، ج: نشر. ↑
. د: در گوشه ای بنشینم و به نشر فواید علوم و دعای عمر و جهانداری تو مشغول شوم. ↑
. ت: در میان آورد، دو هزار مثقال. ↑
. ج: معیشت. ↑
. ت:- هر سال جهت اسباب معاش او هزار و دویست مثقال. ↑