تصحیح انتقادی کتاب دستورالوزاره یا وصایای خواجه نظام الملک طوسی- قسمت ۶

. الف: تحقیقات؛ ج، ب: تضیقات؛ د: تشویشات؛ ت:تعقبات؛ س: تعنفات؛ متن مطابق است با: ن. ↑
. ج: – را. ↑
. ج: – قدرت. ↑
. ج: ندارد مرضی. ↑
. ب: – بل فرجامی. ↑
. ب: + والله. ↑
. ج: الرّفیق. ↑
. ت: حکایت؛ س: مقدّمه. ↑
. ج: + آنکه. ↑
. د: اشتغال. ↑
. د، ت، ج: تربیت. ↑
. ج: شریک می باید گردانید. ↑
. د: خط. ↑
. ت: افزود. ↑
. س: – اوفر و حاصل ایشان. ↑
. د: اکبر. ↑
. س: وجوه. ↑
. ب: مَآلا بدست؛ د: بالاید است. ↑
. ت: – بی امراء. ↑
. ن: می نماید. ↑
. ن: + اگر هیچ تبعه دیگر نباشد همین بسند که نسبت جمعی این تایید و … ↑
. الف: بسند؛ د، ت، ج: پسند؛ س: بد است؛ متن قیاساً تصحیح شد. ↑
. د: بر تشبیه. ↑
. د: مشیّد. ↑
. س، ج: کرد. ↑
. د: – از فقر به. ↑
. ن: استهلال. ↑
. ج، س، ت، ب: باشند(مصحح نسخه ب در حاشیه این بخش نوشته است “چند کلمه افتاده است”؛ چون “باشند” معنی را کلّاً تغییر داده است و مصحح نیز نسخه دیگری برای مقایسه نداشته از این رو پنداشته که چند کلمه افتاده است). ↑
. س: قدرت. ↑
. ج: نمایند. ↑
. الف: محانیت؛ ب: بمانیت؛ د: محانبت؛ ج: مجانبت از؛ متن مطابق است با: ت. ↑
. ج: + باشند و در. ↑
. س: استواری. ↑
. د: عندالفهم. ↑
. د: ابداع خلاف و نفاق و ابداء شقاق بکنند؛ ج: نکنند؛ ت: بکند. ↑
. ب، د: محرض. ↑
. س: + اللفظ و. ↑
. ب: بوده باشد و با مهتر؛ د: بوده باشد و با محقر. ↑
. د: سابق. ↑
. س: عمل. ↑
. د: خیانت در تو. ↑
. س: سهوی. ↑
. د: عقارب. ↑
الف:+ هر؛ متن قیاساً تصحیح شد. ↑
. ب(حاشیه): + را آن خطرها نیست. صح؛ د: و امّا قد؛ س: و اما عد؛ ج: اباعد: تصحیح به اجانب؛ متن مطابق است با: ت. ↑
. ج: +و اعتماد. ↑

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است