تصحیح انتقادی کتاب دستورالوزاره یا وصایای خواجه نظام الملک طوسی- قسمت ۲

. س، ج: – بدو. ↑
. ن: + بدین مضمون که. ↑
. د: نظم؛ ن، ج، ع: – نظم؛ ت: رباعی؛ س: بیت. ↑
. د: یعنی همه سوفهای قیروسی. ↑
. ت: پیش. ↑
. ز: مخوان. ↑
. د: اصرار نموده احتراز از ضمیر. ↑
. س، ج: فکر. ↑
. الف: مخاطر؛ متن مطابق است با: ت. ↑
. ن: – مخاطبه؛ س، ج: مخاطبت. ↑
. ج: – با؛ ح: + وزیر را. ↑
. ع: + است. ↑
. ج: + آن است که؛ ع: + آن. ↑
. ن، س، ج، ع: بود. ↑
. ن: که استحکام. ↑
. ع: – فی. ↑
. ع: – و. ↑
. د: انفاق. ↑
. ع: منقضت. ↑
. ج: – تمنّی؛ س: دشمنی. ↑
. ج: – و. ↑
. س، ج: فهم اوی؛ ع: مردی. ↑
. ج: + این. ↑
. ج، ع: این. ↑
. ج: هم با. ↑
. س: – اصل مزاج. ↑
. ع: – تنفّر. ↑
. ع: مقرر است. ↑
. ج: هم. ↑
. د: انفاق. ↑
. الف: از تکالف؛ د، ن، س، ت: از ارتکاب؛ متن مطابق است با: ع، ج. ↑
. س: – آن. ↑
. الف: + مصراع؛ متن مطابق است با: ن، س، ج، ع. ↑
. ت: پس مجموع در این مقدّمه مضرّت محبّت با ضرر مخاصمت. ↑
. ع: بانفراد؛ س: افراده. ↑
. ت: خطرهایی. ↑
. ج: + که. ↑
. ع: فاید. ↑
. د: به ظهور نیامده. ↑
. س، ت، ع، و، ج: می کند. ↑
. ع، ج: – ی. ↑
. ع، ج: هست. ↑
. س، ج: زیاده. ↑
. ج: + زیاده. ↑
. س: نبوده اند. ↑
. الف(حاشیه): + جمله. ↑