منابع مقالات علمی : تصحیح انتقادی کتاب دستورالوزاره یا وصایای خواجه نظام الملک طوسی- قسمت ۲۱

. ت، س: – بسی. ↑
. ت، د: سابقه. ↑
. ج، س: خاقان. ↑
. د: دقایق. ↑
. ج، س، ن، ت: با. ↑
. ت: رعایت نمودن ایشان از. ↑
. ع: – که در مقام قرب باشند. ↑
. این عبارت در لغت نامه دهخدا -ذیل مدخل آغا- این گونه آمده است: ” اما شرط رعایت اصناف اربعه: اوّل جانب حرمهای بزرگ، اگرچه در ازمنه سابقه به خصوص ملوک عجم خوانین را در مهمات ملکی و دولت ملاحظه بسیار نمی بود و امور سلطنت به ارادت یا عدم ارادت ایشان زیاده تعلقی نمی داشت و لیکن خاقانان ترکستان را قاعده این بود که مطلقاً در جمیع وقایع مشورت با آغایان کردندی و رأی ایشان بر جمیع اهل استشارت مقدم بودی و سلاطین ترکمان نیز در اصل چون پرورده دولت ایشانند، همان طریقه قدوه و دستور خود دارند و بناء کلیات امور بر صوابدید ایشان نهند، پس پناه به حمایت ایشان بردن از جمله ضروریات است و آنچنان باید که بعد از عدم اختلاط آغایان بالواحق و حواشی ایشان که در مقام قرب باشند علی اختلاف طبقاتهم از احسان این کس محروم نباشند”. ↑
. د: که نسبت با دیگری واقع شده باشد. ↑
. الف(تکرار): + این کس، همین با اوست و بس. چه این نوع از اکرام خاصیّت. ↑
. ج: با. ↑
. ج: – از سعی. ↑
. د: باید. ↑
. ع: – و انگیز. ↑
. ج، س: – خوادم. ↑
. د: تعمیر. ↑
. ب، س، ت: التونتاش؛ د: التونیاش؛ ج: التونباش. ↑
. الف، ب: حسین هم خوانده می شود. ↑
. د: مصادقی؛ ن: مضاربتی. ↑
. ن: ترتیب. ↑
. ج: – خود. ↑
. د: کشور. ↑
. د: گرامی. ↑
. د: عرب. ↑
. س، ج: موالات مرا. ↑
. ع: زیاده. ↑
. ج: شد. ↑
. ن: محبّت. ↑
. د: – به سبب سوابق که با او داشت. ↑
. ع: داشت. ↑
. ع: التونتاش. ↑
. س، ج، ن: + امام. ↑
. س، ج، ن، ت: برابر. ↑
. ج: – خوارزم. ↑
. ع: – بستم. ↑
. ت: – هر چه من ببستم او بگشاد. ↑
. ع: + و هر چه من بگشادم او ببست. ↑
. ب، د، ن، ج: + من بگشادم او ببست و هر چه. ↑
. ج: – و هر چه او گشاد من نتوانستم بست. ↑
. د: باز رهانیده ام. ↑
. ج: + بدان که. ↑
. س: طرز. ↑
. س: مقدار. ↑
. ن: حریری باشد سرین. ↑
. د، س: کیفیّت. ↑
. ب: آنان؛ ج: رعایتشان؛ د، ن: ایشان؛ متن مطابق است با: ت، الف(حاشیه). ↑