سايت مقالات فارسی – تصحیح انتقادی کتاب دستورالوزاره یا وصایای خواجه نظام الملک طوسی- قسمت ۲۰

. ع، ن: – خواجه نظام الملک می گوید. ↑
. ج: + ماه. ↑
. ج: مباحث. ↑
. ب، د، ت، ن، س، ج: جندی. ↑
. ج: علمای. ↑
. ت، ج: بود. ↑
. س، ج: معزّز. ↑
. س، ج: در معانی اسماء الله. ↑
. ت: مناقصه. ↑
. ب، د، ت، ن، س، ج: مبحث. ↑
. ج: – امام جمال الدین می گفت. ↑
. س، ن، ت: می فرمود. ↑
. ج: داب. ↑
. ج: – و نگارنده از یکدیگر مفارق نیست. ↑
. الف(اصل): + مطلع. ↑
. ت: هست. ↑
. س، ج، ن، ت: معنی اصلی. ↑
. د، س، ت، ج: + بدان. ↑
. ن، س: – مثال. ↑
. د: تمثیل آوردم. ↑
. ج، س: – اسفندیار. ↑
. ج، س: پدرش اسفندیار. ↑
. ج، س، ت: + تا. ↑
. د، ج، س، ت، ن: اردشیر. ↑
. د: تکلّف دارند. ↑
. س، ن: تن. ↑
. د: پشوتن. ↑
. ج: وقت. ↑
. د: سایه داشتن او آلتی، ن: آلتی؛ ت، ج: اوانی. ↑
. د: باریء. ↑
. ج: بیاوردم. ↑
. س: همه. ↑
. ج: این. ↑
. ج: توجیهات. ↑
. س، ج: اعتماد. ↑
. ب: زیادت؛ د: زیاده. ↑
. ج: جانب. ↑
. د: + عظام. ↑
. د، ت، ج، س، ن: + کبار. ↑
. ج، س: یعنی. ↑
. ن، ج: نهج. ↑
. د: واقع شود که. ↑
. ج: استهزاء. ↑
. د: در نقصان تقبیح احوال. ↑
. د: جنایت. ↑
. د: بنیاد. ↑