پژوهش – تصحیح انتقادی کتاب دستورالوزاره یا وصایای خواجه نظام الملک طوسی- قسمت ۱۹

. س، ج: رحم. ↑
. د: داشت برداشتن بار؛ س: بار؛ ج: از. ↑
. ع: نمود. ↑
. س، ج: ساخت. ↑
. ج: نفرمودی. ↑
. ج، س، ن، ت: متغیّر. ↑
. ج: و بدان مرتبه رسیده باشد. ↑
. د: نتیجه آن بر وفق مراد ظهور و استعداد دیگر چنان یابد که قدرت و استعانت آن باشد تا هر سخنی. ↑
. د: قدری؛ ت: قدرت. ↑
. ب، د: + در. ↑
. ت: اختصاص. ↑
. د: – و بر تقدیری که … کافی است. ↑
. الف: – دو؛ متن مطابق است با: ب، د، ن. ↑
. س، ت: امّا در این فن از آن باب است؛ ج: امّا در فن آن دو باب است؛ د: امّا دو فن از آن ثابت است که. ↑
. الف، ب(اصل): + از آن بابت است که(اضافی و بی معنی تشخیص داده شد). ↑
. ج: تاریخ. ↑
. ب، د: متکثّره. ↑
. ج، س: یا شنیده باشد و یا دانسته. ↑
. ت: شد. ↑
. ج: قضیه ای که به لشکر بخارا رسید بدو نرسد. ↑
. ح، ج، س: + حکایت. ↑
. د: سمّی؛ ن: به فساد منجر. ↑
. ج، س: وجه. ↑
. الف(تکرار): + مستمر شد و به هیچ نوع البتکین. ↑
. ج، ت:+ کرد. ↑
. ج: آب. ↑
. ج: که ناگاه عساکر بخارا قریب . ↑
. ع: زیاده. ↑
. س: و عیال. ↑
. الف، س، ج، ن: ندارم؛ متن مطابق است با: ب، د. ↑
. ج، ت: شهادت. ↑
. الف، ب(اصل): جوان؛ متن مطابق است با؛ ب، د، ت، س، ج. ↑
. ن: یا به. ↑
. د: نثار. ↑
. ج، ن: + بخارا. ↑
. ج: به درّه در آمدند مضیقی. ↑
. ن، س: به درّه. ↑
. د: از پس ایستاد. ↑
. ب: عرض؛ ج: عرض محال. ↑
. ت: از. ↑
. د: قلب. ↑
. ج:+ بودی. ↑
. الف(اصل)، ب: از جانب؛ د: – در؛ ت، ن: از دو جانب؛ ع: از جانبین. ↑
. ب، ج: کسیر؛ د، ت، ن، س: دستگیر. ↑
. د: مخبر. ↑
. ن: موضع. ↑