پژوهش – تصحیح انتقادی کتاب دستورالوزاره یا وصایای خواجه نظام الملک طوسی- قسمت ۱۸

. ج، س: نمود که به تمثیلات. ↑
. ت: صورت. ↑
. ت: نباشد. ↑
. ع: خواجه نظام الملک می گوید که. ↑
. ن: – آلب ارسلان. ↑
. ت: از آن نواحی به خزانه. ↑
. ن: کفایتی. ↑
. ن: نیز نظر بر جنبه مصلحت؛ ج: ایشان. ↑
. ن: خاطر. ↑
ج، س، ع: + گفت: بگو. ↑
. ن: – حکایت. ↑
. ج: + از اکابر علمای زمان خود بود و به خدمت خلفای عبّاسیّه سالها به عزّت تمام و حرمت مالاکلام بوده. ↑
. ع: – حکایت.اصمعی روایت می کند که. ↑
. د: عمید. ↑
. س، ت: خلیفه. ↑
. س، ج: مشاورت. ↑
. الف(حاشیه): + بود. ↑
. ع: از. ↑
. ج، ن: خلیفه. ↑
. ن: قریب. ↑
. د: سبب. ↑
. ت، ج، ن، س: معتمدی. ↑
. ج، س، ن: نه چنان. ↑
. ج، ن، س: گرداند. ↑
. ب: رسال. ↑
. ج: ارتکاب. ↑
. س، ت: – غربت. ↑
. ع: مظلومان. ↑
. ج: سخنی؛ ب: + مندفع گردان و به رمز و کتابت سخنی؛ د، ن، س، ت: مندفع گردان و به رمز سخنی؛ ع: مندفع گردان و بر فرو کنایت سخنی. ↑
. ج: – مرا با امیر المؤمنین. ↑
. ج: نتیجه و فایده. ↑
. ن، ت: تفهیم. ↑
. ت، س: دارد. ↑
. ت: یقوم. ↑
. ب: بخواهد رسید و نشاید؛ د: بدان مؤاخذ معاقب خواهند بود و در آخرت هیچ حسرت بدان نخواهد رسید؛ س، ن، ج، ع: بر آن مواخذه و معاقب خواهد بود و در آخرت هیچ حسرت بدان نخواهد رسید. ↑
. ع: – حاصل. ↑
. الف، ب(اصل): + سره. ↑
. ع: – گار. ↑
. ت: + آمدن رفقا. ↑
. ن، ج: مرافق. ↑
. ت:+ صحّت و. ↑
. س، ج: من. ↑
. ج: برداشتند. ↑
. د، ن، س، ت، ج: علاوه. ↑
. ج، ن: پی. ↑
. ب، د: رسید. ↑