تصحیح انتقادی کتاب دستورالوزاره یا وصایای خواجه نظام الملک طوسی- قسمت ۱۰

. ع، ج: + و. ↑
. ج: مویّد و. ↑
. ج: – و. ↑
. ت، س: مکالمت و مصاحبت. ↑
. ع، ج: بهجتی. ↑
. س، ع: – آن. ↑
. س، ج: داد. ↑
. ج: آن شب. ↑
. ت: خوابی؛ س: – خوابی. ↑
. ع: – آن. ↑
. ع، ج: خوابم. ↑
. ع، ج: بیدار. ↑
. ت، س، ج: کردند. ↑
. احتمال نگارنده: خداوندانِ مسندْ . ↑
. ج: مضال. ↑
. ب، ع: خصائل سیّئه؛ ج: سیّئه. ↑
. ع، ج: – اصل دیگر. ↑
. ع، ج: -و. ↑
. ج: الله. ↑
. ج: نمود؛ س: تغافل نمی باید نمود. ↑
. ع: – و. ↑
. ج: + باید گردانید. ↑
. ج: + که. ↑
. ع: یا؛ ج: – با. ↑
. الف: علامت نظر گذاشته شده ولی چیزی در حاشیه نیامده است. ب، د، ع، س، ت، ن: مقاصد. ↑
. ج: – چه بر تقدیر این توقّف و تعلّق حصول مقاسد بی سبق تدبیر واقع نگشتی. ↑
. ج: مدخلی. ↑
. ج، ت:+ باشد. ↑
. ن: – حکایت. ↑
. ت،د: قزل؛ متن مطابق است با: الف، ب، ع. ↑
. د: فضلویه. ↑
. ج: + را. ↑
. ع: نمود. ↑
. ب، د، ع: نامعدود. ↑
. ج: عصیان. ↑
. ع: سلطان. ↑
. ت: مراجعت؛ س: مراجعت جهت رفع فتنه و اطفاء فتنه و اطفاء ضمایر فرمودند. ↑
. ت: + خود. ↑
. ج: – اما. ↑
. ج: موجب اجابت او. ↑
. ج: – ظاهر. ↑
. ج: + کار او. ↑
. ت: ان. ↑
. ج: – تدارک کار او. ↑
. ج: ساخت. ↑
. ج: جرئت. ↑