تحلیل تأثیر ابعاد مسوؤلیت اجتماعی بر پیشبرد اهداف سازمانی درستاد سازمان بهزیستی کشور- …

۴-۳-۱-۳ بررسی رابطه دو متغیره میان مؤلفه های اهداف سازمان بهزیستی با متغیر مسوؤلیت اجتماعی
باتوجه به آماره پیرسون با سطح معناداری ۰۱/۰ و ۹۹ درصد اطمینان (و ارزش ۷۷/۰) بر اساس جدول (۴-۹) رابطه معنادار مثبت و قوی بین بعد ارباب رجوع و مسوؤلیت اجتماعی وجود دارد و فرض وجود رابطه میان اهداف مربوط به ارباب رجوع و مسوؤلیت اجتماعی پذیرفته میشود.
همچنین باتوجه به آماره پیرسون با سطح معناداری ۰۱/۰و ۹۹درصد اطمینان (و ارزش ۷۹/۰)رابطه معنادار مثبت و قوی بین بعد فرایندهای داخلی و مسوؤلیت اجتماعی وجود دارد و فرض وجود رابطه میان فرایندهای داخلی و مسوؤلیت اجتماعی پذیرفته میشود.
و باتوجه به آماره پیرسون با سطح معناداری ۰۱/۰ و ۹۹درصد اطمینان (و ارزش ۶۷/۰) رابطه معنادار مثبت و قوی بین بعد رشد و یادگیری با مسوؤلیت اجتماعی وجود دارد و فرض وجود رابطه میان رشد و یادگیری با مسوؤلیت اجتماعی پذیرفته میشود.
همچنین باتوجه به سطح معناداری ۲۷/۰( وارزش ۱۱/۰) که بیشتر از سطح معناداری پذیرفته شده به لحاظ آماری ۰۵/۰ میباشد، فرض وجود رابطه میان بعد مالی و مسوؤلیت اجتماعی رد میشود.
جدول ۴-۹ نتایجآزمون همبستگیمیان متغیرمسوؤلیت اجتماعی و مؤلفه های اهداف راهبردی

موارد مسوؤلیت اجتماعی
ضریب پیرسون سطح معناداری
مالی ۱۱/۰ ۲۷/۰
ارباب جوع **۷۷/۰ ۰۱/۰
فرایندهای داخلی **۷۹/۰ ۰۱/۰
رشد و یادگیری **۶۷/۰ ۰۱/۰

۴-۳-۱-۴ بررسی روابط دو متغیره میان مؤلفه های اهداف سازمانی و ابعاد مسوؤلیت اجتماعی
اطلاعات جدول (۴-۱۰) حاکی از آن است که بعد اقتصادی مسوؤلیت اجتماعی همبستگی معنا داری با هیچ یک از اهداف راهبردی سازمانی ندارد.بدین ترتیب ، فرض وجود رابطه میان بعد اقتصادی و مؤلفه های اهداف مالی،ارباب رجوع، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری رد میشود.
باتوجه به آماره پیرسون با سطح معناداری ۰۵/۰(وارزش ۱۵/۰) رابطه معنادار مثبت و خیلی ضعیف بین بعد قانونی و اهداف مالی وجود دارد و فرض وجود رابطه میان بعد قانونی و اهداف مالی پذیرفته میشود.
باتوجه به سطح معناداری ۰۵/۰( وارزش ۱۸/۰) رابطه معنادار مثبت و ضعیف بین بعد قانونی و اهداف مربوط به ارباب رجوع وجود دارد و فرض وجود رابطه میان بعد قانونی و اهداف مربوط به ارباب رجوع پذیرفته میشود.
همچنین بر اساس جدول ذیل بعد قانونی مسوؤلیت اجتماعی همبستگی مثبت معنا دار با اهداف مربوط به فرایندها و رشد و یادگیری ندارد و فرض وجود رابطه بین بعد قانونی مسوؤلیت اجتماعی بااهداف مربوط به فرایندها و رشد و یادگیری رد می شود.
باتوجه به سطح معناداری ۰۵/۰( وارزش ۱۴/۰) رابطه معنادار مثبت و ضعیف بین بعد عمومی و ملی مسوؤلیت اجتماعی و اهداف مربوط به فرایندها وجود دارد و بعد عمومی و ملی مسوؤلیت اجتماعی با اهداف مربوط به ارباب رجوع، اهداف مالی و رشد ویادگیری همبستگی مثبت معنا داری ندارد.
باتوجه به آماره پیرسون با سطح معناداری ۰۱/۰ و ۹۹درصد اطمینان (و ارزش ۳۱/۰) رابطه معنادار مثبت بین بعد اخلاقی مسوؤلیت اجتماعی و اهداف مالی وجود دارد و فرض وجود رابطه میان بعد اخلاقی و اهداف مالی پذیرفته میشود.