تحقيق – تحلیل تأثیر ابعاد مسوؤلیت اجتماعی بر پیشبرد اهداف سازمانی درستاد سازمان بهزیستی …

مسأله

آماره

نرم افزار

یافته های توصیفی

میانگین و انحراف استاندارد

SPSS ویرایش ۱۵

رابطه بین متغیرها

همبستگی پیرسون

پیش بینی

تحلیل رگرسیون

مقایسه گروه ها

تحلیل واریانس

پایایی مقیاس ها

آلفای کرنباخ

روایی

همبستگی درونی زیرمقیاس ها

۳-۱۰ خلاصه
در این فصل، پس از ارائه مقدماتی درباره پژوهش های علمی و لزوم انجام آنها به توضیحاتی درباره نوع پژوهش پیش رو پرداخته می شود. سپس جامعه آماری، نمونه گیری و فرمول مورد استفاده بیان شده و درادامه روش های گردآوری اطلاعات مرور می شود. همچنین در این فصل بیان می شود که پژوهشگر برای پاسخ به سوالات پژوهش چه روش هایی را برای جمع آوری اطلاعات برگزیده است. در ادامه توضیح کاملی در رابطه با پرسشنامه های تدوین شده به عنوان ابزار مهم گردآوری اطلاعات و پرسش های پژوهش بیان می شود.
فصل چهارم
تحلیل یافته ها ی پژوهش
۴-۱مقدمه:
مرحله عملی و اصلی یک کار پژوهشی دستیابی به پاسخی است که پژوهشگر در بدو پژوهش در پی رسیدن به آن است. جهت رسیدن به این مهم، اطلاعات جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.در مرحله تجزیه و تحلیل نکته مهم این است که محقق باید اطلاعات و داده ها را در مسیر هدف پژوهش، پاسخگویی به سوال یا سوالهای پژوهش و نیز ارزیابی فرضیه های خود جهت داده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده اند، خلاصه، کدبندی ،دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این ایده ها فراهم آید.در این فرآیند داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی پالایش می شوند که تکنیک های گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاج ها و تعمیم ها بر عهده دارند. پس از جمع آوری داده ها بایستی این داده ها به اطلاعات قابل فهم تبدیل شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند،و این کاری است که در این فصل به تفصیل به آن پرداخته می شود.
ابتدا با استفاده از جداول و نمودارها به تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها پرداخته می شود و سپس با استفاده از آمار استنباطی، سوالهای پژوهش مورد آزمون قرار می گیرد.
۴-۲ تحلیل یافتههای توصیفی
در این بخش با استفاده از جداول و نمودارها به تحلیل توصیفی داده ها پرداخته می شود به طوریکه اطلاعات جمعیت ‌شناختی نمونه(پاسخ دهنگان) شامل: جنسیت، سن، میزان تحصیلات و… مورد بررسی و یافته‌های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه ارایه شده است.
۴-۲-۱ ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
جنسیت :
همانگونه که در جدول و نمودار ذیل نشان داده شده است، تعداد ۶۳ نفر(۴/۵۹ درصد)از پاسخ دهندگان زن و
تعداد۴۳ نفر(۶/۴۰ درصد)ازپاسخ دهندگان را مردها تشکیل داده اند.
شکل۴-۱- نمودار درصد پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است