سامانه پژوهشی – تحلیل تأثیر ابعاد مسوؤلیت اجتماعی بر پیشبرد اهداف سازمانی درستاد سازمان بهزیستی …

**۹۴/۰

**۸۷/۰

** معنی دار در سطح ۰۱/۰
یافته‌های جدول (۳-۵) نشان می‌دهد که مقیاس اهداف راهبردی از همبستگی درونی بالایی برخوردار است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که سازه مقیاساز اعتبار لازم برخوردار می باشد.
۳-۷-۲- پایایی
جدول۳ -۶- ضریب پایایی برای مقیاس لیکرت بر اساس آلفای کرونباخ

کم ۴۵%
متوسط ۷۵%
زیاد ۹۵%

یکی از ویژگی های فنی ابزارهای اندازه گیری، پایایی یا اعتبار می باشد. اعتبار به بررسی درجه دقت ابزار اندازه گیری می پردازد. این امر اشاره دارد که ابزار اندازه گیری، در شرایط یکسان، تا چه اندازه نتایج یکسان به دست می دهد( هومن، ۱۳۸۶). به عبارت دیگر ابزاری دارای پایای است که در صورت تکرار آن در مواقع دیگر به نتایج یکسان برسد. مقیاس ناپایا حاصل گویه های ناپایا است. شاخص پایایی کل، آمارهای است به نام آلفا که دامنه آن از صفر تا یک (۱+) است، همانطور که در جدول (۳-۶) نشان داده شده است، هرچه آلفا بیشتر باشد پایایی مقیاس بیشتر خواهد بود. قانون کلی دررابطه با این ضریب می گوید که ابزار هایی که ضریب آلفای آنها کمتر از۷/. باشند قابل پذیرش نیستند(هیر[۱۵۱]،۲۰۱۰). برای سنجش پایایی پرسشنامه های این پژوهش از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.
شکل کلی این روش عبارت است از: رابطه(۳-۱)
α
α : ضریب آلفا
: تعداد سوال ها یا گویه ها k
SI2 : واریانس مربوط به سوال I ام
S2X : واریانس کل آزمون
دامنه α بین ۰ تا ۱ است و هرچه ضریب آلفای کرونباخ بیشتر باشد، پایایی مقیاس بیشتر است. بنابراین طبق قاعده آلفا دست کم باید ۷۰% باشد، تا بتوان مقیاسی را دارای پایایی دانست. اندازه آلفا نیز به پایایی تک تک گویه ها بستگی دارد. آلفای کرونباخ ضریب پایایی برای مقیاس لیکرت را این گونه پیشنهاد می کند.
ضریب آلفای کرونباخ به کمک نرم افزار SPSS محاسبه و نتایج آن به شرح جدول (۳-۷)، برای متغیرهای پژوهش حاضر می باشد.با استفاده از۲۵ پرسشنامه اولیه، میزان آلفای کرونباخ برای کل مقیاس ۹۴/۰ بدست آمد که پایایی ابزار سنجش را خوب ارزیابی می کند.
جدول ۳-۷: ضرایب آلفای کرونباخ آزمون‌ها

آزمون ضریب آلفا
اقتصادی ۷۳/۰
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.