سامانه پژوهشی – تحلیل تأثیر ابعاد مسوؤلیت اجتماعی بر پیشبرد اهداف سازمانی درستاد سازمان بهزیستی کشور

 
بسیاری از صاحب نظران نیز کمکهای خیریه و کمکهای بشر دوستانه را نوعی از مسوؤلیت اجتماعی شرکتها نمی دانند و استدلال می کنند که کمکهای بشر دوستانه توسط شرکتها باعث می گردد در بحث رفاه اجتماعی، وجه تشابه بین مردم بعنوان افراد جامعه و سازمانهای کسب وکاری بعنوان نهادهای جامعه از بین می رود. برخی از منتقدین نیز شکایت می کنند که مفهوم عبارت مسوؤلیت اجتماعی دست مدیران اجرایی شرکت ها را باز گذاشته است تا تعهدات اجتماعی شرکت را، با توجه به نظر و خواست خود تعیین نمایند. چون از این دیدگاه به موضوع توجه شود، مسوؤلیت اجتماعی به صورت پوششی در می آید که سازمان یا فرد می تواند بدان وسیله ارز شهای شخصی خویش را به نمایش بگذارد. بدین ترتیب مدیران برای ارضاء نیازهای شخصی خود از جیب سهامداران سخاوتمند می گردند. دسته دیگری از منتقدان به رسوایی های مالی و اخلاقی شرکت های بزرگی چون انرون[۴۶] ، ورلد کام [۴۷]و .. اشاره می کنند و می گویند که علیرغم رشد جنبش مسوؤلیت پذیری شرکتی و ادعاهای شرکتها در این مورد این رسوایی ها ثابت می کند که شرکتها و مدیران آن فقط و فقط به فکر سود خودهستند و مسوؤلیت اجتماعی شرکتی فقط کلمه زیبایی است.
جدا از مفهوم مسوؤلیت اجتماعی بسیاری نیز در انگیزه شرکتها در برنامه ها و فعالیتهای مسوؤلیت پذیری شرکتها تردید دارند ، برخی می گویند انگیزه های شرکتها از فعالیتهای مسوؤلیت پذیری اجتماعی ممکن است سیاسی باشد و بدین طریق می خواهند به برخی از مقامات سیاسی و محلی نزدیک شده تا آنکه امتیازی را بدست آورند . شرکت ها می توانند از طریق فعالیتهای مسوؤلیت پذیری اجتماعی درتنظیم محیط سیاسی و پیش برد اهداف سیاسی خاص خود، استفاده کنند یا حتی فعالیت های مسوؤلیت پذیری اجتماعی را ابزاری در جهت حفظ منافع سیاسی خاص خود در چانه زنی سیاسی، معاملات سیاسی و قرارداد های اقتصادی به کار گیرند. بدین شکل بسیاری از شرکتها از هدایای خیریه و سایر تلا شهای مسوؤلیت اجتماعی شرکتی برای پل زدن به رهبران سیاسی استفاده می کنند.
۲-۴–۲ مبانی فلسفی دیدگاه های مسوؤلیت اجتماعی
در رابطه با موضوع مسوؤلیت اجتماعی مدیران و سازمان ها، به طور کلی سه دیدگاه را می توان مطرح کرد که این دیدگاه ها همگی متأثر از ارزش ها، نگرش ها و طرز تفکر حاکم بر جوامع و مدیران آنها است.(جدول شماره ۲-۱) این سه دیدگاه عبارتند از:
۱- دیدگاه کلاسیک؛
۲ – دیدگاه عمومی؛
۳- دیدگاه اسلامی الهی.
۲-۴-۲-۱ دیدگاه کلاسیک
مسئولیت اولیه هر بنگاه اقتصادی کسب سود است . این بدان معنی است که نه شما و نه کارکنانتان و نه هیچ کسی دیگر نباید به جامعه فکرکند. بگذارید که خودخواه به نظر برسید . فراموش نکنید که سود مثل اکسیژن است اگر به موقع به شما نرسد، شما می میرید و نمی توانید هیچ کار دیگری انجام دهید.
بر اساس این دیدگاه ، هدف اصلی مدیران و سازمان های کسب و کار در جامعه باید حداکثرسازی سود و منافع بلندمدت سازمان باشد . به عبارتی سازمان و مدیریت باید به دنبال کسب سود خود بوده، مستقیماً نسبت به هدف ها و مسائل اجتماعی فعالیتی نداشته باشند.
با این شرط، مسوؤلیت اجتماعی را تولید کالا و خدمات با حداقل هزینه برای جامعه تعریف می کنیم. از دانشمندانی که در این خصوص ابراز عقیده کرده و از آن تا حدود زیادی طرفداری کردند، می توان آدام اسمیت و میلتون فریدمن را نام برد.
آنها اعتقاد داشتند که مسوؤلیت اجتماعی سازمان ها و مدیران شان کسب سود بوده و مدیران فقط مسوؤلیت اخلاقی در جهت اتخاذ تصمیماتی را دارند که در آنها خدعه و نیرنگ نباشد ، به عبارتی بدون فریب و نیرنگ به سود برسند . به طور خلاصه، این دیدگاه بیشتر تحت تأثیر ارزش های مکاتب مادی گرایی و ماتریالیستی قرار داشته و هدف تمامی فعالیت های کسب و کار را حداکثر سازی سود دانسته و مسوؤلیت اجتماعی مدیران را در قبال جامعه کم رنگ و تا حدودی نادیده می انگارد.
جدول شماره ۲-۱: مبانی فلسفی دیدگاه های موجود در مسوؤلیت اجتماعی

دیدگاه اسلامی دیدگاه عمومی دیدگاه کلاسیک اندیشه ها
رضای خداوند و نزدیکی به ذات احدیت توجه به منافع جامعه توجه به منافع شخصی گرایش ها
علاوه بر منافع فردی منافع درازمدت جامعه در نظر گرفته می شود. رقابت سازنده بجای رقابت مخرب بازار، مردم مهم تر از پول، مسئول و پاسخ گو بودن در برابر امت. آنچه برای جامعه خوب است، برای سازمان هم خوب است. سود لازم است، حساب پس دهی در برابر جامعه، مردم مهم تر از پول، توجه به نیروی کار در حد بالا پول و سلامتی، مهم ترین چیزها به حداکثر رساندن منافع و سود، پاسخ گویی مدیران تنها در برابر مالکان؛ نیروی انسانی چون کالایی قابل خرید و فروش است . ارزش های اقتصادی
)فرد در جامعه(
منافع فرد و جامعه به یک اندازه مورد توجه و احترام هستند.
)جمع گرایی(
توجه به حقوق اقلیت و توجه به مشکلات افراد.
)فردگرایی(
عدم توجه به اقلیت، عدم توجه به مشکلات زندگی پرسنل.
ارزش های اجتماعی
توجه به بعد انسانی، اخلاقی و تکامل معنوی.
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است