تحلیل تأثیر ابعاد مسوؤلیت اجتماعی بر پیشبرد اهداف سازمانی درستاد سازمان بهزیستی کشور- …

کاهش ریسک در اثر تولید بهترو کسب اعتبار جهانی و محلی (همان منبع). از جمله ریسک هایی که می توان از آن اجتناب کرد، تحریم ها و اعتراض هایی است که ممکن است از سوی مشتریان یا سازمان های غیر دولتی مطرح شود.(وبر[۷۴]،۲۰۰۸)
کاهش هزینه های ساخت، بسته بندی و حمل ونقل.
ایجاد و توسعه بازاریابی برای محصولات و خدمات جدید که سازگار با محیط زیست و خواست مردم باشد.(مارکلی[۷۵]،۲۰۰۸).
فراهم کردن مجوزی برای عملکرد شرکت.
جذب و حفظ سرمایه گذاران و شرکای تجاری با کیفیت، که منجر به دستیابی به منابع مالی بیشتر و ایجاد فرصت های جدید می شود.
برخورداری از حمایت دولت وکمک های مالی و سایر موارد انگیزشی که توسط دولت ارائه می شود.[۷۶]
جذب و حفظ کارکنان و ایجاد انگیزه در آنها برای کار در محیطی بهتر.
افزایش متخصصین محلی و دسترسی به شبکه های محلی .[۷۷]
افزایش درآمد در نتیجه افزایش فروش و داشتن سهمی از بازار؛ که به طور مستقیم می تواند از توسعه بازار در اثر اجرای مسوؤلیت اجتماعی شرکتها و یا به طور غیر مستقیم از بهبود نام تجاری شرکت ناشی شود.
افزایش کارایی عملیاتی که می تواند ناشی از تعویض مواد به دلیل اجرای یک راهبرد جدید، بهبود روابط با ذینفعان از قبیل قانونگذاران، صرفه جویی در زمان و یا بهبود دسترسی به سرمایه و غیره باشد.(وبر[۷۸]،۲۰۰۸)
ایجاد نوعی مزیت رقابتی که منجر به افزایش رقابت پذیری شرکت از طریق توجه به انتظارات سرمایه گذاران، کارکنان، مشتریان، شرکای تجاری و جامعه از جمله نیازمندان، افزایش قابلیت عرضه در بازار، بهبود شهرت و اعتبار، کاهش ریسک و افزایش نوآوری می شود.(گوگلر و شی[۷۹]،۲۰۰۷)
۲-۴-۱۰ مزایای اجرای مسوؤلیت اجتماعی برای ارتقاء کیفیت زندگی نیازمندان
اجرای مسوؤلیت اجرایی دارای مزایای زیر برای نیازمندان است.
ایجاد شغل
توسعه رفاه و سلامت (جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی)
از بین رفتن و یا کاهش بازارهای سیاه به دلیل بهبود دسترسی به کالا و خدمات
گسترش آموزش، پرورش و مهارت ها
افزایش کیفیت زندگی
منع کار کودکان
ایجاد برابری فرصتها
کمک به خانه دار شدن
برخورداری از مراقبت های بهداشتی
ایجاد شرایط کاری بهتر[۸۰].
۲-۴-۱۱ موانع و محدودیت ها ی موجود در اجرای مسئولیت اجتماعی
مدیریت و کارکنان شرکت ها معمولا قصد و نیت خیری برای کمک به جامعه دارند. اما نباید فراموش کرد که
فعالیت شرکت ها در برگیرنده یک حقیقت و آن حداکثر کردن ثروت سهامداران است .(شاوکی،دجاکمن و شوام[۸۱]،۲۰۰۸).این موضوع سبب می شود که برخی از شرکت ها، حداکثر کردن سود را در اولویت قرار دهند و در نتیجه ایجاد منافع اجتماعی از اولویت کمتری برخوردار باشد(یانوس[۸۲]،۲۰۰۸).
برخی دیگر از مشکلاتی که در اجرای مسوؤلیت اجتماعی شرکتها ممکن است وجود داشته باشد، به شرح ذیل می باشد:
فقدان چارچوب های نظام مند برای تدوین قوانین مربوط برای شرکت ها.
وجود هزینه برای ایجاد تغییرات در موسسه، پرسنل و رویه ها.
فقدان نتایج کوتاه مدت قابل مشاهده .(کراون و مازورکیوس[۸۳]،۲۰۰۵)
افزایش ابتکارات بین المللی که در بهترین حالت هماهنگی ضعیفی با هم دارند .
عدم وجود رویه هاو سیاست های معتبر برا ی نظارت و بررسی نحوه اجرای csr توسط شرکت.
فقدان مشارکت دولت های کشورهای در حال توسعه و مردم آن ها در توسعه csr .
سردرگمی در خصوص انگیزه هایی که باید برای تشویق شرکتها به منظور اجرای مسوؤلیت های اجتماعی ایجاد شود. [۸۴]
از سوی دیگر اگر شرکتها سودآوری مالی کوتاه مدت را مورد توجه قرار دهند، به شرکت در سرمایه گذاری های بلند مدت لازم برای ارتقای توسعه انسانی یا منفعت رساندن به نیازمندان نمی پردازند.به عنوان مثال، آموزش که به توانایی های کارکنان کمک می کند، ممکن است انجام نشود زیرا بازده فوری ندارد.(پرادهان[۸۵]،۲۰۰۷)
یکی دیگر از مواردی که سودمندی csr در مبارزه با محرومیت و به عبارتی کاهش فقر و ارائه خدمت به محرومان و ناتوان را کاهش می دهد، تمایل اغلب شرکتها به سرمایه گذاری در پایتخت کشورها و یا مراکز شهرها است .از آنجا که اغلب افراد نیازمند در نواحی روستایی دور دست زندگی می کنند، به عنوان ذینفع مورد توجه قرار نمی گیرند و این موضوع حتی می تواند منجر به افزایش فقر و ایجاد شکاف طبقاتی شود. )جنکینز[۸۶]،۲۰۰۵(
از سوی دیگر در بیشتر سرمایه گذاری هایی که صورت می گیرد، تمایل به جذب و استخدام افراد دارای مهارت زیاد و نه افراد فقیر و، ناتوان و بدون مهارت وجود دارد. (هاپکینز [۸۷]،۲۰۰۱)
۲-۴-۱۲ نقش دولت در اجرای مسوؤلیت اجتماعی شرکت ها
شرکتها در خصوص اجرای مسوؤلیت اجتماعی، انتظاراتی از دولت ها دارند. برای مثال، وجود محیطی با ثبات که اطمینان به وجود بازارهای آزاد دهد، وجود چارچوب قانونی امن، طرح ها و سیاست های سرمایه گذاری روشن، انگیزه هایی برای سرمایه گذاری درونی و بیرونی، قوانین کاری انعطاف پذیر، انگیزه های مالیاتی برای اتخاذ رویه های csr توسط شرکتها و … در مقابل دولت ها نیز انتظاراتی از شرکت ها دارند، از جمله داشتن دیدگاه بلند مدت در سرمایه گذاری و سودآوری، پرداخت مالیات، تولید محصولاتی که با مسوؤلیت های اجتماعی مطابقت داشته باشد، شرایط کاری خوب برای کارکنان، برنامه هایی برای افزایش مهارت کارکنان، آگاه کردن سهامداران از رویه های حسابداری و افشاء اطلاعات مربوط برای عموم و….(هاپکینز[۸۸] ،۲۰۰۲)
دولت ها دریافتند که csr، به طور قابل توجه و مثبت منجر به افزایش رقابت پذیری، جذب سرمایه و افزایش ارزش و ایجاد ثروت برای شهروندان کشور می شود.[۸۹] از این رو معتقدند که شرکت ها می توانند بخشی از راه حل چالش های اجتماعی موجود باشند و به عنوان یک ابزار اجتماعی برای حذف تبعیض، افزایش کیفیت زندگی، ایجاد محصولات و محل کار ایمن و بهبود کیفیت محیط کار مورد توجه قرار گیرند.(دیویس، ویتمن و زالد[۹۰]،۲۰۰۶) آن ها، csr را مربوط به همه شرکت ها اعم از کوچک و بزرگ، فعال در سطح ملی و یا در بازارهای جهانی و نیز در کشورهای در حال توسعه و یا توسعه یافته می دانند.
یکی از اهداف دولت ها، افزایش آگاهی در خصوص مزایایی است که مشارکت شرکت ها در زمینه csr برای تجارت و جامعه دارد و نقشی که در ایجاد مهارت و دستیابی به اهداف کاهش فقر و بهتر زیستن می تواند ایفا کند[۹۱]. دولت ها از کلیه شرکت ها می خواهند که اثرات و مسوؤلیت های اجتماعی شان و نیز فرصت هایی که از طریق پذیرش csr، ایجاد می شودآگاه باشند و csr را درفعالیت های تجاری شان وارد کنند.[۹۲]
یکی از مواردی که در خصوص نقش دولت مطرح می شود، این است که آیا دولت ها باید قوانینی وضع و فعالیت های csr را اجباری کنند.(آلبردا [۹۳]،۲۰۰۸)
برخی معتقدند که دولت ها، با برقراری قوانین و مقررات مناسب، می توانند نوعی تعادل بین منافع جامعه و شرکت ایجاد کنند ).شاوکی،دجاکمن وشاون [۹۴]،۲۰۰۸) برخی دیگر اعتقاد دارند که قرار دادن csr در حصاری از قوانین، سبب می شود که شرکت ها تنها الزامات قانونی درخواستی را اجرا کنند و هرگز فراتر از آن نروند.(هاپکینز[۹۵] ،۲۰۰۴). گروهی بر این عقیده اند که شرکت ها باید تنها به حداکثر کردن بازده برای ذینفعان توجه کنند و از این رو دولت نباید توجه شرکت را به مسائل دیگر منحرف کند. دیدگاه دیگری که در خصوص نقش دولت وجود دارد این است که مسئولیت اجتماعی شرکت ها باید فعالیتی داوطلبانه و نقش دولت حمایت از آن باشد.از سوی دیگر، از آن جا که دولت ها خودشان باید نشان دهنده بهترین عملکرد در جامعه باشند، اتخاذ مسوؤلیت اجتماعی و گزارشگری آن توسط نمایندگی ها و سازمان های دولتی می تواند نقش مهمی در پذیرش csr توسط بخش خصوصی داشته باشد).زاپالا[۹۶] ،۲۰۰۳)
به طورکلی وضع قوانین و مقررات در خصوص مسوؤلیت اجتماعی توسط دولت، دارای مزایا و معایبی به شرح ذیل است:
مزایا :

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است