تحقیق رایگان درباره راهبردهای یادگیری

بیگانگی (بارون1953) ومقیاس شایستگی فردی(روزنبرگ1965) با نمرات خودکارآمدی همبستگی به دست آمد(براتی1376).
روایی ملاکی مقیاس خودکار آمدی:
برای سنجش روایی ملاکی، براساس نظریه بندورا(1977) که عملکرد موفقیت آمیزافزایش انتظارات خود کار آمدی رابه دنبال دارد واگرفرد تجارب موفقیت آمیز داشته باشد، این تجارب می توانند به حوزه های دیگر تعمیم یابند. افرادی که در حوزه های مختلف ومهم زندگی مانند اشتغال، تجربه نظامی و آموزشی تجارب موفقیت آمیز دارند نسبت به افرادی که این تجارب را ندارند، انتظارات خود کارآمدی بالاتری از خود نشان می دهند. به همین خاطر برای بررسی روایی ملاکی مقیاس خودکارآمدی به بررسی همبستگی آن با حوزه های نظامی – حرفه ای و آموزشی پرداخته شده است. برای این منظور روی 150 شرکت کننده که در بخش درمان الکلی ها در یک بیمارستان بستری بودند مطالعه ای انجام شد. در بررسی مذکور مشخص شد که نمرات خودکارآمدی عمومی پیش بینی کننده ی موفقیت فرد در اهداف نظامی، حرفه ای و آموزشی است. در پژوهشی که وسیله ی براتی(1376) انجام گرفت از آزمون خوکارآمدی شرر(1982) استفاده شد. جامعه ی پژوهش او دانش آموزان سال سوم دبیرستان نظام جدید بودند. برای میزان روایی و پایایی، آزمون بر روی 100 نفر آزمودنی اجرا شد. همبستگی به دست آمده از دو مقیاس عزت نفس و خود ارزیابی با مقیاس خودکارآمدی در جهت تاٌیید روایی سازه مقیاس بود.
پایایی مقیاس خودکارآمدی و روش نمره گذاری:
در پژوهش وقری(1379) برای بررسی پایایی خودکارآمدی در مرحله اول50 نفر از نمونه ی پژوهش به طور تصادفی انتخاب شدند و آزمون برای آنها اجرا شده است. بعد از نمره گذاری، آلفای کرونباخ یا همسانی 85صدم به دست آمده است. خود پژوهشگر نیز 30 نفر از آزمودنی ها را به طور تصادفی جدا کرد و آزمون خودکارآمدی را برای آنها اجرا کرد. با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ برابر 83صدم به دست آمد و از طریق روش اسپیرمن- براون نیز 83صدم به دست آمد که در این پژوهش رضایت بخش است. روش نمره گذاری پرسشنامه خودکارآمدی به این صورت است که به هر ماده از 1تا 5 امتیاز تعلق می گیرد ماده های شماره 15،13،9،8،3،1ازراست به چپ امتیازشان افزایش می یابد و بقیه ماده ها به صورت معکوس ،یعنی از چپ به راست امتیازشان افزایش می یابد.
برای سنجش خود – کارآمدی تحصیلی از پرسش نامه ی خود – کارآمدی تحصیلی مورگان و جینکس استفاده شده است.این پرسش نامه شامل 30 ماده است که در طیف 4 درجه ای لیکرت از “کاملا موافقم تا کاملا مخالفم” تنظیم شده است. چنان چه فرد گزینه 1(کاملا موافقم) را انتخاب کند نمره ی 4 و چنان چه گزینه ی 4 را انتخاب کند نمره ی 1 راکسب می کند.حداقل و حداکثر نمره در این آزمون به ترتیب 30 و 120 است.در بررسی پایایی این مقیاس طراحان این پرسش نامه آلفای کرونباخ پرسش نامه را 81صدم گزارش کرده اند. برجعلی لو(1388) در پژوهش خود روی دانش آموزان به منظور شناسایی وتاثیر عوامل سازه ی خود – کارآمدی تحصیلی از تحلیل عاملی تاییدی استفاده کرده است و پس از آن شاخص برازش به دست آمده در این پرسش نامه را این گونه گزارش کرده است: 87صدم(شاخص نیکویی برازندگی) GFI،92صدم(شاخص تعدیل شده نیکویی برازش) AGEF ،که شاخص های فوق می تواند بیانگر اعتبار بالای این مقیاس باشد.وی همچنین پایایی این مقیاس را از طریق آلفای کرونباخ 63صدم گزارش کرده است.
برای سنجش راهبردهای یادگیری خودتنظیم از پرسشنامه ی راهبردهای انگیزشی برای یادگیری‏ (MSLQ) پنتریچ و دیگروت(پنتریچ و همکاران، 1991) استفاده شد است.این پرسشنامه دو بخش باورهای انگیزشی‏ (25 ماده)و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی(22 ماده)دارد و در کل مجموع ماده‏های این مقیاس 47 گویه است. مقیاس باورهای انگیزشی، سه خرده آزمون خودکارآمدی، ارزش‏گذاری درونی و اضطراب امتحان را شامل است.مقیاس یادگیری خودتنظیمی،دو خرده آزمون استفاده از راهبردهای شناختی(9 ماده) و فراشناختی (13 ماده) دارد. ماده‏های این پرسشنامه از نوع آزمونهای«بسته پاسخ» پنج‏گزینه‏ای است(از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم). بررسی پینتریچ و دیگروت(1990) برای تعیین پایایی و روایی این پرسشنامه در یادگیری نشان داد که توان پایایی برای عوامل سه‏ گانه باورهای انگیزشی،یعنی خودکارآمدی،ارزش‏گذاری درونی و اضطراب امتحان،به ترتیب‏ 89صدم،87صدم و 75صدم و برای دو عامل مقیاس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی،یعنی راهبردهای‏ شناختی و خودتنظیمی به ترتیب 83صدم و 74صدم بود.اعتبار این آزمون را حسینی‏نسب(1379) با بهره گرفتن از روش تحلیل عوامل بررسی کرد که‏ نتایج به دست آمده آلفای کرونباخ برای خودکارآمدی،ارزش‏گذاری درونی،اضطراب امتحان، وراهبردهای شناختی و فراشناختی به ترتیب 68/0،41/0،77/0،64/0 و 68/0بود(به نقل از کجباف و همکاران 1382). همچنین البرزی و سامانی(1378)برای به دست آوردن اعتبار این‏ پرسشنامه از روش بازآزمایی استفاده کردند که ضریب اعتبار 76/0 به دست امد.(به نقل از کجباف و همکاران،1382).
بازخورد : بازخورد معلم فرایندی است که یادگیرنده را از چگونگی یادگیری خود آگاه ساخته و او را در اصلاح رفتارش کمک می کند.در این تحقیق منظور ما
از بازخورد همان بازخوردهای معلم است که بر اساس پکیج آموزشی تهیه شده مبتنی بر مدل بازخورد اصلاحی باتلر و وین(1995)، به صورت کلامی و نوشتاری بعد از ارزشیابی های تکوینی ارائه می شود.
A

مجموعه فعالیت های معلم
اهداف ،معیارهاواستانداردها

E
D
C
حوزه های دانش
راهبردهای دانش
باورهای انگیزشی

B
پیامدهای یادگیری درونی
راهبرد ها
وتاکتیکها
اهداف دانش آموز

G
F

پیامدهای قابل مشاهده ی بیرونی
بازخوردهای بیرونی معلم ،هم شاگردی های

مراحل ارائه ی بازخورد بر اساس این مدل به شرح زیر است:
معلم در ابتدای کلاس اهداف و معیارهایی که دانش آموزان در پایان هر مبحث یا فصل درسی باید به آن رسیده باشند بر اساس ضوابط خاصی مشخص می کند
حوزه هایی که هدف ها باید بر اساس آنها طراحی شوند و همچنین راهبردهای رسیدن به این اهداف مشخص می شوند
فرمول بندی و قالب هایی را که دانش آموزان برای خود دارند تا به اهداف برسند مشخص می شوند .
راهبردهایی که دانش آموزان برای رسیدن به اهداف به کار می گیرند مشخص می شوند.
پیامد های یادگیری درونی مشخص می شوند (دانش آموزان از یادگیری لذت می برند )
پیامدهای قابل مشاهده ی بیرونی (یعنی آن جنبه هایی از یادگیری که به صورت رفتاری یا عملکردی ظاهر می شوند و به عبارتی مشخص کردن هدف های دقیق آموزشی )
نهایتا بازخوردهایی که دانش آموز از طرف معلم (یا هم شاگردیهایش)دریافت می کند درباره ی نحوه ی عملکرد و یادگیریش علاوه بر این که جنبه ی اطلاعاتی دارد باعث تجدید نظر دانش آموزان در زمینه ی نحوه ی استفاده از راهبرد های یادگیری خود تنظیم می شود.
7 اصل اساسی در ارائه ی بازخورد اصلاحی موثر:ضمن تسهیل راهبردهای یادگیری خودتنظیم:
ارائه ی توضیحات روشن و رسا مبنی بر این که عملکرد مناسب کدام است(بر حسب اهداف،معیارها و استانداردهای مشخص و پذیرفته شده)
تسهیل و توسعه ی فرایند خودارزیابی (خود واکنشی ) در جریان یادگیری و تسهیل استفاده از راهبردهای فراشناختی
انتقال اطلاعات با کیفیت خوب(اطلاعات کیفی خوب) از جانب معلم به دانش آموز درباره ی نحوه و میزان یادگیری دانش آموز
ارائه تشویق های سازنده ی معلم و تاکید بر نقش سایر دانش آموزان در جریان یادگیری دانش آموز
تاثیر باورهای انگیزشی مثبت مشوقانه؛عزت نفس و خودکارآمدی
دادن زمان کافی به دانش آموز جهت پر کردن شکاف بین عملکرد فعلی و مطلوب
ایجاد و فراهم کردن اطلاعاتی برای معلم که می تواند در شکل دهی و نحوه ی تدریس او موثر باشند

استاد راهنما: دکتر صرامی
تاثیر بازخورد معلم در ارزشیابی های تکوینی بر خود کارآمدی و میزان استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیم

مقدمه:
در سه فصل گذشته به ترتیب به بررسی کلیات تحقیق، پیشینۀ پژوهش و روش شناسی تحقیق پرداختیم. همانطور که قبلا ذکر شد هدف اصلی این پژوهش ” تاثیر بازخورد معلم (نوشتاری و کلامی) در ارزشیابی های تکوینی بر خودکارآمدی و میزان استفاده از راهبردهای یادگیری دانش آموزان دختر و پسر شهرستان سلسله در سال تحصیلی 92-91″ است. در این فصل به پاسخ دهی به سوالات و بررسی فرضیات بر اساس شاخص های آمار توصیفی و استنباطی خواهیم پرداخت. فصل به دو قسمت تحلیل توصیفی و تجلیل استنباطی تقسیم می شود. ابتدا به تحلیل توصیفی داده های بدست آمده می پردازیم، سپس از روش های آمار استنباطی برای آزمون معناداری نتایج استفاده خواهد شد.
توصیف آماری
میانگین، انجراف معیار و فراوانی افراد نمونه در متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی، خودکارآمدی عمومی، راهبردهای شناختی، راهبردهای فراشناختی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم به تفکیک جنسیت به ترتیب در جداول 1، 2، 3، و 4 آمده است.
جدول 1: فراوانی افراد نمونه ی مورد مطالعه در آزمودنی های پسر
ناحیه
مدارس
کلاس
گروه ها
تعداد
الشتر و حومه
1
C1
کنترل
22

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*