تحقیق درمورد هوش سازمانی، استان مازندران، ادارات ورزش، ضریب همبستگی

پیرسون
0.205-
1

سطح معنی داری
0.026

فراوانی
118
118

همان طور که در جدول (4- 6) ملاحظه می شود باتوجه به ضریب همبستگی پیرسون و سطح معناداری؛ بین تمایل به تغییر هوش سازمانی و استرس های شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جواناناستان مازندران ارتباط معکوسی وجود دارد.بنابراین فرض صفر رد و فرض تحقیق تایید می گردد.

فرضیه سوم:
فرض صفر (Ho):
بینبینش استراتژیک هوش سازمانیو استرس های شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جواناناستان مازندران ارتباط وجود ندارد.
فرض تحقیق (H1) :
بینبینش استراتژیک هوش سازمانیو استرس های شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جواناناستان مازندران ارتباط وجود دارد.

همبستگی جدول (4- 7)

بینش استراتژیک
استرس
استرس
ضریب همبستگی پیرسون
1
0.32-

سطح معنی داری

0.032

فراوانی
118
118
بینش استراتژیک
ضریب همبستگی پیرسون
0.32-
1

سطح معنی داری
0.032

فراوانی
118
118

همان طور که در جدول (4- 7) ملاحظه می شود باتوجه به ضریب همبستگی پیرسون و سطح معناداری؛ بین بینش استراتژیک هوش سازمانی و استرس های شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جواناناستان مازندران ارتباط معکوسی وجود دارد.بنابراین فرض صفر رد و فرض تحقیق تایید می گردد.

فرضیه چهارم:
فرض صفر (Ho):
بین جرات و شهامت هوش سازمانیو استرس های شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جواناناستان مازندران ارتباط وجود ندارد.
فرض تحقیق (H1) :
بین جرات و شهامت هوش سازمانیو استرس های شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جواناناستان مازندران ارتباط وجود دارد.
همبستگی جدول (4- 8)

استرس
جرات و شهامت
استرس
ضریب همبستگی پیرسون
1
0.101

سطح معنی داری

0.275

فراوانی
118
118
جرات و شهامت
ضریب همبستگی پیرسون
0.101
1

سطح معنی داری
0.275

فراوانی
118
118

همان طور که در جدول (4- 8) ملاحظه می شود باتوجه به ضریب همبستگی پیرسون و سطح معناداری؛ بین جرات و شهامت هوش سازمانی و استرس های شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جواناناستان مازندران ارتباط معکوسی وجود ندارد.بنابراین فرض تحقیق رد و فرض صفر تایید می گردد.

فرضیه پنجم:
فرض صفر (Ho):
بین اتحاد و توافق هوش سازمانیو استرس های شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جواناناستان مازندران ارتباط وجود ندارد.
فرض تحقیق (H1) :
بین اتحاد و توافق هوش سازمانیو استرس های شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جواناناستان مازندران ارتباط وجود دارد.
همبستگی جدول (4- 9)

kol
f5
استرس
ضریب همبستگی پیرسون
1
0.38-

سطح معنی داری

0.005

فراوانی
118
118
اتحاد و توافق
ضریب همبستگی پیرسون
0.38-
1

سطح معنی داری
0.005

فراوانی
118
118

همان طور که در جدول (4- 9) ملاحظه می شود باتوجه به ضریب همبستگی پیرسون و سطح معناداری؛ بین اتحاد و توافق هوش سازمانی و استرس های شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جواناناستان مازندران ارتباط معکوسی وجود دارد.بنابراین فرض صفر رد و فرض تحقیق تایید می گردد.

فرضیه ششم:
فرض صفر (Ho):
بین کاربرد دانش هوش سازمانیو استرس های شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جواناناستان مازندران ارتباط وجود ندارد.
فرض تحقیق (H1) :
بین کاربرد دانش هوش سازمانیو استرس های شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جواناناستان مازندران ارتباط وجود دارد.

همبستگی جدول (4- 10)

استرس
کاربرد دانش
استرس
ضریب همبستگی پیرسون
1
0.101-

سطح معنی داری

0.021

فراوانی
118
118
کاربرد دانش
ضریب همبستگی پیرسون
0.101-
1

سطح معنی داری
0.021

فراوانی
118
118

همان طور که در جدول (4- 10) ملاحظه می شود باتوجه به ضریب همبستگی پیرسون و سطح معناداری؛ بین کاربرد دانش هوش سازمانی و استرس های شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جواناناستان مازندران ارتباط معکوسی وجود دارد.بنابراین فرض صفر رد و فرض تحقیق تایید می گردد.

فرضیه هفتم:
فرض صفر (Ho):
بین فشار عملکرد هوش سازمانیو استرس های شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جواناناستان مازندران ارتباط وجود ندارد.
فرض تحقیق (H1) :
بین فشار عملکرد هوش سازمانیو استرس های شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جواناناستان مازندران ارتباط وجود دارد.

همبستگی جدول (4- 11)

استرس
فشار عملکرد
استرس

ضریب همبستگی پیرسون
1
0.78

سطح معنی داری

0.008

فراوانی
118
118
فشار عملکرد

ضریب همبستگی پیرسون
0.78
1

سطح معنی داری
0.008

فراوانی
118
118

همان طور که در جدول (4- 11) ملاحظه می شود باتوجه به ضریب همبستگی پیرسون و سطح معناداری؛ بین فشار عملکرد هوش سازمانی و استرس های شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جواناناستان مازندران ارتباط مستقیم وجود دارد.بنابراین فرض صفر رد و فرض تحقیق تایید می گردد.

5-1- )مقدمه
دراینفصلابتداخلاصه‌تحقیقذکرمیشود و در مرحله ی بعدی به یافته
ه
ای تحقیق اشاره می شود سپسدربحثوبررسیبهنتایجبهدستآمدهبهصورتمختصراشارهشدهوضمنمقایسهیافتههایتحقیقحاضرباتحقیقاتمشابهدرداخلوخارجازکشوربهبحثپیرامونآنهاپرداختهشدهاست. درپایاننیزپیشنهاداتبرگرفتهازیافته‌هایتحقیقوهمچنینپیشنهاداتبرای محققان بعدیبیانمیشود.

5-2)خلاصه ی تحقیق
هدف از انجام این تحقیق عبارت است از:بررسی رابطه بین هوش سازمانی و استرس های شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جواناناستان مازندرانمی باشد.که رابطه مولفه های هوش سازمانی(مولفه‌های چشم‌انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، اتحاد و توافق، روحیه، کاربرد دانش، فشار عملکرد)می باشد ،مورد سنجش قرار گرفته است.به صورت هدفهای فرعی و سنجش آن مورد بررسی قرار گرفته شد.برای بررسیجامعه آماری در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه کارمندان ادارات ورزش و جواناناستان مازندران که تعداد آنها 170نفر بوده است. اطلاعات مزبور بر اساس کسب اطلاعات محقق از اداره ورزش و جواناناستان مازندران به دست آمده استموردارزیابی قرار گرفته است. روش نمونه گیری در تحقیق حاضر توصیفی،پیمایشی همبستگی می باشد .که نمونه آماری بر حسب جدول کرجسی مورگان حجم نمونه 118 نفر می باشد. روش این تحقیق از نوع توصیفی،پیمایشی همبستگی بوده و به لحاظ هدف کاربردیوازنظرچگونگیجمعآوریدادههاپیمایشیبهشمارمیآیدکهبهشکلمیدانیانجامگرفتهاست.
در این تحقیق به منظور جمع آوری داده هامربوط ازدوپرسشنامه استاندارد هوش سازمانی و استرس HSEبه شرح زیراستفاده شده است:
– پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی توسط آلبرخت طراحی گردیده که شامل 49 گویه در 7 مولفه و از طیف 5 گانه لیکرت شامل: پنج گزینه ی کاملاًموافقم، موافقم ، نظری ندارم، مخالفم و کاملاًمخالفم با نمرات1الی 5 می باشد، استفاده شد. و پرسشنامه استرس شغلی HSEتوسط موسسه سلامت و ایمنی انگلستان در سال 1990 طراحی گردیده که شامل 35گویه در 7 مولفه برای اندازه گیری استرس شغلی کارگران وکارمندان انگلیسی ساخته شده است و از طیف 5 گانه لیکرت شامل: پنج گزینه ی هرگز، بندرت ، بعضی اوقات، اغلب و همواره با نمرات1الی 5 می باشد، استفاده شد.
به منظور پایایی درونی سوالات پرسشنامه،از تکنیک سنجش پایایی ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد که پایایی آنها به ترتیب با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 85/0 و 80/0تعیین گردید.
از آمار توصیفی نظیر میانگین، حداقل، حداکثر، فراوانی، درصد و انحراف استاندارد برای توصیف متغیر ها در جامعه تحقیق استفادهشده است. در سطح آمار استنباطی از تکنیک آماریKS برای تعیین وضعیت طبیعی بودن داده‌ها استفاده گردید. با توجه به سطح معنی‌داری آزمون کالموگراف اسمیرنف از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای به‌ آزمون گذاشتن فرضیه‌های تحقیق در سطح معناداری p≤./05استفادهگردید. هر یک از فرضیههایتحقیق با استفاده از نرم افزار 16SPSS آزمون گردیده است.
5-3) یافته های تحقیق
در این بخش ابتدا به توصیف مشخصات فردی آزمودنی ها و شاخص های توصیفی متغیرهای تحقیق با استفاده جدول و سپس به شرح یافته های استنباطی پرداخته شده است.

5-3-1)توصیف مشخصات فردی آزمودنی ها

مهمترین ویژگی های فردی آزمودنی ها

سن

وضعیت تاهل

جنسیت

سابقه خدمت
گروه و درصد
30تا40سال
48%
متاهل
70/0
مرد
80/0
10-15
34/0
جدول 5-1: توصیف مشخصات فردی آزمودنی ها

یافته های آماری در این تحقیق نشان می دهد که تعداد 118 نفر از کارکنان ادارات ورزش و جواناناستان مازندراندر تحقیق حاضر حضور داشته‌اند که مشخصات فردی آنها در جداول ذیل ارائه شده است. بطوریکه 80/0درصد از پاسخ‌دهندگان مرد و 20/0 درصد زن می‌باشند و همچنین گروه سنی 30 تا 40 سال با 48/0 درصد بیشترین فراوانی در بین رده‌های سنی متفاوت دارا می‌باشند. کمترین فراوانی در رده سنی بالای 50 سال و بالاتر با 7/0 درصد قرار دارد.0 3/0 درصد از پاسخ‌دهندگان مجرد و 70/0 درصد متاهل می‌باشند. بیشترین سابقه خدمت بین 10 تا 15 سال (34%) و کمترین میزان سابقه خدمت بین زیر 5 سال (14%) می باشد.

5-3-2) شاخص های توصیفی متغیرهای تحقیق

جدول5-2: توصیف متغیرهای تحقیق

فراوانی
میانگین
انحراف معیار
بینش استراتژیک
118
3.4104
0.45504
سرنوشت مشترک
118
3.3027
1.18278
تمایل به تغییر
118
3.1247
0.50483
جرات و شهامت
118
3.5896
0.54823
اتحاد و توافق
1

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*