تاریخ نگاری محلی

جنیدی، فریدون: زمینۀ شناخت موسیقی ایرانی، انتشارات پارت، تهران، چاپ اول، 1361.
جیهانی، ابوالقاسم بن احمد: اشکال عالم، ترجمه: علی بن عبد السلام کاتب، با مقدمه و تعلیقات: فیروز منصوری، انتشارات آستان قدس رضوی (شرکت به نشر)، چاپ اول، زمستان1368.
چلپى، مصطفى بن عبدالله (حاجی خلیفه): ترجمه تقویم التواریخ‏، مترجم: ناشناخته‏، محقق / مصحح: میر هاشم محدث،‏ انتشارات احیاء کتاب، تهران، چاپ اول، 1376.
حافظ ابرو، شهاب الدین عبدالله خوافی: جغرافیای حافظ ابرو، تصحیح: صادق سجادی، دفتر نشر میراث مکتوب، تهران، 1375.
حسینى خاتون آبادى، سید عبد الحسین‏: وقایع السنین و الاعوام‏، محقق / مصحح: محمد باقر بهبودى،‏ ناشر کتابفروشى اسلامیه‏، تهران، چاپ اول، 1352.
حسینی فسائی، حاج میرزا حسن: فارسنامه ناصری، انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ سوم، 1382.
حسینى قزوینى، شرف الدین فضل الله‏: المعجم فی آثار ملوک العجم‏، محقق / مصحح: احمد فتوحى نسب‏، انجمن آثار و مفاخر فرهنگى‏، تهران، چاپ اول، 1383.
حسینى منشى، محمد میرک بن مسعود: ریاض الفردوس خانی، ‏محقق / مصحح: ایرج افشار و فرشته صرافان‏، انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، تهران، چاپ اول، 1385.
حقیقت، عبدالرفیع: « نهضت های ملی ایران(95)»، مجله ارمغان، دوره 43، شماره 2، اردیبهشت1353.
خوارزمی، ابو عبدالله محمد بن احمد بن یوسف کاتب: مفاتیح العلوم، ترجمه: حسین خدیوجم، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، 1362.
خواندمیر، غیاث الدین بن همام الدین: تاریخ حبیب السیر، تهران، انتشارات خیام، چاپ چهارم، 1380.
خواند میر، غیاث الدین بن همام الدین: مآثر الملوک‏، محقق / مصحح: میر هاشم محدث‏، انتشارات رسا، تهران، چاپ اول، 1372.
دانای علمی، عباس (جهانگیر): «دو روایت شبیه به هم از اسحاق موصلی و عارف قزوینی»، هنر و معماری، مقام موسیقیایی، شماره 43، آبان 1384.
دانش پژوه، محمد تقی: مداومت در اصول موسیقی ایران، انتشارات اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر، آبان 2535.
دهخدا، علی اکبر: لغت نامه دهخدا، چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول از دوره جدید، با همکاری انتشارات روزنه، بهار 1373.
دینورى، ابوحنیفه: الاخبار الطوال‏، ترجمه: محمود مهدوى دامغانى‏، نشر نی، تهران، چاپ چهارم، 1383.
رابرتسون، آلک و استیونس، دنیس: تاریخ جامع موسیقی، ترجمه: بهزاد باشی، انتشارات آگاه، تهران، چاپ اول، پائیز1369.
راوندی، مرتضی: تاریخ اجتماعى ایران‏، انتشارات نگاه، تهران، چاپ دوم، 1382.
رحیملو، یوسف و سالاری شادی، علی: « سیر تاریخ نگاری محلی استان فارس»، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( دانشگاه اصفهان) ، شماره4، بهار1384.
رضایی، عبدالعظیم: فرهنگ سه هزار تن از بزرگان و نام آوران ایران، ویراستار: محمد رضا رضایی، چاپ اقبال، تهران، چاپ اول، تابستان 83.
رضوی، ابوالفضل: « راه های تجاری در عهد ایلخانی»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 137، مهرماه 1388.
رضی، ابوالحسن محمد بن ابی احمد موسوی معروف به سید رضی (گرداورنده): نهج البلاغه، ترجمه: دکتر علی شیروانی، ناشر مؤسسه انتشارات دارالعلم، چاپ ششم ، 1386.
ریپکا، یان: تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه‏، ترجمه: عیسى شهابى‏، انتشارات علمى و فرهنگى‏، تهران‏، چاپ اول، 1381.
سایکس، سرپرسی: تاریخ ایران‏، ترجمه: سید محمد تقى فخر داعى گیلانى‏، انتشارات افسون، تهران، چاپ هفتم، 1380.
سامی، علی: « سیر دانش و فرهنگ ایران در ادوار مختلفه بعد از اسلام ( مساجد بزرگ نخستین مراکز و مجامع درسی در سده های نخستین اسلام)»، هنر و معماری، هنر و مردم، شماره 126، فروردین1352.