تاریخ ایران

– مولف مجهول: تاریخ سیستان،‏ محقق / مصحح: ملک الشعراء بهار، انتشارات پدیده خاور، تهران، چاپ دوم، 1366، ص192-193.
– رخود، رخذ، رخج همین سرزمین مجراى ارغنداب تا مجراى هلمند است. که پنجواى و کوهک و تگین آباد و غیره در آن واقع بودند.
– گردیزی: پیشین، ص 305-306.
– این بندر قبلاً از توابع ارّجان بوده است.
– جعفر بن محمد بن حسن، جعفرى‏: تاریخ یزد، محقق / مصحح: ایرج افشار، انتشارات علمى و فرهنگى‏، تهران‏، چاپ سوم، 1384، ص34.
– ابن خلدون : پیشین، ج2، ص518-519.
– همان، ج2، ص518-519 و ، ج3، ص468.
– ابن خلدون، همان، ج2، ص518-519؛ و ،ج3، ص468؛ فسایی: پیشین، ج1، ص212.
– ابن خلدون: همان، ج2، ص518-519؛ و ، ج3، ص468.
– ابن خلدون: همان، ج2، ص518-519؛ فسایی: پیشین، ج1، ص212.
– ابن خلدون: همان، ج2، ص518-519.
– همان، ج3، ص468.
– ابن خلدون: همان، ج2، ص 568-567؛ جوکار قنواتی: پیشین، ص30.
– ابن مسکویه: پیشین، ج‏5، ص 65-66؛ ابن خلدون، همان، ج2، ص 568-567، و ج3، ص471؛ فسایی: پیشین، ج1، ص213؛ جوکار قنواتی: همان، ص30.
– ابن مسکویه: همان، ج ‏5، ص 66-67؛ ابن خلدون: همان، ج2، 568-569، و ج3، ص471-472؛ فسایی: همان، ج1، ص 213-214؛ قدیانی: پیشین، ج2، ص735؛ جوکار قنواتی: همان، ص31.
– قدیانی: همان، ج2، ص735.
– خیر الدین، الزرکلى (م 1396): الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربین و المستشرقین، بیروت، دار العلم للملایین، ط الثامنه، 1989، ج5، ص248.
– ابن خلدون: پیشین، ج2، 568-569، و ج3، ص471-472؛ فسایی: پیشین، ج1، ص213-214.
– فسایى : پیشین‏، ج1، ص 223.
– صادق، سجادی: «مقاله آل بویه» دائره المعارف بزرگ اسلامی، گردآورنده: کاظم، موسوی بجنوردی، تهران، ناشر مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، چاپ دوم، ج1، ص629.
– این ادعاتوسط نویسندگان شرقی به عنوان ادعای ساختگی مردود است. (برتولد اشپولر: تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی ، ج1، ص159؛ ابن خلدون: ترجمه متن، ج2،ص611؛ داود الهامی: « آل بویه نخستین سلسله قدرتمند شیعه»، فلسفه و کلام درسهایی از مکتب اسلام، شماره 4، تیرماه 1379، سال40، ص 248.
– ابن طقطقى: پیشین، ص378.
– فسایى : پیشین: ج1، ص 223-224؛ برتولد اشپولر: تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى‏، چاپ چهارم، ج1، ص159؛ سجادی، پیشین، دائره المعاف بزرگ اسلامی، ج 1، ص629.
– ماکان ازخاندان شاهزادگان گیلان بود. وی از آرمان فرمانروایی علویان طبرستان پیروی می کرد و در سال 324ق/924م والی گرگان شد، و پس از مرگ فرمانروای سابق، وی باب گفتگوی موفقیت آمیزی را با سامانیان گشود و به حکومت خطه ی ری منسوب گردید، که موضوع اختلاف میان فرمانروایان گوناگون بود. می توان تصور کرد که عمادالدوله در این تاریخ 316ق/928 م به ماکان پیوست. (ر. ن. فرای: تاریخ ایران از فرپاشی دولت ساسانیان تا آمدن سلجوقیان (پژوهش دانشگاه کمبریج)،ترجمه: حسن انوشه، ج4، چاپ نهم، تهران، انتشارات امیرکبیر،1390، ص220؛ داود الهامی: پیشین، ص248)