تاثیر کیفیت خدمات ارایه شده اداره کل گمرکات استان گیلان بر میزان …

ستاد مرکزی گمرک ایران مشتمل از واحدهایی است که نقش هدایت، هماهنگی، کنترل و نظارت ستادهای فرعی مناطق گمرک و واحدهای اجرایی تابعه را در کل کشور عهده دار بوده و در جهت پیشبرد امور و نیل به اهداف سازمانی در تامین نیازهای فنی، تخصصی، تجهیزاتی، مالی و پرسنلی، پشتیبانی لازم را معمول میدارد و حسب مورد به ابلاغ مقررات، دستورالعملها و مصوبات و سایر اقداماتی که جهت اجرا لازم است اعلام شود، می پردازد و یا به رسیدگی و اعلام نظر نهایی در مورد سوالات یا اختلافاتی می پردازد که از طرف گمرکات کشور استعلام می شوند. ستاد مرکزی بر ستادهای فرعی و گمرکات اجرایی نظارت و سرپرستی دارد.
ستادهای فرعی مناطق یا حوزه های نظارتی استان
در راستای تحقق اصل عدم تمرکز و جلوگیری از تراکم امور در مرکز، در ساختار تشکیلاتی موجود گمرک ایران تعداد ۲۹ حوزه نظارت منطقهای و گمرک استانی (۸ حوزه نظارت و ۲۱ گمرک استانی) طراحی شده، به طوری که در مرکز هر یک از استان ها، یک گمرک ایجاد گردیده است.
واحدهای صف یا گمرکات اجرایی
گمرکات اجرایی که بنا به ماهیت فعالیتهای دستگاه، در اقصی نقاط کشور اعم از مراکز استانها، شهرستانها، و مناطق مرزی مستقر می باشند، تحت عنوان واحدهای صف تلقی شده و به تبعیت از تقسیمات جغرافیایی کشور، تحت نظارت مناطق گمرکی توزیع میگردند و خطوط ارتباطی عمودی نمودار سازمانی، گویا موقعیت و جایگاه تشکیلاتی هر گمرک از نظر سلسله مراتب سازمانی میباشد.
گمرکات مستقر در تهران تحت نظارت مستقیم ستاد مرکزی گمرک ایران فعالیت مینمایند و سایر گمرکات کشور تحت نظارت گمرک استان مربوطه قرار دارند. وظایف گمرک اجرایی در واقع همان وظایف اصلی سازمان گمرک ایران است. لیکن حسب ساختار تشکیلاتی فعلی از نظر سطح فعالیتها و اهمیت مسئولیتها به چهار دسته تقسیم میشوند:
۱- گمرکات مهم یا بسیار وسیع : این گمرکات در سطح مدیر کل در کلیه زمینههای امور گمرکی اعم از صادارت و واردات، امور مسافری، ترانزیت داخلی و خارجی، قاچاق گمرکی، کابوتاژ و غیره فعالیت مینمایند، مانند گمرکات تهران، گمرک بازرگان، گمرک شهید رجایی (بندرعباس) و …
۲- گمرکات وسیع : این گونه گمرکات در سطح مدیریت و تحت سرستی یک مدیر همانند گمرکات مندرج در بند ۱ در کلیه زمینههای گمرکی فعال بوده، لیکن در مقایسه با واحدهای مذکور از وسعت تشکیلاتی کمتری برخوردارند، مانند گمرکات شهید باهنر، گناوه، اینچه برون، همدان، اراک و …
۳- گمرکات نسبتاً وسیع : به عنوان گمرک مستقل، تحت نظارت ناظر منطقه گمرکی و با وسعت سازمانی محدودتر از واحدهای مذکور در بندهای ۱ و۲ فوق الذکر و تحت سرپرسی یک رئیس، توان انجام هرگونه فعالیت گمرکی را دارند، مانند گمرک نوردوز و غیره.
۴- گمرکات محدود یا دفاتر گمرکی : به عنوان دفتر گمرکی تحت نظارت یکی از انواع گمرکات بندهای سه گانه فوق الذکر و درسطح محدود فعالیت مینمایند. این گونه دفاتر گمرک از نظر تشکیلاتی توان انجام فعالیتهای تخصصی کلی را نداشته و حسب موقعیت جغرافیایی و محلی، جهت انجام پارهای از فعالیتهای خاص گمرکی و با اختیارات بسیار محدود و حسب مورد در زمینههایی از قبیل مبادلات مرزی، امور مقدماتی پیلهوری، امورکابوتاژ، و… فعالیت میکنند و مواردی را که خارج از اختیارات آنهاست به گمرک متبوعه احاله مینمایند، مانند گمرکات ذوب آهن اصفهان،کشتی سازی خلیج فارس و…( مقدسی، ۱۳۹۱، صص۹۹-۱۰۲).
مطالعه تطبیقی ساختار تشیکلاتی و وظایف سازمانی گمرکات در سایر کشورها
نظام گمرکی در تمام کشورهای جهان از عوامل متعددی متأثر میشود. و یا این حال، در تمامی کشورهای جهان نظام گمرکی در چارچوب برنامههای کلان اقتصادی آن ها عمل مینمایند. بر این اساس، بررسی جایگاه گمرک در ساختارهای تشکیلاتی کلان دولتها، یک حقیقت قطعی را مبتنی بر تجارب علمی و عملی در سطح جهان آشکار میسازد و آن اینکه در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان گمرک از بعد تشکیلاتی، اکثراً تحت پوشش وزرات دارایی یا وزارت اقتصادی و دارایی و بعضاً به عنوان سازمانی مستقل عمل میکند و همچنین امروزه در بسیاری از کشورها گمرک نقش فراتر از وصول حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و وصول کننده درآمد دارد. به طور مثال در کشور استرالیا و کانادا مسئولین گمرکی در کابینه عضو بوده و در تصمیم گیری های ملی نقش دارند.
گمرک کشور هند
شورای مرکزی گمرکات و مالیات هند[۶۶] از سازمانهای وابسته به شورای مرکزی درآمد است که زیر نظر وزارت دارایی هند قرار دارد. و این شورا دارای ۳۴ شعبه، ۲۳ دفتر منطقهای و ۱۱ دفتر مبارزه با قاچاق کالاست. گمرک هند از اعضای فعال گمرک جهان است و بسیاری از موافقت نامهها و معاهدات بینالمللی را پذیرفته است. ساختار سازمان شورای مرکزی گمرکات و مالیات هند از ۱۰ اداره و سازمان تشکیل شده است که عبارتاند از: اداره کل گمرکات واحد، اداره کل بازرسی و ارزیابی، اداره کل اطلاعات و درآمد، اداره کل مبارزه با تخلفات، دانشگاه ملی، اداره سازمان و خدمات مدیریت، اداره عملیات پیشگیرانه، اداره روابط عمومی و اداره آزمایشگاه.
گمرک کشور چین
گمرک چین یک سازمان دولتی است که بر ورود و خروج کالا در این کشور نظارت داشته و امور مربوط به آن را اداره میکند. این سازمان به صورت متمرکز اداره میشود و ماموریت اصلی آن حفاظت از مبادی ورودی کشور و ارائه خدمات مربوط میباشد.
اداره کل گمرک[۶۷]، اداره مرکزی گمرک چین تلقی میشود. گمرک نهادی مستقل و دارای عضوی در کابینه به عنوان «وزیر گمرک» است. ادارات منطقهای گمرک تنها در مقابل اداره کل گمرک پاسخگو بوده و گزارشهای خود را به مسئولین دولتهای محلی ارائه نمیدهند.
گمرک چین دارای ۱۶ واحد اداری (دپارتمان) و ۴ سازمان و شرکت است. این تقسیمات شامل بنیاد گمرک چین[۶۸]، مجمع مبادلات تجاری گمرک چین[۶۹]، شورای بنادر چین[۷۰]، سازمان مناطق ویژه گمرکی و صادراتی چین[۷۱] و دفاتر نمایندگیهای این سازمان در اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، روسیه و
هنگکنگ[۷۲] میشود. گمرک چین مستقل و ۴۶ منطقه و سازمان گمرک هم سطح[۷۳]، ۵۶۸ اداره گمرک و نزدیک به ۴۰۰۰ ایستگاه ترخیص است. همچنین نمایندگی هایی نیز در خارج از کشور مثل بروکسل، واشنگتن، مسکو و … دارد. مراتب مدیریتی در گمرک چین شامل پنج سطح مختلف به این قرار است:
۱- سطح ستادی: شامل وزیر گمرک، معاون وزیر گمرک، اعضای هیأت مدیره، مدیران کل دپارتمان ها و دوایر، جانشینان مدیران کل دپارتمانها و دوایر، مدیران بخشها و جانشینان مدیران بخشها.
۲- سطح مدیریت بین وزارتخانهای: شامل مدیرکل دایره نظارت وزارتخانهها ناظر بر اداره عمومی گمرکات و جانشین وی.
۳- سطح نواحی اصلی گمرک چین: شامل مدیر کل اداره گمرکات کوانگ دوگ و جانشین وی، مدیر کل و جانشین وی، مدیرکل و جانشین مدیر کل اداره نظارت مدیریت عمومی.
۴- گمرکات، مدیر کل و جانشین مدیر کل نواحی گمرکی مختلف، مدیر کل و جانشین مدیر کل دوایر مختلف، مدیر و جانشین اداره هر یک از دفاتر.
۵- گمرکی، مدیران و جانشینان مدیران بخشهای مختلف هر یک از دفاتر گمرکی، رؤسا و معاونین بخشهای مختلف هر یک از دفاتر گمرکی و روسا و معاونان قسمتهای مختلف هر یک از دفاتر گمرکی.
۶- سطح هر یک از نواحی گمرکی: شامل مدیر و جانشین ایستگاههای گمرکی، رئیس و معاون
بخشهای ایستگاههای گمرکی و رئیس و معاون قسمتهای ایستگاههای گمرکی.
۷- مراتب کارمندی: شامل مشاور ارشد، کمک مشاور ارشد، مشاور، کمک مشاور، کارمند ستادی اصلی، کارمند ستادی با سابقه و کارمند ساده گمرک.
گمرک کشور ایتالیا
تأسیس گمرک سازمان یافته در ایتالیا را میتوان به سالهای نخستین دهه ۱۸۶۰ نسبت داد. گمرک ایتالیا به طور دقیق از سال ۱۸۶۳ با تدوین قانون گمرک و ابلاغ آن به سراسر مناطقی که در آن زمان جزء سرزمین ایتالیا محسوب میشدند تأسیس گردید. در هر حال، در این کشور نیز تشکیل سازمانی به نام گمرک تحت تأثیر دو عامل تجارت خارجی و قدرتهای منطقهای قرار داشته و شرایط حاکم بر آن با تأثیر متقابل این دو عامل تعیین میگردد. بنابراین میتوان روند تاریخی گمرک ایتالیا را تحت تأثیر رویدادهای مهم سیاسی و اقتصادی از زمان روم باستان تا اشغال ایتالیا توسط ناپلئون، اتحاد مجدد ایتالیا در سالهای ۱۸۶۰، جنگهای جهانی اول و دوم و بالاخره تأسیس اتحادیه اروپا و … مورد مطالعه قرار داد. گمرک فعلی ایتالیا بیش تر تحت تأثیر تشکیل اتحادیه اقتصادی اروپا قرار دارد.
گمرک فرانسه
امروزه نقش گمرک به طور قابل توجهی تغییر پیدا کرده است به نحوی که گمرک فرانسه سیستم کنترل هایش را بر مرزهای داخل اتحادیه اروپا اصلاح کرده و برای پنج سال تغییراتی را در هر یک از مناطقی اجرا نموده است. تنوع گستردهای از مسئولیتهای جدید از سال ۱۹۹۳ و ایجاد و برقراری بازار به گمرک فرانسه سپرده شده است: مالیاتهای غیرمستقیم، مدیریت کمک داخلی در بخش کشاورزی، مالیات گیری بومی (مالیات عمومی بر فعالیتهای آلوده کننده)، کنترل مرز شنگن [۷۴]. امروزه گمرک فرانسه یک رسالت سه گانه دارد. جزء اصلی آن مالیات گیری است که ۱۳ درصد درآمد سالانه دولت مرکزی را جمع آوری میکند و مانند همتایان اروپایی خود در تهیه سرمایه خود بودجه اتحادیه اروپا شرکت میکند. به عنوان بسطی از این وظیفه، گمرک یک نقش اقتصادی نیز بازی میکند. تحت نقشهای تجارت
بینالملل، آن جریانهای تجاری را توسط روالهای حرفه پسند با سه چیز تنظیم میکند: روانی، ایمنی و کیفیت.( مقدسی،۱۳۹۱، صص۱۷۵-۱۸۵).
تعریف گمرک به عنوان یک اصطلاح بین المللی
شورای همکاری گمرکی[۷۵] گمرک را چنین تعریف نموده است:
«گمرک سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین واردات، ترانزیت و صادرات کالا می باشد.»
این اصطلاح به هر یک از قسمتهای سازمان گمرک و یا ادارات اصلی یا تبعه آن نیز اطلاق میشود. مثلاً در مورد مامورین گمرک، حقوق و عوارض ورودی و صدوری و کنترل واردات یا صادرات یا هر امر دیگری که در حدود عملیات گمرکی باشد نیز به کار میرود، مثل: مامور گمرک، حقوق گمرکی، اداره گمرک و اظهارنامه گمرکی. با توجه به تعاریف به عمل آمده میتوان گفت گمرک سازمانی است مالی و اقتصادی که از دیر زمان در کشورها وجود داشته و در هر زمان بنا به مقتضیات زمان و خواست حکومتها شکل و سازمانی خاص به خود گرفته است تا به صورت فعلی درآمده است.
سازمان جهانی گمرک[۷۶]
سازمان جهانی گمرک، یک سازمان مستقل بین المللی است که مأموریت آن بهبود کارایی و اثربخشی گمرکات است. طبق نظر سازمانی جهانی گمرک[۷۷] «گمرک نهادی ضروری برای “حکومت داری مطلوب”، تامین رفاه و حفاظت از جامعه میباشد.» این سازمان جابه جایی کالا، انسان و نقل و انتقالات را در مناطق مرزی و بین کشورهای مختلف مدیریت میکند. دولتها جهت به اجرا درآوردن مناسب برنامهها و سیاستهای مالی، اقتصادی و اجتماعی خود نیازمند گمرکی کارآمد و موثر میباشند. سازمان گمرک، گسترده وسیعی از سیاستهای دولت را به اجرا درآورده و در تعامل با تعداد زیادی از وزارتخانه ها و ادارات دولتی قرار میگیرد. نقش گمرک در سطح ملی مثابه قلبی برای کامیابی و موفقیت در اجرای سیاستها و برنامههای دولت عمل مینماید. از این رو موفقیت یا عدم موفقیت دولتها در اجرای سیاستها و برنامههای توسعه اقتصادی تا حدود زیادی به نقش و کارایی گمرکات آنان بستگی دارد .
وظایف سازمان جهانی گمرک
۱- ابزارهای بین المللی را برای بکارگیر هماهنگ و یکسان رویه ها و سیستم های کارا و ساده شده گمرکی حاکم بر نقل و انتقال کالاها، مسافران و وسائط نقلیه در طول مرزهای گمرکی ایجاد، حفظ، حمایت و گسترش می دهد.
۲- تلاشهای اعضاء برای همگامی و پیروی از مقرراتشان را از طریق کوشش در جهت به حداکثر رساندن سطح اثر بخشی همکاری اعضاء با یکدیگر و با سازمان های بین المللی با هدف مبارزه با تخلفات گمرکی و سایر تخلفات معاملاتی، تقویت می نماید.
۳- از طریق گسترش ارتباطات و همکاریهای میان اعضاء و با سایر سازمانهای بین المللی، ترویج درستکاری، توسعه منابع انسانی، شفاف سازی، بهبود مدیریت و روشهای کاری گمرکات و بهره گیری از بهترین شیوه ها، به اعضاء در تلاشهایشان برای مواجهه با چالشهای جدید محیط تجاری و تطابق با شرایط در حال تغییر، کمک می نماید.( زارعی و مقدسی،۱۳۹۱، ص۴-۵)
نحوه فعالیت، ساختار و تشکیلات سازمان جهانی گمرک

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir