پژوهش – تأثیر موسیقی مهیج، آرامش بخش، ترکیبی و تحریک کننده ی امواج مغزی …

پرسشنامهی میزان شدت خستگی[۶۳]
FSS یک پرسشنامهی کوتاه برای برآورد کردن میزان شدت خستگی است. این پرسشنامه شامل ۹ مورد است که میزان شدت خستگی را ارزیابی میکند. پرسشنامهی FSS دارای دامنهی بین ۱ تا ۷، مخالفت و موافقت فرد را در مورد سؤالها ارزیابی میکند.
۳-۷- اعتبار و روایی ابزار
اعتبار و روائی ابزارهای اندازهگیری شمارهی ۲، ۴، ۵، ۹ و۱۰ طبق پیشینهی تحقیق بین ۸۳/۰ تا ۹۵/۰ گزارش شدهاست.
۳-۸- روش اجرای کار
داوطلبان قبل از انجام عملیات میدانی و آزمایشگاهی تحقیق، فرم رضایتنامه را که شامل هدف تحقیق، روش اجرای آزمونهای ورزشی و غیرورزشی، مزیت و مشکلات احتمالی اجرای آزمونها، مسئولیت داوطلبان، چگونگی پاسخ به سؤالات احتمالی و کاربرد نتایج تحقیق است مطالعه و امضاء خواهند کرد. سپس یک نمونهی ۱۰ نفر به صورت متقاطع در حین اجرای پروتکل ورزشی آزمون بروس تا حد واماندگی به انواع موسیقی گوش میدهند. یعنی هر ۱۰ نفر آزمون مذکور را یک بار با موسیقی مهیج، آرامش بخش، ترکیبی، امواج مغزی و بدون موسیقی انجام می دهند.البته در صورتی که گروههای تجربی از نظر برخی متغیرهای اصلی تحقیق که ممکن است به عنوان متغیرهای کنترل نتایج پژوهش را تحت تأثیر قرار دهند نظیر پردازش اطلاعات مغزی، شاخص توده بدنی، سن، جنس، درصد چربی، توان هوازی و لاکتات خون همگن نباشند با جابجائی افراد در کرانههای بالا و پائین، گروهها را در مرحله پیشآزمون همگن مینمائیم. چون اساس این پژوهش گوش دادن به موسیقی حین اجرای فعالیت بدنی است پس باید آزمودنیها از لحاظ شنوایی سالم باشند، برای اطمینان از سلامتی شنوایی آزمودنیها،آنها بوسیله ی یک نرم افزار شنواییسنجی مورد سنجش قرار گرفتند تا افراد دارای مشکل شنوایی به خاطر حفظ صحت نتایج تحقیقق از آزمون حذف شوند. طی مرحله میدانی تحقیق شرکت کنندهها پرسشنامه داشتن آمادگی جهت انجام فعالیت بدنی PAR-Q و ارزیابی ابتلای به افسردگی را تکمیل میکنند تا سلامت جسمانی و روانی آنها جهت شرکت در پژوهش تعیین گردد. در مرحله عملیات آزمایشگاهی ابتدا به شرکت کنندهها توصیه میشود که ۶ تا ۸ ساعت قبل از اجرای آزمون ورزشی بیشینه GXT نوارگردان بروس، لباس راحت بپوشند و خواب کافی داشته باشند. روز اجرای آزمون ورزشی نیز از انجام ورزش یا فعالیتبدنی شدید خودداری نمایند. همچنین از آنها خواسته میشود ۲۴ ساعت قبل از اجرای آزمون ورزشی مقدار کافی مایعات بنوشند و ۳ ساعت قبل از اجرای آزمون ورزشی از خوردن غذا، مصرف دخانیات و کافئین خودداری کنند. قد و وزن شرکت کنندهها بدون کفش و با پوشیدن لباس ورزشی سبک اندازهگیری خواهد شد. سپس به شرکت کنندهها آموزش لازم در زمینه نحوه اجرای آزمون ورزشی و تکمیل پرسشنامهی میزان درک فشارکار یا شاخص بورگ حین و بلافاصله پس از اتمام آزمون ورزشی و پرسشنامهی POMS، آزمونCWT، آزمون FSS پس از انجام آزمون ورزشی دادهخواهدشد. و افرادی که نتوانند طبق نرمهای موجود برای افراد سالم این پروتکل ورزشی را تا حد واماندگی یا بروز خستگی ارادی[۶۴] ادامه دهند از شرکت آنها در تحقیق جلوگیری به عمل آمده و از ادامه روند پژوهش حذف میشوند. بلافاصله پس از اتمام اجرای پروتکل ورزشی، بیشینهی اکسیژن مصرفی، لاکتات خون و ضربان قلب اندازهگیری شده. همچنین در مرحله ی پیش آزمون مقدار لاکتات استراحتی آزمودنی‌ها سنجیده خواهد شد.و در هر جلسه قبل از شروع آزمون بروس آزمودنیها چند دقیقه به موسیقیRefresher Brain گوش میدهند تا اثرات روحی روانی آزمودنیها که امکان دارد روی اجرا اثر گذارد، حذف شود.
جدول ۳-۳: مراحل اجرای تحقیق

فرایند
گروهها
اندازهگیری اجرای پروتکل ورزشی (آزمون بیشینهی بروس) اندازهگیری لاکتاتخون، آزمونCWT، آزمون FSS، آزمون RPE، آزمون POMS
کنترل (فقط فعالیتبدنی)
فعالیتبدنی (همراه موسیقی مهیج)
فعالیتبدنی (همراه موسیقی آرامشبخش)
فعالیتبدنی (همراه موسیقی امواجمغزی)
فعالیتبدنی (همراه موسیقی ترکیبی)
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.