تحقيق – تأثیر موسیقی مهیج، آرامش بخش، ترکیبی و تحریک کننده ی امواج مغزی بر …

۶۵/۹

۲۲

۸

۲۱

۴۶/۱۰

۲۴

۹

۲۴

۲۶/۱۱

۲۶

۱۰

۲۷

۰۷/۱۲

۲۸

ترازو و قدسنج
ترازو Yamato و قدسنج میلهای با دقت اندازهگیری ۰۱/۰
کرنومتر یا زمانسنج
Swiss 4000 ساخت کشور سوئیس که زمان را با دقت ۰۰۱۰/ ثانیه اندازه گیری میکند.
ضربان سنج
مدل Polar نمایش دهنده ضربان قلب ورزشکار با امکانات صدای هشداردهنده
پرسشنامهی POMS[56]
شامل ۶۵ مورد است که نیمرخ حالات روانی یا خلقی را در شش عامل مستقل تنش، افسردگی، خشم، توانمندی، خستگی و سردرگمی بر حسب مقیاس پنج نقطه ی لیکرت: هیچ = ۰، کمی = ۱، متوسط = ۲، نسبتا زیاد = ۳ و زیاد = ۴ بر اساس چگونگی احساس فرد در همان لحظه ارزیابی میکند. برای انجام این آزمون از فرد خواسته می شود چگونگی احساس خود را در همان لحظه نسبت به هر مورد طبق مقیاس ارائه شده علامت بزند. آزمون فوق را می توان در دامنهی سنی ۱۶ سالگی تا بزرگسالی اجرا نمود. تجدید نظر شدهی ۱۹۹۲ این آزمون توسط موسسهی EdITS در سال ۲۰۰۰ به چاپ رسید.
نرمافزار سنجش شنوایی
نرمافزار سنجش شنوایی شامل فرکانسهای متفاوت است که برای سنجش شنوایی استفاده میشود. آزمودنی ها از لحاظ شنوایی قبل از اجرای آزمون با این نرم افزار موردارزیابی قرار گرفتندو افرادی که مشکل شنوایی داشتند از ادامه تحقیق حذف شدند.
پرسشنامهی میزان درک فشارکار یا شاخص بورگ[۵۷]
شامل ۱۵ مورد در مقیاس ۶-۲۰ می باشد که میزان درک فشار کار توسط فرد را ارزیابی می کند. برای اجرای آن از فرد خواسته می شود طبق مقیاس تست مذکور بر اساس خیلی خیلی سبک یا کمی محسوس = ۷، خیلی سبک = ۹، نسبتا سبک = ۱۱، کمی سنگین =۱۵، خیلی سنگین = ۱۷ وخیلی خیلی سنگین یا تقریباً حداکثر = ۱۹ احساسی را که همان لحظه از میزان فشار کار دارد بیان کند. این آزمون را می توان در دامنه ی سنی ۱۳ سالگی تا بزرگسالی هجرا نمود. تجدید نظر شدهی ۱۹۸۲ و ۱۹۹۰ این آزمون در سال ۱۹۹۴ توسط ویلمور و کاستیل و افراد و مراجع دیگر به چاپ رسیده است.
پرسشنامهی داشتن آمادگی جهت انجام فعالیتبدنی[۵۸]
پرسشنامهی PAR-Q شامل ۳۶ سوال است که آزمودنی به صورت بلی یا خیر به آنها پاسخ می گوید و وضعیت سلامتی و آمادگی جسمانی فرد را جهت شرکت در پژوهش و اجرای فعالیتبدنی مورد نظر ارزیابی میکند. این پرسشنامه در سال ۲۰۰۳ توسط برادشاو[۵۹] به چاپ رسیده است.
آزمونCWT/ FWIT [۶۰]
این آزمون از جمله آزمونهای Neuropsychology بوده و شامل سه ورقه یا کارت[۶۱] است که ورقه یا کارت شماره یک شامل ۷۲ مورد کلمه نام رنگهای زرد، سبز، آبی و قرمز چاپ شده با رنگ مشکی، ورقه یا کارت شماره دو شامل ۷۲ مورد میلههای رنگی چاپ شده با رنگهای زرد، سبز، آبی و قرمز و ورقه یا کارت شماره سه شامل ۷۲ مورد کلمه نام رنگهای زرد، سبز، آبی و قرمز چاپ شده با رنگهای زرد، سبز، آبی و قرمز میباشد. این آزمون برای ارزیابی اجراهای شناختی نظیر پردازش و بازسازی شناختی، سرعت پردازش اطلاعات در دستگاه عصبی مرکزی، اختلالات روانی، پاسخ استرسی و یا تشخیص مغز طبیعی یا آسیبندیده از مغز آسیبدیده در دامنهی سنی هفت سالگی تا بزرگسالی بکار میرود. CWT به جنس و فرهنگ شخص وابسته نبوده و در تمام اوقات شبانهروز قابل اجرا میباشد. آزمون فوق را میتوان به دو گونه انجام داد یکی این که از فرد خواسته شود نام کلمه رنگهای چاپ شده با رنگ مشکی ورقه یا کارت شماره یک، نوع رنگ میلههای رنگی چاپ شده با رنگهای زرد، سبز، آبی و قرمز ورقه یا کارت شماره دو و نام کلمه رنگهای چا شده با رنگهای زرد، سبز، آبی و قرمز ورقه یا کارت شماره سه را با حداکثر سرعت ممکن به خواند و زمان اجرای آن را ثبت مینمائیم در صورتی که در روش دیگر از آزمودنی خواسته میشود اعمال فوقالذکر را با حداکثر سرعت ممکن به طور صحیح طی ۴۵ ثانیه برای هر ورقه یا کارت انجام دهد و تعداد موارد صحیح و غلط خوانده شده را ثبت مینمائیم. در نسخهی انگلیسی زبان این آزمون سه ورقه یا کارت را سه بار تکرار میکنند و میانگین اطلاعات به دستآمده را ثبت مینمایند در صورتی که در نسخهی آلمانی زبان آن موارد هر ورقه یا کارت با ترتیبی تصادفی در سه ورقه یا کارت تکرار شدهاست که مجموع ورقه یا کارتها به نه عدد میرسد و دیگر لازم نیست آزمون را سه بار تکرار کنیم لذا از تأثیر یادگیری فرد بر اجرای آزمون جلوگیری میشود. تجدید نظر شدهی ۱۹۸۴ این آزمون توسطDr. C. J. Hogrefe Gottingen در سال ۱۹۹۵ در کشور آلمان به چاپ رسیده است.
پرسشنامهی افسردگی[۶۲]
پرسشنامه افسردگی بک-۲ نسخهی جدید یک پرسشنامهی ۲۱ آیتمی گزارشی برای سنجش شدت افسردگی در بزرگسالان و نوجوانان ۱۳ سال به بالا است در طی ۳۵ سال اخیر BDI پذیرفتهشدهترین ابزار شناسایی شدت افسردگی است. نمرات این پرسشنامه بر اساس چهار گزینه (۳-۰) برای عدم وجود نشانه خاص تا بیشترین درجه وجود آن نشانه، در دامنهای از ۰ تا ۳ قرار میگیرد.در مطالعهی دانشگاه پنسیلوانیا برای تفسیر نمرات حاصل از اجرای این پرسشنامه چهار دامنه به شرح زیر ارائه شد.
غیرافسردهها ۸/۵±۶۵/۷
افسردگی خفیف ۷/۵±۱۴/۱۹
افسردگی متوسط۱۰±۴۴/۲۷
افسردگی شدید ۱۲±۹۶/۳۲

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است