تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه- قسمت ۱۷

شیوه کار در رگرسیون به این صورت است که ابتدا باید معنی داری کل مدل رگرسیون مورد آزمون قرار گیرد که این کار توسط جدول آنالیز واریانس صورت می گیرد. سپس باید معنی داری تک تک ضرایب مستقل بررسی شود که این کار با استفاده از جدول ضرایب صورت می گیرد.
در جدول آنالیز واریانس، سطر Regression بیانگر میزان تغییرات متغیر وابسته است که از طریق متغیرهای مستقل تبیین می شود. سطر Residual نیز بیانگر میزان تغییرات متغیر وابسته است که توسط سایر عوامل (تصادفی و اتفاقی) تبیین می شود.
جدول چهارم: جدول ضرایب مدل رگرسیونی
در این جدول در ستون B به ترتیب مقادیر رگرسیون و مقدار ثابت ارائه شده است بقیه ستون های این جدول شامل این موارد است: خطای معیار ضرایب ستون B، Beta (مقدار استاندارد شده ضرایب که نشان دهنده میزان تغییر در متغیر وابسته به ازای تغییر به اندازه یک انحراف معیار در متغیر مستقل است)
مفهوم Significance که به اختصار آن را با Sig نشان می دهند میزان خطایی است که در رد H0 مرتکب می شویم. به طور کلی می توان گفت:
رد می شود = if: sig < a H0
تایید می شود = if: sig > a H0
تایید Hبه این معنی است که بین متغیرهای نسبت ، اندازه شرکت، نسبت دارایی های وثیقه ای و نسبت سودآوری با ساختار سرمایه رابطه معنی وجود ندارد.
رد H0 به این معنی است که بین متغیرهای نسبت ، اندازه شرکت، نسبت دارایی های وثیقه ای و نسبت سودآوری با ساختار سرمایه رابطه معنی وجود دارد.
۱۲-۳ بررسی مفروضات رگرسیون
کابرد مدل های رگرسیونی مبنی بر مفروضاتی است که برای دستیابی به اطمینان از دقت پیش بینی ها ضرورت دارد. این مفروضات عبارتند از:
همگن بودن واریانس خطاها
برای بررسی این فرضیه ها را درمقابل ها رسم می کنیم. اگر این نمودار به صورت زیر باشد دلالت بر ناهمگن بودن واریانس خطاها دارد. و اگر نقاط این نمودار به صورت تصادفی باشد و هیچ روندی را نشان ندهند دلالت بر ثابت بودن واریانس ها دارند. برای بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها علاوه بر روش گرافیکی فوق آزمون های مختلف چون آزمون پارک، آزمون بروچ پاگان و از آن استفاده خواهیم کرد.
آزمون بروچ پاگان
در این روش فرض می کنیم تابعی خطی از متغیرهای است به طوریکه+…… ++ + = ( ها تمام یا برخی از ها هستند)
برای برازش معادله فوق چون ها مجهول هستند در عمل معادله زیر را برازش می دهند.
Pi = + + …..+ , pi =
ثابت می شود در صورتی که تعداد نمونه زیاد باشد آمار V= که SSR مجموع مربعات رگریسونی مدل فوق است که دارای توزیع کای دو با m-1 درجه آزادی است و لذا فرض همگن بودن واریانس ها یا فرض:
H ۰ :
در سطح خطای رد می شود اگر باشد. نقطه بحرانی در این تحقیق همواره برابر است با:
و در همه مدل ها با ۷٫۸۱ مقایسه می شود (ابریشمی، ۱۳۷۲،ص ۴۴۵)۱.
نرمال بودن توزیع خطاها (ها)
برای بررسی نرمال بودن توزیع خطاها هم روش گرافیکی و هم از روش آزمون کلموگروف – اسمیرنوف می توان استفاده کرد.
روش گرافیکی
در این روش از نمودار احتمال نرمال استفاده می شود. در این نمودار احتمال تجمعی تجربی مانده ها ( ها) در مقابل احتمال تجمعی توزیع نرمال ترسیم می شود اگر فرض نرمال بودن مانده های مدل درست باشد انتظار داریم که نقاط فوق روی یک خط ۴۵ درجه قرار گیرد. هر چه این نقاط از این خط انحراف داشته باشند دلالت بر انحراف از نرمال بودن توزیع مانده ها دارد.
آزمون کلموگروف- اسمیرنوف
اساس این آزمون بر مقایسه تابع احتمال تجمعی نمونه ای بنا شده است که آمار آزمون آن بصورت زیر می باشد:
D=max [ F (e i) – (ei ) ]
و فرض های این آزمون بصورت زیر می باشد:
ei هادارای توزیع نرمال هستند: H ۰
i e هادارای توزیع نرمال نیستند: H ۱
اگر سطح خطا برابر باشد. H ۰ در سطح خطای رد می شود اگر sig< باشد (کریمی، ۱۳۷۲،ص ۱۶۳)۱ .
همبسته نبودن واریانس های خطاها
برای بررسی این فرض از آزمون دوربین- واتسن استفاده می کنیم. اساس این آزمون بر این فرض استوار است که e i ها بصورت پیاپی به یکدیگر وابسته هستند یعنی :
آماره دوربین- واتس برای آزمون فرض همبستگی که آن را با d نشان می دهیم عبارتست از: ( مانده های مدل رگرسیونی هستند)
دوربین واتسن نشان می دهد که d بین دو حد بالایی () و پایینی ( ) قرار دارد که و با توجه به سطح خطا ( ) و تعداد نمونه (n) و تعداد متغیرهای مستقل مدل (k) از جدول مخصوص آزمون دوربین واتسن بدست می آیند.
نحوه تصمیم گیری:

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است