تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه- قسمت ۱۶

سودآوری
نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات بر مجموع دارائی ها در ادبیات مالی به عنوان قدرت پایه سود [۱۳] مطرح است البته شاخص دیگری نیز وجود دارد که آن نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات به کل فروش می باشد در این تحقیق از قدرت پایه سود استفاده شده است. و نحوه محاسبه آن به شرح زیر است:
: سود قبل از کسر بهره و مالیات برای شرکت i ام در زمان t ام.
نسبت
بکر و ولگر از نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری دارائی ها () برای اندازه گیری نوسانات ارزش های بازار استفاده کرده اند نحوه محاسبه ی این نسبت به قرار زیر است:
=
ME I,t : ارزش بازار حقوق صاحبان سهام برای شرکت i ام در زمان t ام.. ( که از ضرب ارزش بازار سهام در تعداد آن بدست می آید)
اندازه شرکت
در پژوهش حاضر جهت سنجش اثر اندازه شرکت بر میزان اهرم مالی از لگاریتم طبیعی (Ln) فروش کل شرکت استفاده می شود که به صورت زیر محاسبه می شود: Size= lns
Size i,t: اندازه شرکت iام در سال tام
Lns: لگاریتم طبیعی فروش کل شرکت
نسبت دارائی های وثیقه ای
در این تحقیق جهت سنجش اثر نسبت دارائی های وثیقه ای از نسبت دارائی ثابت مشهود به کل دارائی استفاده شده است.
به صورت زیر محاسبه می شود:
Ig p I,t: دارائی ثابت مشهود شرکت i ام در زمان t ام.
۷-۳ جامعه آماری
جامعه آماری مجموعه ای از عناصر هستند که دارای یک یا چند ویژگی مشترک می باشند که پژوهشگر مایل است درباره صنعت ها ویژگی های مشترک آن جامعه به مطالعه بپردازد.
جامعه آماری مورد استفاده در این تحقیق، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد با توجه به نوع تحقیق برای تعیین نمونه آماری ابتدا شرکت هائی را که در زمره واسطه های مالی و سرمایه گذاری فعالیت می کند به علت ساختار متفاوت آنها، در جامعه آماری خارج نمودیم. اغلب شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران، دارای سال مال منتهی به پایان اسفند ماه می باشند. از این رو، جهت ایجاد قابلیت مقایسه شرکت های مورد مطالعه، سال مالی مبنا برای این تحقیق نیز سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه در نظر گرفته می شود. طبیعی است که جهت حفظ قابلیت مقایسه، شرکت ها نباید در طول دوره ی مطالعه سال مالی خود را تغییر داده باشند. وجود اطلاعات مورد نیاز تحقیق برای تمامی شرکت ها به طور پیوسته در طول دوره ی مطالعه عامل دیگری است که در انتخاب شرکت ها در نظر گرفته شده است. با در نظر گرفتن محدودیت های مذکور برای شرکت های مورد مطالعه، در این تحقیق تعداد ۱۲۲ شرکت برای مطالعه وجود داشت که سهام آنها در طول بازده زمانی ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۸۶ بطور مداوم مورد معامله قرار گرفته است و به عنوان جامعه این تحقیق انتخاب شده اند
۸-۳ نمونه آماری
در هر تحقیق علمی، هدف کشف حقایقی است که قابلیت تعمیم را داشته باشد و در تمامی موارد صادق باشد. اما مطالعه تمامی عناصر جامعه بدین منظور اگر محال نباشد از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد لذا از نمونه گیری استفاده می شود. همانطور که می دانیم اگر بخواهیم با یک سطح اطمینان ثابت تخمین مناسبی برای پارامتر جامعه داشته باشیم و هر چقدر خطای تخمین کوچکتر باشد تخمین مناسبی برای پارامترهای جامعه خواهیم داشت و با توجه به اینکه ما نیاز به تخمین سطح مناسب از ساختار مالی از مجموع ۱۲۲ شرکت داریم با سطح اطمینان (۱- ) درصد ثابت و خطای ثابت و با انتخاب یک نمونه تصادفی مقدماتی از جامعه آماری و محاسبه انحراف معیار آن می توان به عنوان برآورد بکار برد. چون نمونه برداری بدون جایگزینی از یک جامعه محدود انجام می شود.
بنابراین برای محاسبه حجم نمونه می توان از فرمول زیر استفاده کرد. (آذر، ۱۳۸۵، ص ۷۱)
N=
با انتخاب دقیق و میزان خطای حدوداً ( =% ۵) % ۵و سطح اطمینان ۹۵% (۵% = ) و انتخاب یک نمونه مقدماتی ۳۰ تایی و پیدا کردن انحراف معیار نمونه تصادفی ۳۰ تائی که انحراف آن ۱۴۹۷% = می باشد حجم نمونه لازم به شرح زیر بدست می آید.
N=
که برای قابل اطمینان بودن نتیجه گیری ۸ شرکت دیگر به صورت تصادفی انتخاب و به نمونه افزوده شد و تعداد نمونه به ۳۵ شرکت براساس نمونه گیری خوشه ای بوده است.
۹-۳ روش گردآوری اطلاعات
روش گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه ای بوده و برای گردآوری اطلاعات از منابع ثانویه از قبیل کتب، مجلات تخصصی، نشریات مراکز تحقیقاتی و پژوهشی (نظیر انتشارات سازمان حسابرسی) و پایگاه های اطلاعات موجود از قبیل مرکز اسناد و مدارک علمی ایران و رسانه های تحقیقاتی مرتبط استفاده شده است. که بخشی تئوریک ادبیات موضوع، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت و فصل دوم تحت عنوان مرور مطاعاتی به رشته تحریر درآمد همچنین اطلاعات مربوط به شرکت ها برای بررسی و آزمون فرضیات از گزارشات سالیانه شرکتها (ارائه شده به سازمان بورس و اوراق بهادار) استخراج و جهت نتیجه گیری مورد مطالعه، بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
۱۰-۳ واکاوی داده ها
در این تحقیق ما به دنبال پیدا کردن یک همبستگی بین متغیرهای موجود در فرضیه های تحقیق هستیم که برای تعیین همبستگی متغیرهای موجود در فرضیه های تحقیق از روش آماری رگرسیون و جدول واریانس استفاده گردیده است. تحلیل رگرسیون فن و تکنیک آماری برای بررسی و به مدل درآورن ارتباط بین متغیرهاست. به طوری که ارتباط بین متغیروابسته (اهرم مالی به عنوان شاخص ساختار سرمایه) و متغیرهای مستقل (سودآوری، نسبت M/B ، اندازه شرکت و نسبت دارائی وثیقه ای ) در قالب یک مدل ریاضی به طور خطی بیان کرد.
BL = + BEP + (M/B) + SIZE + IGP+
۱۱-۳ برآورد ضرایب رگرسیون و بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار spss
نتیجه این آزمون شامل ۴ جدول است:
جدول اول: آمار توضیفی متغیرها
در این جدول آمار توصیفی متغیرهای تحقیق از جمله تعداد نمونه، مینیمم، ماکزیمم، میانگین و انحراف معیار استاندارد را شامل می شود.
جدول دوم: نتایج بر ازش مدل رگرسیونی
در این جدول به ترتیب ضریب همبستگی چندگانه، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده، خطای معیار تخمین و نتیجه آزمون دوربین واتسن را ارائه می کند.
جدول سوم: آنالیز واریانس

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است