تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه- قسمت ۱۵

تحقیق حاضر در حقیقت از نظر هدف تحقیق کاربردی است. هدف تحقیقات کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش، هدایت می شوند. و از دیدگاه روش و ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی محسوب می شود. با توجه به ماهیت تحقیق حاضر از روش تحلیل همبستگی برای بررسی فرضیات استفاده شده است.
۳-۳ اهداف تحقیق
از آن جائی که یکی از عوامل اساسی و ارکان معادله اساسی حسابداری بدهی می باشد، بنابراین نقش مهمی را در تأمین مالی شرکت ها ایفا می کند. بنابراین مدیران مالی در هر زمان می بایست در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه و ترکیب منابع مورد استفاده شرکت تصمیم گیری نمایند. و از آن جائی که تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه داده اند بنابراین در این تحقیق به دنبال آن هستیم که با گردآوری داده ها و اطلاعات مربوط به شرایط فعلی به شناخت بهتر و کاملتری از وضع موجود (رابطه بین سود آوری، نسبت M/B، اندازه شرکت و نسبت دارائیهای وثیقه ای با ساختار سرمایه) برسیم.
۴-۳ فرضیات تحقیق
فرضیه حدس یا گمان اندیشمندانه درباره ماهیت، چگونگی و روابط بین پدیده ها و اشیاء و متغیرهاست که محقق را در تشخیص نزدیک ترین و محتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک می کند که صحت و سقم فرضیه ها باید به بوته آزمایش گذاشته شود.با توجه به بیان مسئله و سؤال اصلی تحقیق که بیان می کند آیا بین سازه ها و متغیرهای تأخیری و ساختار سرمایه رابطه وجود دارد یا خیر؟ فرضیات زیر استخراج شده است:
فرضیه اول:
۰ : بین سودآوری و ساختار سرمایه رابطه معنی دار وجود ندارد H0:B ۱ = ۰
۱ : بین سود آوری و ساختار سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد H1 : B ۱ ۰
فرضیه دوم
۰: بین نسبت و ساختار سرمایه رابطه معنی دار وجود ندارد H0 : B2 = ۰
۱: بین نسبت و ساختار سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد H1 : B2 ۰
فرضیه سوم
۰ : بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه رابطه معنی دار وجود ندارد H0 : B3 = ۰
۱: بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد H1 : B3 ۰
فرضیه چهارم
:H ۰بین نسبت دارائی های وثیقه ای و ساختار سرمایه رابطه معنی دار وجود ندارد
H0 : B4 = ۰
۱: بین نسبت دارائی های وثیقه ای و ساختار سرمایه رابطه معنی دار وجود ندارد
H1 : B4 ۰
۵-۳- مدل تحلیلی تحقیق
با توجه به متغییرهای مستقل و وابسته این تحقیق مشخص شد که اهرم مالی به عنوان نماینده و معرف ساختار سرمایه مورد استفاده قرار گرفته که این اهرم را هم می توان بر مبنای ارزش دفتری و هم ارزش بازار محاسبه نمود. از عوامل تأثیر گذار شرکت و بازار نیز می توان به سود آوری نسبت M/B ، اندازه شرکت و دارایی های وثیقه ای استفاده نمود یعنی در این تحقیق با الهام گرفتن از تحقیق راجان و زنگالس (۱۹۹۵) و بیون و دانبولت ،۲۰۰۲ از مدل زیر استفاده می شود.
نمودار ۱-۳ مدل تحلیلی تحقیق
: عرض از مبدأ
BL: اهرم مالی
BEP: قدرت پایه سود
M/B: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
Size: اندازه شرکت
نسبت دارایی های وثیقه ای
:ضرایب نوسان پذیری متغیرها
:مقدار خطا
۶-۳-نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق
همان طور که در فصل دوم بیان شد، عوامل مختلفی در تعیین ساختار سرمایه نقش دارند که انتخاب هر یک از این عوامل باعث خواهد شد که ساختار سرمایه شرکتها با یکدیگر متفاوت باشد در این تحقیق سعی شده است اثر چهار عامل سودآوری، نسبت ، اندازه شرکت و نسبت دارائی های وثیقه ای برمیزان اهرم مالی استفاده شده در ساختار سرمایه شرکتها مورد بررسی قرار گیرد به عبارت دیگر آیا این عوامل در تعیین ساختار سرمایه موثر هستند؟ و اگر جواب مثبت می باشد میز آن آنها چقدر است در زیر به تعریف عوامل ذکر شده می پردازیم.
اهرم مالی
در این تحقیق اهرم به عنوان نماینده و معرف ساختار سرمایه مورد استفاده قرار گرفت. که بوسیله مجموع کل بدهی به کل دارائی ها و با ارزش ها دفتری آنها سنجیده می شود.
BL I,t: اهرم مالی برمبنای ارزش دفتری برای شرکت i ام در زمان t ام.
BD I,t : ارزش دفتر بدهی ها برای شرکت i ام در زمان t ام.
TA I,tمجموع دارائی ها برای شرکت i ام در زمان t ام.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است