مقاله – تأثیر تنش خشکی در مرحله زایشی بر عملکرد و اجزاء عملکرد سه رقم …

۴-۳۸: روند تغییرات نسبت سطح برگ (   ) در ارقام مختلف در تیمار تنش نسبتاً شدید (FC50%)
۴-۳۹: روند تغییرات نسبت سطح برگ (   ) در ارقام مختلف در تیمار تنش شدید (FC25%)
۴-۴۰: روند تغییرات نسبت سطح برگ (   ) در شرایط تنش
۴-۶٫ اثر تنش خشکی بر میزان آب نسبی گیاه (RWC):
با بررسی اثر رقم بر میزان RWC (شکل ۴-۴۱) مشخص گردید که بیشترین میزان RWC در رقم های سن۳۳ به میزان ۸۹۸/۶۵ درصد بوده و کمترین میزان RWC نیز در رقم بلیزر به میزان ۷۹۵/۶۳ درصد دیده شد( میزان RWC رقم یوروفلور برابر با ۹۴۵/۶۳ درصد بود).
شکل (۴-۴۲) اثر تنش بر میزان RWC را نشان می دهد. همانطور که مشخص است با افزایش سطوح تنش میزان RWC نیز کم گردیده است به نحوی که اختلاف میزان تیمار شاهد (Fc) با تیمار تنش شدید (Fc25%) برابر با ۶۵/۹ درصد می باشد.
در بررسی اثر متقابل تنش و رقم بر میزان آب نسبی گیاه که در شکل (۴-۴۳) مشخص گردیده است. بیشترین میزان RWC در تیمار شاهد (Fc) در رقم بلیزر مشاهده می گردد که برابر با ۳/۷۰ درصد می باشد این میزان در ارقام یوروفلور و های سن۳۳ به ترتیب برابر با ۱۱/ ۶۸ و ۵۳/۶۹ درصد می باشد. بیشترین اثر کاهشی در تیمارهای مختلف مربوط به رقم بلیزر در تیمار تنش شدید (Fc25%) به میزان ۷/۵۶ درصد بود. که کاهشی ۵/۱۹ درصدی را نسبت به شاهد از خود نشان داد. در ارقام یوروفلور و های سن۳۳ میزان کاهش RWC در تیمار تنش شدید (Fc25%) نسبت به شاهد به ترتیب برابر با ۱/۱۱ و ۳۰/۱۱ می باشد. با بررسی این شکل مشخص گردید که بین ارقام یوروفلور و های سن۳۳ شباهت بسیار زیادی از لحاظ تاثیر تنش بر میزان آب نسبی گیاه وجود دارد. مرادی و همکاران ۱۳۸۷، کاهش میزان آب نسبی برگ گیاه بواسطه تنش خشکی را گزارش نمودند.
روند تغییرات میزان آب نسبی گیاه (RWC) در شرایط تنش در ارقام مختلف در شکل (۴-۴۴) نشان داده شده است. طبق شکل مذکور روند میزان آب نسبی گیاه در هر یک از تیمارها در مراحل مختلف اندازه گیری مشخص شده است. این تغییرات در تیمار شاهد (Fc) دارای تغییرات کمتر و یکسانی می باشد. در تیمارهای شاهد و تنش ملایم (Fc75%) تا مرحله ابتدایی گلدهی مقدار کمی افزایش و پس از آن یک کاهش ملایم طی مراحل رشد را نشان می دهد. در تیمارهای تنش نسبتاً شدید (Fc50%) و تنش شدید (Fc25%) هیچ گونه افزایشی در مراحل رشدی در میزان آب نسبی گیاه مشاهده نمی گردد و اثر تنش در تمامی مراحل بصورت کاهشی است. بیشترین میزان RWC در تیمار شاهد (Fc) در مرحله ابتدایی گلدهی مشاهده می گردد که برابر با ۲۴/۷۲ درصد است.
میزان کاهش RWC در تیمار تنش شدید (Fc25%) نسبت به شاهد در مراحل مختلف غنچه دهی، ابتدای گلدهی، انتهای گلدهی و مرحله پر شدن دانه به ترتیب برابر با ۲/۷ درصد، ۳۱/۱۵ درصد، ۸/۱۷ درصد و ۸/۱۷ درصد می باشد که نشان دهنده این موضوع است که تیمار تنش شدید (Fc25%) در مرحله انتهای گلدهی و پرشدن دانه بیشترین اثر کاهشی را بر میزان RWC داشته است. خزاعی و کافی(۱۳۸۱) با بررسی تاثیر تنش خشکی بر میزانRWC در گندم اظهار کرداند که ارقام حساس به خشکی عمدتاً از مکانیزم اجتناب از خشکی بهره مند هستند، به طوری که در شرایط تنش با بستن روزنه ها و حفظ آب از RWC بالاتری برخوردار هستند واین درحالی است که ارقام نیمه مقاوم ومقاوم به خشکی عمدتاً متکی بر مکانیزم تحمل خشکی می باشند.
ضرایب همبستگی ساده بین میزان آب نسبی گیاه (RWC) و شاخصهای فیزیولوژیکی رشد در ابتدای مرحله گلدهی در جدول (۴- ۱) آورده شده است. RWC بیشترین همبستگی را با سرعت رشد محصول (CGR) داشت (۹۴/۰ = r). در جدول فوق کمترین همبستگی بین RWC و سرعت جذب خالص (NAR) دیده می شود (۶۴۲/۰ = r). ( میزان همبستگی بین LAI –RWC و RGR – RWC به ترتیب برابر ۷۴۲/۰ = r و ۸۴۹/۰ = r بود). از آنجایی که RWC که مشخص کننده میزان آب داخل سلول گیاه است، با اندازه سلول و نهایتاً اندازه و سطح برگ و هم چنین با میزان رشد ارتباط مستقیم دارد (تایز و زایگر، ۲۰۰۶)، لذا میزان همبستگی بین RWC با LAI، CGR و RGR مثبت و در سطح ۱ درصد معنی دارشده است. ولی به دلیل اینکه شاخص NAR مشخص کننده میزان فتوسنتز صورت گرفته در گیاه بوده و با تغییر کم در محتوای آب نسبی گیاه، میزان فتوسنتز تغییرچندانی نمی کند (تایز و زایگر، ۲۰۰۶) بنابراین میزان همبستگی بین RWC و NAR کمتر از شاخص های فیزیولوژیکی دیگر می باشد (معنی داری در سطح ۵ درصد).
۴-۴۱: اثر رقم بر میزان آب نسبی گیاه (درصد) (میانگین طول دوره رشد)
۴-۴۲: اثر تنش بر میزان آب نسبی گیاه (درصد) (میانگین طول دوره رشد)
۴-۴۳: اثر متقابل تنش و رقم بر میزان آب نسبی گیاه (درصد) (میانگین طول دوره رشد)
۴-۴۴: روند تغییرات میزان آب نسبی گیاه (درصد) در شرایط تنش
جدول ۴- ۱: فرمول رگرسیونی و ضرایب همبستگی ساده دو به دو صفات مورد آزمون

ضرایب همبستگی فرمول رگرسیونی صفات
**۷۴۱/۰ LAI 337/5 + 685/56 = RWC RWC – LAI
**۹۴۰/۰ CGR 518/1 + 107/50 = RWC RWC – CGR
*۶۴۲/۰ NAR 11/2 + 60/56 = RWC RWC – NAR
**۸۴۹/۰ RGR 79/267 + 70/49 = RWC RWC- RGR

۴-۷٫ اثر تنش بر عملکرد و اجزاء عملکرد:
۴-۷-۱٫ اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه:

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.