به رسمیت شناختن

هـ – «واسطه»، نسبت به یک داده پیام خاص، به معنای هر فردی است که از طرف فرد دیگری، آن داده پیام را ارسال، دریافت یا ذخیره می کند، یا خدمات دیگری را نسبت به آن داده پیام فراهم می آورد.
و – «سیستم اطلاعاتی»، به معنای سیستمی برای ایجاد، ارسال، دریافت، ذخیره سازی و یا پردازش داده پیام ها می باشد.
ماده 3 – تفسیر
1. در تفسیر این قانون ، به مبدأ بین المللی و نیاز به افزایش یکسانی کاربرد آن و مشاهده حسن نیت ، توجه می شود .
2. سوالات مربوط به موضوعات این قانون که صراحتاً در آن گنجانده نشده است ، مطابق با اصول کلی که این قانون مبتنی بر آن اصول است ، باید گنجانده شوند.
ماده 4 – ایجاد تغییرات مطابق با توافق
1. بین طرفینی که در ایجاد ، ارسال ، دریافت ، ذخیره سازی یا پردازش داده پیام ها مشارکت دارند ، و به جز آنکه چیز دیگری فراهم آورده شود ، مقررات و مواد فصل 3 ، مطابق با توافق طرفین ، می توانند تغییر کنند .
2. پاراگراف 1، بر روی هیچ حقی اثر نمی گذارد که برای اصلاحات مطابق با توافق وجود دارند و همچنین بر روی قوانین ذکر شده در فصل 2 هیچ گونه تأثیری ندارد .
فصل 2 . کاربرد الزامات قانونی در داده پیام ها
ماده 5 – به رسمیت شناختن حقوقی داده پیام
اثر حقوقی، اعتبار یا قابلیت اجرایی اطلاعات، نباید به صرف اینکه به صورت داده پیام هستند، مورد انکار قرار گیرند
ماده 5 الحاقی – الحاق بوسیله ارجاء
(همانطور که توسط کمیسیون در جلسه سی و یکم اش در ژوئن 1998، تأیید شده است)
آثار حقوقی، اعتبار یا قابلیت اجرای اطلاعات نباید تنها به این دلیل که آنها را در پیام داده موجود نیستند، نادیده گرفته شوند. آن تنها در زمینه هایی است که در داده پیام ها گنجانده نشده است و موجب افزایش ترتیب اثر قانونی می شود ، اما تنها به آن داده پیام ارجاع داده می شود.
ماده 6 – نوشتن
1. جایی که قانون ملزم می کند که اطلاعات به صورت مکتوب باشند، این ضرورت توسط داده پیام مرتفع می شود، مشروط به اینکه اطلاعات موجود در داده پیام قابل دسترسی بوده و برای مراجعه بعدی قابل استفاده باشد.
2. پاراگراف 1، بیان می کند که خواه الزامات موجود در آن به شکل یک اجبار باشد یا قانون پیامدهایی را برای اطلاعاتی که به صورت مکتوب نیستند ، فراهم می آورد .
3. مقررات و ضوابط این ماده قانونی در موارد زیر صادق نیست : (…)
ماده 7 – امضاء
1. جایی که قانون وجود امضای اشخاص را لازم بداند، این الزام بوسیله “داده پیام” برآورده می‌شود مشروط بر اینکه:
الف) شیوه ای استفاده شود که شخص امضاء کننده را شناسایی نموده و دلالت بر تایید اطلاعات مندرج در «داده پیام» توسط شخص مزبور، داشته باشد.
ب) شیوه مذکور در تشخیص هدف از ایجاد یا ابلاغ داده پیام با لحاظ تمام قرائن، از جمله توافقات مربوط استنادپذیر باشد.
2- پاراگراف (1) سوال می‌کند آیا الزام منبعث از آن در شکل یک قید و وظیفه‌ است یا این که قانون به سادگی آثار و عواقبی برای فقدان امضاء لحاظ می‌نماید.
3- مفاد این ماده در موارد ذیل مصداق ندارد (قابل اجرا نمی‌باشد [………..]).
ماده 8 – نسخه اصل