برنامه ریزی استراتژیک

5-2-2- سنجش و تحلیل پایداری اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………207
5-2-3- سنجش و تحلیل پایداری اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………214
5-2-4- سنجش و تحلیل پایداری کالبدی……………………………………………………………………………………………………………..220
5-2-5- پایداری شهرهای کوچک و ویژگی های مکانی- فضایی……………………………………………………………………………….227
5-3- تحلیل و راستی آزمایی فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………..229
5-4- آزمون فرضیه دوم تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….233
5-4-2- وضعیت شاخص ها و مولفه ها در پایداری شهرهای کوچک استان مازندران………………………………………………….233
5-4-2- بررسی وضعیت ابعاد در پایداری شهرهای کوچک مورد مطالعه……………………………………………………………………235
5-5- آزمون فرضیه سوم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………237
5-6- آزمون فرضیه چهارم تحقیق:………………………………………………………………………………………………………………………..239
5-6-1- مرحله اول: مرحله ورودی(شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها)…………………………………………………240
5-6-2- مرحله دوم: مرحله تطبیق و مقایسه و ارائه استنراتژیهای پایداری………………………………………………………………….251
5-6-3- جمع بندی نهایی از آزمون فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………….259
فصل ششم
جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..261
6-1- نتایج نظری و تجربی سنجش ابعاد پایداری……………………………………………………………………………………………………..261
6-2- نتایج نظری و تجربی تبیین ابعاد موثر در پایداری شهرهای کوچک استان…………………………………………………………….265
6-3- نتایج راهبرد مطلوب پایداری شهرهای کوچک…………………………………………………………………………………………………268
6-3-1- اولویت بندی استنراتژیهای پیشنهادی توسعه پایدار شهرهای کوچک…………………………………………………………………270
6-4- برنامه های عملی پایداری شهرهای کوچک بر اساس الگو برنامه ریزی استراتژیک مشخص شده……………………………..282
سخن آخر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………286