بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت شامل …

۱۱۶٫۳۲۳

۸۴

قراردادی

۲۱۶

کل

 

جوانمردی
۵٫۳۱۴ خی دو
۲ درجه آزادی
۰۷۰٫ سطح معناداری

جدول ‏۴‑۲۶: آزمون کروسکال والیس (فرضیه پنجم)
با توجه به اینکه سطح معنی‌داری بزرگ‌تر از سطح خطاست، لذا فرضیه رد نمی‌شود. به عبارت دیگر در سطح اطمینان ۹۵ درصد می‌توان گفت که: جوانمردی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی با یکدیگر برابر هستند. بنابراین فرضیه پنجم تأیید نمیشود.
فصل پنچم: نتیجهگیری، بحث و پیشنهادهای تحقیق
مقدمه
پس از آزمون فرضیهها، در هر فعالیت پژوهشی محقق درصدد بیان نتایج تحقیق که برگرفته از پذیرش یا عدم پذیرش فرضیهها است، میباشد و پیشنهادات پایانی نیز بر مبنای این نتایج بیان میگردد. ارائه نتایج صحیح و پیشنهادات مربوط و مناسب در هر تحقیق، راهی برای تبدیل نظریات به عمل محسوب میشود، و این کار دستیابی به موفقیت در آینده را تضمین میکند. بنابراین ارائه نتایج صحیح و پیشنهادهای مناسب از اهمیت فراوانی در فرایندهای تحقیقاتی برخوردار است.
در این فصل سعی شده است با استفاده از یافته‌ها و نتایجی که در طی فرایند تحقیق به دست آمده، پیشنهادات و توصیه‌های امکان‌پذیر و سودمند در ارتباط با موضوع تحقیق به مسئولان، برنامه‌ریزان حوزه‌های منابع انسانی ارائه شود. همچنین پیشنهادهایی به محققان و پژوهشگران برای تحقیق در آینده ارائه شده و محدودیت‌های پیش رو در انجام این تحقیق نیز به اختصار بیان شده است.
خلاصه تحقیق
پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و مقایسه آن در بین گروههای متفاوت استخدامی شامل: رسمی، پیمانی و قراردادی صورت گرفته است. به همین منظور در فصل اول پایاننامه مساله تحقیق، اهداف تحقیق و فرضیههای تحقیق تبیین گردید. فصل دوم نیز به تشریح انواع استخدام و تعاریف گوناگون در مورد رفتار شهروندی سازمانی و شناسایی ابعاد آن اختصاص یافت و جستجویی در تحقیقات گذشته نیز انجام گرفت که با عنوان پیشینه تحقیق در انتهای فصل آورده شد. به منظور جمعآوری دادهها، پرسشنامهای شامل ۲۴ سوال و ضریب آلفای کرونباخ۸۴% بین ۲۱۶ نفر از کارکنان فرودگاه بینالمللی مهرآباد توزیع شد. تعداد نفرات نمونه بر اساس «طبقهبندی متناسب با حجم» و با استفاده از فرمول کوکران به دست آمد که از این تعداد ۱۱۱ نفر دارای نوع استخدامی رسمی، ۲۱ نفر دارای نوع استخدام پیمانی و ۸۴ نفر دارای استخدام نوع قراردادی بودند.
دادهها با کمک آزمونهای آورده شده در فصل سوم مورد تحلیل قرار گرفتند و نتایج آماری مربوط یه آزمون فرضیهها در فصل چهارم آورده شد. در ادامه نتایج حاصل از تحقیق با توجه به ادبیات و پیشینه موضوع مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
خلاصه آزمون فرضیهها و تحلیل نتایج

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است