بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم- قسمت ۲۱

به دلیل ضرورت موضوعِ پیشگیری از خشونت و هرگونه موقعیتی که به ایجاد و تحمل در برابر آن کمک می کند بسیار حائز اهمیت است که توجه زیاد و همه جانبه ای به پیشگیری از خشونت در خانواده ها شو، د همچنین در ماده ۲کنوانسیون رفعِ کلیه تبعیضات علیه زنان، ضمن محکومیت کلیه اشکال تبعیض علیه زنان دربند پ ، برقراری حمایت قانونی از حقوق زنان بر مبنای بردباری با مردان و حصول اطمینان از حمایت مؤثر از زنان در مقابل هرگونه اقدام تبعیض آمیز از طریق مراجع قضایی ذیصلاح ملی و سایر موسسات دولتی تاکید شده است.[۱۶۷]
۲- تشکیل پلیس زن
در اکثر کشورها آنچه که برای اولین بار سبب استخدام زنان در سازمان پلیس شد، خطر افزایش جرایم
جنسی و دیگر جرایمی است که زنان درگیر آن بودند.
حمایت از زنان و کودکان وظیفۀ زنانِ پلیس محسوب شده و در برخی موارد اختصاصاً به حمایت از زنان و کودکان می پردازند.کارکنان زن در تشکیلات پلیس کشورهای مختلف جهان وظایف مشابهی بر عهده دارند.عمده ترین این ماموریت ها عبارتند از : تحقیقات پزشکی، مراقبت از زنان زندانی ، حمایت از کودکان بی خانمان ، رسیدگی به جرایم علیه اطفال و نوجوانان و جرایم علیه زنان فاسد در آلمان؛ جمع آوری کودکان بی خانمان، مشاغل خدمتی پلیس در مجارستان ؛ انجام تمامی فعالیت های پلیس دوشادوش مردان پلیس از جمله خدمت در یگان های کنترل اغتشاشات دراسپانیا ؛ بازجویی جنایی و سایر فعالیت های پلیسی در امارات متحده عربی ؛ تحقیقات از مجرمین زن ، نگهداری متهمین زن،بدرقه متهمین و محکومان زن، بازرسی از اماکن زنانه، بازرسی بدنی از متهمین زن و… در ایران.
البته باید اذعان داشت که این اقدامات بیشتر داری خصیصه های پیشگیری کیفری و وضعی هستند تا پیشگیری اجتماعی، اما اقدامات مشاوره ای و آگاه سازی عمومی توسط پلیس در خصوص پیامدهای مهم و عواقب منفی خشونت علیه زنان و نیز ایجاد و تقویت روحیه عدم تحمل در برابر خشونت و همکاری سازمان یافته با رسانه های گروهی و نهادهای آموزشی با انتشار اطلاعات در خصوص کمک رسانی به زنان و قربانیان خشونت و نیز فعالیت های آموزشی و ایجاد الگو های رفتاری با هدف ارتقا سطح آگاهی عمومی می تواند از اقدامات پیشگیرانه اجتماعی قابل اجرا توسط پلیس تلقی گردد.
ب : پیشگیری از جرم در میان اطفال ونوجوانان
۱- تشکیل پلیس اطفال
امروزه در جوامع گوناگون به اهمیت توجه به ویژگی های خاص کودکان و نوجوانان پی برده شده و بر این اساس سعی می شود که با مسائل مختلف مربوط به کودکان و نوجوانان بطور تخصصی و کارشناسی برخورد شود.اهمیت پیشگیری در ارتباط با جوانان نه تنها نقش عمده ای در راهبرد پیشگیری از جرم در سطح جامعه دارد ، بلکه مراقبت از این نسل عامل مهمی در ارتقا کیفیت زندگی و پایبندی آنان به ارزشها و قوانین و مقررات و هنجارهای جامعه است. آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان برنامه های تلویزیونی
مخصوص کودکان و نوجوانان و مقوله های دیگری از این دست کما بیش در همه جوامع جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است.
رفتار با بزهکاران کودک و نوجوان از سویی و برخورد با بزه دیدگانِ کودک و نوجوان از سوی دیگر، ضرورت کار کارشناسی با این قشر از جامعه را توجیه می کنند. علاوه بر دانستن دلایل و شرایط ارتکاب اعمال مجرمانه، یکی دیگر از شرایط تأثیرگذار بر فعالیت های پیشگیرانه، آگاهی در خصوص زندگی کنونی جوانان، افکار، ارزش ها، جهت گیری ها و مشکلات و فرهنگ حاکم بر آنان است.که این امر بدون
کسب تجربۀ بیشتر در خصوص پیشگیری و بدون ارائۀ آموزش های ویژه به کسانی که در امر پیشگیری دخیل هستند و همچنین ایجاد تسهیلات آموزشی و مدیریت کارآمد امکان پذیر نیست. به همان اندازه
که کشورها تلاش بر تشکیل و سازماندهی محاکم اختصاصی بزهکاران کودک و نوجوان دارند، در جهت تشکیل پلیس مخصوص کودکان ونوجوانان نیز تلاش های زیادی صورت گرفته است، چون حجم عمده ای از کار پلیس پیشگیری از جرایم ارتکاب یافته توسط جوانان است.
ضرورت سازنده بودن برخورد پلیس با این قشر از جامعه و درک روانشناسی خاص آنان امروزه بر سیاست گذاران جوامع آشکار شده است. بر همین اساس در بسیاری از کشورها چنین واحدهایی شکل گرفته و برخی از کشورها نیز در مرحله مطالعه و بررسی برای تشکیل آن می باشند. بطور نمونه می توان به پلیس پیشگیری از جرایم نوجوانان در ژنوِ سویس[۱۶۸] اشاره نمود.
در سال ۱۹۹۴واحد نوجوانان و پیشگیری به منظورهماهنگی ایجاد شبکه و تبادل اطلاعات در زمینۀ پیشگیری از بزهکاری نوجوانان تشکیل و به عنوان مرکزی برای بحث و بررسی فعالیت های سازمان یافته با هماهنگی اقدامات سازمانی، ابتکارات محلی و فعالیت سازمانهای مختلف است. واحد پیشگیری نوجوانان به کانونی برای گردش و تبادل اطلاعات در زمینه های پیشگیری از بزهکاری نوجوانان مبدل شده است.
پلیس، نهادهای بهداشتی و اجتماعی، انجمن های مدارس، مراکز بازتوانی، اداره اطلاعات اجتماعی، دادگستری و گروه های مختلف اجتماعی از اعضای اصلی این برنامه هستند.
اهمیت فعالیت های پیشگیرانه در مدارس به این علت است که مدرسه بیشترین تأثیر را بر کل نسل جوان دارد.چون اکثر آنان در آموزش های مدرسه شرکت می کنند، پس توجه خاص نسبت به آموزش فعالیتهای پیشگیرانه در مدارس غیر قابل چشم پوشی است.
۲- برنامه گروه های آموزش مردمی پلیس در پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان
به منظور بهبود ارتباط جامعه با پلیس و آشنایی بیشتر آنان در زمینه بزهکاری اطفال برنامه های متنوعی طراحی شده است.در همین راستا اداره پلیس شهر آرویو گرانده[۱۶۹] نوعی از گروه های آموزش مردم پلیس با نام گروه های مردمی پلیس نوجوان را تأسیس نموده است. این گروه مردمی مخصوص نوجوانان ۱۳تا ۱۸ساله ، آنان را با موضوعاتی چون گروه های تبهکار، مواد مخدر، ایمنی سلاح و امنیت شخصی آشنا می کند.[۱۷۰]
از سال ۱۹۴۹به بعد نیز در لیورپول برنامه ای برای پلیس این شهر تحت عنوان طرح تماس با نوجوانان تدوین شده است.هدف این برنامه رسیدگی به نوجوانان زیر۱۷سال است که در رفتارشان خلاف و بی نظمی مشاهده می شود و یا اینکه خلاف کاری های جزیی مرتکب می شوند.
کودکان و نوجوانان توسط پلیس نزد افسر تماس با نوجوانان فرستاده می شوند و مأموران مذکور بعد از مصاحبه با کودک سعی می کنند که همکاری خانواده و مدرسه او را جلب کنند.سپس اغلب برای کمک وتقویت روحی مناسب کودکان با خدمات داوطلب باشگاه جوانان، مأموران مجرب کارآموزی، سازمان های رفاه مدرسه و واحدهای کمک به خانواده ها تماس می گیرند.این افسران تماس غالباً از کودک و خانواده او دیدن می کند و سعی می کند که به راه های مختلف آنان را نصیحت و یاری کنند.
نکته قابل اهمیت در برنامه پلیس لیورپول این است که روابط میان پلیس و توده مردم بهبود پیدا کرده است و مأموران پلیس نه تنها به عنوان نمایندگان نیرومند اجرای قانون معرفی شده اند، بلکه تقریباً نقش
محافظ کودکان و ناصح خانواده را هم بر عهده دارند. ادعا شده است که این اقدامات در کاهش آمار بزهکاری جوانان در سطح شهر لیورپول که قبلاً بالاترین رقم بزهکاری در انگلستان را داشته است،کاهش بسیار مؤثری بوده است.[۱۷۱]
پ : اقدامات اجرایی پلیس در پیشگیری از بزهکاری اطفال ونوجوانان
۱- نظارت اخلاقی و باندهای نوجوانان (بروکسل، بلژیک)
بین سال های ۱۹۶۳و ۱۹۹۵، جمعیت بلژیکی ها در بروکسل از ۹۵۰هزار نفر ۶۶۶هزار نفر کاهش یافت در حالی که، جمعیت افراد متولد شده در خارج از بلژیک از۹۰ هزار نفر به ۲۸۶هزار نفر افزایش پیدا کرد .برخی از باند های جوانان مرکب ازاقلیت های قومی نیز ترس در دل مسافران قطارهای زیرزمینی ایجاد کردند.همچنین معلوم شد که این باندها درگیر ارتکاب برخی از جرائم شده اند.بر این اساس در سال۱۹۹۷ ، انجمن جوانان آفریقایی رسماً ایجاد شد . این سازمان حاصل مشارکت بین پلیس بروکسل، سازمان های اجتماعی و بخش حمل و نقل است.هدف این مجموعه کاهش ارتکاب بالفعل یا بالقوۀ فعالیت های بزهکارانه یا جرم در میان جوانان در معرض خطر ازمیان اقلیت های قومی است.
اقدامات برنامه بر اساس سطوح خطر دسته بندی شده است:
گروه کم خطر : یعنی اکثریت جوانانی که مشکلی نداشته و ارتباطی با باندها یا فعالیت های آنان ندارند.این جوانان کم سن و سال تر بوده یا شکار مناسبی برای افرادگروه های متوسط و پرخطر نمی باشند؛
گروه با خطر متوسط : این گروه از نوجوانان اهداف اولیه برای اقدامات پیشگیرانه هستند زیرا هنوز وارد چرخۀ بزهکاری نشده اند، اما در برخورد متناوب با اعضای گروه پرخطر هستند.
مسائلی که باید درخصوص این گروه مورد رسیدگی قرار گیرد، بیشتر خانوادگی و مربوط به مدرسه وبعضی اوقات مرتبط باکار نوجوانان است؛
گروه پرخطر : شامل آن دسته از جوانانی است که در برخورد متناوب با سیستم قضایی بوده و در چرخۀ بزهکاری درگیر شده اند.اقدام در خصوص گروه پرخطر بط ور ویژه تنظیم شده اما می تواند شامل موارد زیر هم باشد : تحولات فرهنگی، سایر فعالیت فرهنگی (از قبیل، تئاتر، رقص، گردش ) آموزش مدرسه ای و پشتیبانی، راهنمایی اجتماعی و ارجاع به نهادهای مقتضی و بهبود روش زندگی از جمله برخورداری از تغذیۀ مناسب.اقدامات دیگر، دسترسی به خانواده های در معرض خطر و آموزش عمومی برای تعلیم گروه های هدف در بارۀ خطرات و هزینه های پیش روی جوانان و همچنین فرصت های مثبت قابل دسترسی را شامل می شود.
هیچ ارزیابی از تاثیر این برنامه انجام نشده است.واحد های پلیس، انجمن حمل و نقل شهری بروکسل، ساز مان های اجتماعی و فرهنگی، مدارس و ساکنین محلی یاران اصلی این برنامه هستند.[۱۷۲]
۲- تمرکز بر نوجوانان (شهر بوستون، ایالت ماساچوست[۱۷۳]، آمریکا)
در سال ۱۹۹۲، بوستون به سمت یک راهبرد شهری حرکت کرد که بر ائتلاف های مختلف کوتاه مدت جهت حل مسائل، تاکید داشت.این ائتلاف ها، که با جرائم مهم و مسائل مرتبط با کیفیت زندگی مربوط بود، شامل اعضای بسیار متنوعی از پلیس،شهروندان، نهادهای حکومتی، روحانیون و سایر افراد بودند.اجزای اصلی راهبرد شهری پیشگیری از جرم شامل موارد زیر بود:
عملیات آتش بس : از طریق رویکرد مسئله محوری برای کا هش خشونت های مسلحانه (باندی) نوجوانان.
به بزهکاران اخطار شد که یا باید فعالیت های خشونت آمیز را متوقف کنند و یا اینکه با مجازات مشدد (تعقیب در دادگاه فدرال ) روبرو خواهند شد؛
پلیس با مامورین کنترل شبانۀ تعلیق شدگان مراقبتی[۱۷۴]، همراه شد تا از رعایت دستورات مندرج در قرار
تعلیق مجازات اطمینان حاصل نماید و تلاش های ضابطین شهری، ایالتی و فدرال، عملیات قاچاق سلاح را متوقف کرد؛
برنامه ریزی راهبردی و پروژۀ بسیج عمومی : افزایش تماس بین شهروندان و پلیس به منظور تعیین اولویت های اجتماعی و افزایش اعتماد شهروندان، غیرمتمرکز کردن ساختار پلیس، جوابگو بودن پلیس و تامین منابع مالی نیز همکاری برای حل مسائل محلی را تقویت می کند؛
شبکه ارائه خدمت به نوجوانان : کار مشترک بین پلیس محلی و کلوپ های دختران و پسران. مددکاران اجتماعی به نوجوانان در معرض خطر از طریق اعزام آنان و خانواده هایشان برای شرکت در برنامه های تهیه شده برای نوجوانان (مشاوره، تربیت، تحصیل، سرگرمی، اشتغال و غیره)، کمک می کنند.
۳- میانجی گری و عدالت ترمیمی (تاسمانیا[۱۷۵]، استرالیا)
پلیس تاسمانیا بر مبنای دیدگاه عدالت ترمیمی (که در نیوزلند و مناطق مختلف استرالیا آزمایش شده است )، بر نامه نشست بزه دیدگان با بزهکاران نوجوان را در سال ۱۹۹۵ارائه کرد.تخمین زده می شود که%۹۰ بزهکاران نوجوانی که برای بار اول یا دوم مرتکب جرم شده اند، بتوانند از طریق نشست رو در رو تحت پوشش فرآیند زیر قرارگیرند:

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.