تحقیق دانشگاهی – بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم- قسمت ۱۷

ـ  جدا نگه‌ داشتن‌ مراکز خرید از مدارس‌.
ـ ایجاد مراکزی‌ برای‌ فعالیت‌های‌ ورزشی‌، هنری‌ و سرگرمی‌های‌ سالم‌ برای‌ افزایش‌ حفاظت‌ کنترل‌ کودکان‌، و کاهش‌ رفتار غیرقانونی‌.
ـ تشویق‌ مردم‌ به‌ ثبات‌ در سکونت‌ در یک‌ محله‌ و عدم‌ جابجایی‌ مداوم‌ برای‌ آنکه‌ همسایگان ‌ با یکدیگر آشنا باشند، زیرا دراینصورت‌ کنترل‌ غیر رسمی‌ کارائی‌ لازم‌ را خواهد داشت‌.
ـ تشویق‌ به‌ خصوصی‌سازی‌ پارک‌ها و ایجاد امکانات‌ برای‌ آن‌ که‌ مردم‌ برای‌ امنیت‌ منطقه‌ و محله‌ شان‌ احساس‌ مسئولیت‌ کنند.
برنامه‌ فلسون‌ برای‌ کاهش‌ جرم‌، یا محدود کردن‌ دسترسی‌ افرادی‌ از گروه‌ مجرمین‌ که‌ انگیزه‌ شدیدی‌ (نوجوانان‌ دبیرستانی‌) به‌هدف های‌ جذاب‌ دارند، طراحی‌ شده‌ است‌ این‌ رهیافت‌ برای‌ جرم‌ خاصی‌ طراحی‌ نشده‌، بلکه‌ برای‌ کاهش‌ روند کلی‌ جرم‌ و ارائه‌ شده‌است.‌[۱۲۷]
می توان گفت که : هدف از پیشگیری وضعی، ایجاد وضعیتی است که در آن مجرم به  رغم تصمیم به ارتکاب عمل مجرمانه، از محقق نمودن قصد خود ناتوان گردد.
این نوع پیشگیری با سه امر مرتبط است: بزه‌کار، بزه دیده و اوضاع و احوال و محیط ارتکاب جرم. بزهکار به عنوان محور اصلی جریان وقوع عمل مجرمانه در طول تاریخ هدف مبارزه کیفری علیه پدیده مجرمانه بوده است.در دوره انسانی و دادگستری عمومی همیشه بزه‌کار به عنوان محور شرارت و بزه‌کاری مورد توجه واقع شده است.[۱۲۸]
گفتارسوم : حذف و کنترل آلات و ادوات جرم حذف معاذیر یا از بین بردن عواملی که باعث تحریک یا تشویق فرد به ارتکاب جرم می شود و در برخی موارد می تواند به عنوان  عذری مطرح گردد، شامل :
۱- برقراری مقرات : مانند مقررات گمرکی برای اعلام کالای همراه مسافر به مأمورین، ثبت نام هنگام ورود به هتل.
۲ – تحریک وجدان و آگاهی : مانند نصب تابلوی گویای این که : «برداشتن چیزی ( کش رفتن و سرقت های کوچک از مغازه هنگام خرید) سرقت محسوب می شود»  و « احمق ها مشروب می نوشند و رانندگی می کنند».
۳- کنترل ( پایش) رها کننده ها یا رها کننده های کنترل شده: مانند قواین مربوط به حداقل سن مجاز برای مشروب خواری یانصب تراشه های مخصوص روی تلوزیون و کامپیوتر به منظوراستفاده کنترل شده از آنها یا جلو گیری از دسترسی به برخی برنامه ها و نصب قفل استارت در خودرو برای جلوگیری از استفاده غیر مجاز.
۴- تسهیل رعایت قوانین: مانند نصب وسایل خود کار در خروجی کتابخانه ها (به منظور جلوگیری ار اتلاف وقت افراد به منظور بازرسی آنها)، سرویس های بهداشتی عمومی و نصب سطل زباله.[۱۲۹]
گفتارچهارم : دادن آموزش وهشدار عمومی
درموردسازمان پلیس می توان گفت که همواره بامردم درتعامل است وهمیشه درویترین قضاوت قراردارد چراکه باتمام شئونات زندگی مردم درگیراست ودرارتباط وتعامل همیشگی باجامعه می باشد.ازاین رو توجه به تسلط بررفتاراجتماعی نیازمند آموزش درخصوص چگونگی رفتاروارائه الگویی مشخص برای رفتاراست. بنابراین مدیران ومسئولان وعوامل نظارتی پلیس می بایست جهت استانداردسازی رفتارپلیس اصول اخلاقی حرفه ای رادرپرسنل نهادینه نمایند.یکی ازانواع نظارت وکنترل،نظارت درونی یابه اصطلاح خود کنترلی است.دراین نوع ازکنترل ونظارت که برجنبه درونی کنترل تاکیدداردافرادوکارکنان سازمان برعملکرد خود نظارت وآن راکنترل می نمایند.خود کنترلی زمانی محقق می شود که افراد دردرون خود دارای نیرویی ناظربر کارهای خود باشند ومراقب باشند که کارها ووظایف خودرا به درستی وصادقانه وعاری از هرگونه عیب ونقص انجام دهند.بنابراین خود کنترلی بهترین وکارآمدترین مکانیزم برای کنترل عملکرد افراد است.باید ابزارهای اقناع آور مانند انگیزه وجدان کاری صداقت ودرستکاری رادرکارکنان تقویت نمایدتا به این مهم دست یافت.ازدیگر خدماتی که پلیس می توانددرجهت کاهش فرصت های مجرمانه ارائه نماید آگاه نمودن مردم ازشیوه ها وترفندهای مجرمان وخنثی کردن شبکه های آنان است.
مبحث دوم : افزایش خطر ارتکاب جرم
افزایش خطرات مورد نظر برای ارتکاب جرم، مانند دستگیری یا شناخته شدن مرتکب، شامل :
۱- تحت نظر قرار دادن ورودی –  خروجی در اماکن عمومی: مثل گشت مرزی، کنترل چمدان ها در فرودگاه ها و پایانه های مسافری ( با وسایل الکترونیکی )، نصب برچسپ کتابخانه روی کتاب ها به منظور شناسایی آنها هنگام خروج از طریق دستگاه های الکترونیکی.
۲- نظارت رسمی : مثل گشت پلیس، استفاده از نیرو های امنیتی محافظ، زنگ دزد گیر، و دوربین های مادون قرمز.
۳-  نظارت به وسیله کارمندان :  مانند استفاده از دستیار راننده اتوبوس( برای جلوگیری از ندادن بلیط )، ناظرین پارک ها و پارکینگ ها ، نصب تلفن های عمومی سکه ای در محلهای تحت نظارت مثل مغازه ها.
۴- نظارت طبیعی :  مثل چرغانی کردن خیابان ها ، داخل بانک ها و مغازه ها و ایجاد فضای قابل دفاع برای افزایش خطر ارتکاب جرم تلاش ها در مراقبت از آماج های (انسانی، مادی) که مد نظر مجرمان است، زیادتر می شود.
امروزه شیوه های مراقبت تغییر کرده و بر خلاف گذشته که فعالیت بر مراقبت های رسمی متمرکز بود ،
به مراقبت های غیررسمی و طبیعی نیزگسترش یافته است، مراقبت ها به سه شیوه ؛ رسمی توسط ارگان های رسمی کشور (نیروی انتظامی )؛ مراقبت های غیر رسمی از طریق موسسات، مأموران و محافظان خصوصی و مراقبت های طبیعی توسط افراد جامعه از طریق طراحی های فیزیکی جدید و مناسب محیطی مانند افزایش روشنایی های معابر وخیابان ها به هنگام شب و… عملی می شود.
گفتار اول : مراقبت های رسمی
رایج ترین روش پیشگیری وضعی از جرایم است وپلیس در آن نقش کلیدی دارد. امروزه پلیس برای مراقبت های رسمی از دو شیوه سنتی (کلاسیک )ونوین استفاده می کند.در مراقبت های سنتی، روش ها ابتدایی است و پلیس بیشتر حالت انفعالی دارد و منتظر وقوع جرایم است تا اقدامی کند ولی در اعمال مراقبت های نوین ،پلیس از شیوه های نوین گشت زنی و وسایل و تجهیزات پیشرفته استفاده می کند دراین نوع از مراقبت،مراقبت براساس برنامه ریزیهای علمی و اصولی طراحی می شود.
مراقبت های رسمی، شامل سه مرحله است که عبارتند از:
مرحله اول : شناسایی محدوده تحت مراقبت وجمع آوری اطلاعات حوزه استحفاظی؛
این شناسایی که منجر به تهیه نقشه وضعیت درکلانتری می شود باید حاوی اطلاعاتی از جمله؛ خیابان ها، میادین، راه های ارتباطی، بلوک ها و مرزبندی کلانتری باکلانتری های همجوار، اماکن طبقه بندی شده، اماکن عمومی، محل استقرار ایستگاه های پلیس، مراکز اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و مناطق جرم خیز، نقاط کور و آلوده ، وضعیت ارتکاب جرایم، محدوده حوزه استحفاضی از نظرترکیب، کیفیت نوع جرم،
توزیع جغرافیایی،وضعیت بافت جمعیتی از نظر ترکیب سنی وجنسی، مهاجرتی، قومی و… معتمدین،ائمه جماعات و غیره؛ فرهنگ محدوده استحفاظی از نظر باورها، عقاید، رسوم و تعصبات وغیره؛وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حوزه استحفاظی ؛ وضعیت بزهکاران حرفه ای وغیرحرفه ای محدوده استحفاظی باشد.
مرحله دوم : برنامه ریزی و طرح ریزی انجام مراقبت ها و عملیات پیشگیرانه ؛
طرح ریزی عبارت است از پیش بینی و تعیین یک روش اقدام یا ایجاد و ترتیب خاص درکارها و قسمت های ذی ربط برای تسهیل درحصول به اهداف پیشگیرانه از جرائم است که در دو مقطع زمانی کوتاه مدت و دراز مدت برنامه ریزی می شود.
مرحله سوم: سازماندهی مراقبت پیشگیرانه؛
منظور از سازماندهی این است که تمام واحدهای سازمانی با هم هماهنگ شوند و به طور مؤثر کار نمایند تا اهداف پیشگیرانه عملی شود. در این بخش سازماندهی گشتی ها و تیم های ایست بازرسی اهمیت ویژه ای دارد.[۱۳۰]
گفتار دوم : مراقبت های غیر رسمی
درکشور ما از زمان های گذشته به صورت به کارکیری سرایداران، متصدیان پارکینگ ها، شبگردان و دربانان وجود داشته است.ولی امروزه با ایجاد مرکز حفاظتی و مراقبتی انتظام در نیروی انتظامی شکل جدیدتری از مراقبت های غیررسمی به وجود آمده است تا با مشارکت مردمی و با نظارت مستقیم پلیسی بتوان دربرقراری نظم و امنیت و پیشگیری از سرقت، مراقبت های غیر رسمی را گسترش داد.
گفتار سوم : مراقبت های طبیعی
در این روش مراقبتی، از توانایی های افراد جامعه به منظور پیشگیری از جرائم استفاده می شود.افزایش
تردد مردم در یک منطقه و یا بهبود روشنایی ها دریک خیابان و طراحی مکان های مناسب برای صندلی ها در پارک ها از عوامل طبیعی است که مانع از وقوع جرایم می شود.
فصل دوم : نقش پلیس در پیشگیری اجتماعی
فصل حاضر در دومبحث ارائه شده است .درمبحث نخست، گفتار اول مربوط به پلیس و ضرورت توجه به پیشگیری اجتماعی آن بوده ودرگفتار دوم ،گونه های پیشگیری اجتماعی ارائه شده است. درمبحث دوم نیز گفتار اول درارتباط با مشارکت پلیس در سیاست های توسعه اجتماعی بوده،درگفتار دوم پلیس و پیشگیری از جرم از طریق تمرکز بر نهادهای اجتماعی توضیح داده می شود .در مبحث سوم، درگفتار اول مربوط به رویکردهای موجود در زمینه مداخلات پیشگیرانۀ پلیس درمدارس، درگفتار دوم الگوهای موجود در زمینه اقدام پلیس در مدارس، درگفتار سوم پلیس و پیشگیری از طریق اقدام در مورد گروه های در معرض خطر ودرگفتار چهارم پیشگیری از جرم از طریق بکارگیری راهبرد پلیس جامعه محور ارائه شده است.
مبحث اول : ضرورت و گونه های پیشگیری اجتماعی
از دیرباز الگوهای پلیس سنتی در مبارزه با جرم، مبتنی بر واکنش های سرکوبگر یا حداکثر پاسخ های پیشگیرانه وضعی بوده و اقدام جدی در جهت شناسایی علل اصلی جرم و زدودن آنها از سطح جامعه صورت نگرفته است. این رویکردها صرف نظر از میزان کارایی و اثر بخشی با انتقادات جدی از نظررعایت حقوق بنیادین اشخاص مواجه بوده اند. در سال های اخیر تحت تاثیر نگرش های علمی به پدیده مجرمانه و اهمیت یافتن حقوق بنیادین اشخاص در برنامه های پیشگیرانه پلیس بر اقدامات غیر قهر آمیز به خصوص پیشگیری اجتماعی که به نوعی تضمین کننده حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی افراد و تامین کننده رفاه عمومی و عدالت اجتماعی است، تاکید شده است. به همین منظور الگوهای جدیدی از پلیس پیشگیری محور همچون پلیس جامعه محور یا پلیس مسئله محور در ادارات پلیس شکل گرفته است.
رویکردهای پیشگیرانۀ پلیس با بکارگیری تکنیک های پیشگیری وضعی، صرف نظر از میزان تأثیر آنها در

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است