سایت مقالات فارسی – بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم- قسمت ۱۱

– آمار دقیق پرونده های مختومه، در دست بررسی و ارسال، به صورت ماهانه تنظیم و به دادسرا ارسال شود؛
– ارسال پرونده به دادسرا باید در ابتدای وقت اداری و با برنامه ریزی و به صورت منظم صورت پذیرد و از ارسال بدون ضابطه پرونده ها خودداری شود؛
– گزارش نهایی باید به صورت کامل و مستند به دستورات قضایی باشد و فرم مربوط به چک لیست تحقیقات اولیه مراجع انتظامی (به شرح پیوست) با اهتمام و دقت کافی تکمیل شود و از ارسال پرونده، بدون تکمیل کردن فرم مزبور خودداری شود.[۵۶]
یکی دیگر از وظایف پلیس، به عنوان ضابط دادگستری، ابلاغ اوراق قضایی است.[۵۷]
محاکم قضایی هنگامی می توانند با سرعت، دقت و عادلانه به مسائل قضایی مردم رسیدگی کنند که ابزار
مطمئن و مناسبی برای ابلاغ اوراق قضایی داشته باشند.دراین جاست که باز هم نقش مهم پلیس به عنوان ضابط قضایی در حمایت از حقوق بزه دیده به خوبی نمایان می شود.
اگر مأموران پلیس برای ابلاغ اوراق قضایی – اعم از اظهارنامه، اخطاریه، احضاریه و برگ جلب از دانش، تجربه و کارآیی لازم برخوردار باشند، ابلاغ اوراق قضایی در مراحل مختلف دادرسی به درستی انجام و از ضایع شدن حقوق بزه دیده جلوگیری می شود.
ابلاغ اوراق قضایی هرچند در ظاهر امر ساده ای به نظر می رسد، ولی با تمام سادگی، نقش بسیار مهمی را در تصمیم گیری قاضی دادگاه و اجرای تصمیم وی ایفا می کند.
حرکت چرخ دادرسی منوط به ابلاغ صحیح و سریع اوراق قضایی است و با مختل شدن آن ، دادرسی به
جریان نمی افتد ویا حرکتش کند می شود.
مسئله اجرای تصمیمات قضایی توسط ضابطان از جمله پلیس نیز به سهم خود در امر قضاوت و حل و فصل خصومت و دفاع از حقوق بزه دیده، نقش مهم وتعیین کننده ای دارد. منظور از اجرای تصمیمات قضایی، به کار بستن تصمیمات قضایی اعم از قرارها و احکام دادگاه ها است. پلیس در فرآیند دادرسی با
اجرای صحیح و سریع قرارهای صادره از سوی مقامات قضایی، نقش بسیار مهمی در حمایت از بزه دیده
دارد. همچنین حلاوت و شیرینی یک حکم زمانی برای بزه دیده و بستگان او چشیده و درک می شود
که حکم صادرشده از دادگاه به نحو صحیح و با سرعت لازم توسط ضابطان ازجمله پلیس به اجرا دربیاید.
فصل دوم : پیشگیری از جرم
فصل حاضر در دومبحث ارائه شده است.درمبحث نخست،گفتار اول مربوط به مفهوم لغوی پیشگیری بوده ودرگفتار دوم، مفهوم اصطلاحی وجرم شناسی پیشگیری ارائه شده است.درمبحث دوم نیز ،گفتار اول مربوط به انواع پیشگیری ازحیث رویکرد است که درآن به پیشگیری کیفری وپیشگیری غیر کیفری اشاره می گردد،در گفتار دوم انواع پیشگیری ازحیث نحوه عمل که شامل پیشگیری فعال وپیشگیری انفعالی است توضیح داده می شود ودر گفتار سوم، انواع پیشگیری ازحیث سطوح اجرایی که شامل پیشگیری اولیه ثانویه وثالث است تبیین می شود.
مبحث اول : تعریف پیشگیری
از پیشگیری از جرم تعاریف ومعانی مختلفی ارائه شده است واین امر حاکی از گستردگی موضوع است تا جایی که می توان گفت دراکثر علوم ورشته ها به آن پرداخته شده وراهکارهای مختلف ومتفاوتی ارائه شده است.در مبحث حاضر ابتدا به تعریف و مفهوم پیشگیری از جرم ازدیدگاه لغوی پرداخته سپس مفهوم جرم شناسی پیشگیری مورد مطالعه قرار می گیرد.
در ماده یک لایحه پیشگیری از جرم ، پیشگیری از وقوع جرم « پیش بینی ، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن » تعریف شده است. در تعریفی که توسط مرکز پیشگیری از جرم در استافورد[۵۸]انگلستان ارائه شده ، پیشگیری از جرم به نحو زیر تعریف شده است : « پیشگیری از جرم ،پیش بینی ، شناسایی و برآورد خطر جرم و ابداع اقداماتی برای از بین بردن یا کاهش آن است».
واحد پیشگیری از جرم دادگستری استرالیا نیز پیشگیری از جرم را به عنوان « کاهش خطر وقوع و شدت بالقوه جرم و بی نظمی از طریق مداخله در علل آن » تعریف کرده است.
به نظر مرکز مذکور به دلایل متعدد ارائه تعریف از پیشگیری دشوار است .از جمله دلایل این دشواری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. واژۀ پیشگیری از نظر اصطلاحی معانی متعدد و مفهوم شناوری دارد؛
  2. شکل ها و تمایزهای مختلفی از پیشگیری از جرم امکان پذیر است.این واژه درسطح بین المللی در سطوح مختلف به کار برده شده است و به ندرت ممکن است مفهوم آن ایجاد ابهام کند؛
  3. به عنوان یک مفهوم، پیشگیری از جرم می تواند بسیاری از مباحث نظری را در برگیرد و بین جرم شناسان اتفاق نظری در مورد ادغام و تلفیق نظریه های مربوط به پیشگیری از جرم وجود ندارد؛
  4. تفسیر قابل انعطاف واژۀ “پیشگیری” اجازۀ استفاده از این کلمه را در معانی مختلف می دهد.[۵۹]

مرکز بین المللی پیشگیری از جرایم در تعریف این واژه عنوان می‌دارد: «هر عملی که باعث کاهش بزهکاری، خشونت، ناامنی از طریق مشخص کردن و حل کردن عوامل ایجادکننده این مشکلات به روش علمی شود؛ پیشگیری از جرایم است.
آقای گسن، جرم شناس فرانسوی، برای تشخیص اقدامات پیشگیرانه چهار معیار در نظر گرفته است. به نظر وی :
۱٫اقدامی پیشگیرنده تلقی می شود که هدف اصلی آن اقدام مؤثر علیه عوامل یافرایندهایی است که در بروز بزهکاری و انحراف، نقش تعیین کننده دارند؛
۲٫اقدام های پیشگیرانه، جمعی هستند یعنی مخاطب آنها کل جامعه یا بخش وگروه معینی از جامعه هستند؛

  1. اقدام هائی پیشگیرانه خوانده می شوند که قبل از ارتکاب اعمال بزهکارانه یاکجروانه اعمال شوند و نه بعد از ارتکاب آنها؛
  2. اقداماتی پیشگیرانه تلقی می شوند که قهرآمیز و سرکوبگر نباشند.[۶۰]

ریموندگسن معتقد است که مراد از پیشگیری ، هر فعالیت سیاست جنایی( politique criminal )است که غرض انحصاری و غیر کلی آن، تحدید حدود امکان پیش آمدِ مجموعه اعمال جنایی از راه غیر ممکن الوقوع ساختن یا دشوار نمودن یا احتمال آن را پایین آوردن است، بدون آنکه به تهدید کیفر یا اجرای آن متوسل شوند.[۶۱]
به دیگر سخن، هر رویه‌ای که اعمال شود و نتیجه آن نشان دهد پیشگیری در جرم شناسی یعنی جلوگیری از بزهکاری با شیوه های گوناگون که بیرون از نظام کیفری به کار می روند یعنی اساس آن در تدابیر کنشی (غیر کیفری) است.
انریکوفری یکی از پرچم داران مکتب اثباتی با بینشی میانه رو و خوش بینانه یک رشته تدابیر دفاع اجتماعی را که هم زمان بتواند در برگیرنده فرد بزهکار و محیط اجتماعی باشد، پیشنهاد کرد. به نظر او محیط اجتماعی باید به گونه ای سازمان یابد که پیشگیری از وقوع جرم در آن ملحوظ باشد.[۶۲]
بنابراین پیشگیری باید ۴مؤلفه داشته باشد:
۱) نباید قهر آمیز یا سرکوبگر باشد؛
۲)به طور مستقیم عمل کند؛
۳) باید از شمار جرائم بکاهد؛

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.