فايل – بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان دوره دبیرستان شهرستان ورامین- قسمت ۲۱

مقدار میانگین پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که از کلاسهای ورزشی بهره می برند برابر ۱۶٫۸۲ است که به میزان ۰٫۵۵ از دانش آموزانی که در این کلاسها شرکت نمی کنند کمتر است. آزمون t به بررسی معناداری این تفاوت پرداخته. مقدار t به دست آمده (۲٫۷۷-) در سطح ۰٫۰۱P≤ معنادار می باشد و تفاوت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شرکت کننده در کلاسهای ورزشی و سایر دانش آموزان معنادار است.
به این ترتیب می توان با ۹۹ درصد اطمینان گفت دانش آموزان دوره متوسطه که در کلاسهای ورزشی شرکت می کنند، به طور معناداری از پیشرفت تحصیلی پایین تری نسبت به سایر دانش آموزان برخوردارند.
نمودار ۴ – ۲ پیشرفت تحصیلی برحسب شرکت و عدم شرکت در کلاسهای ورزشی
جدول ۴ – ۱۴ آزمون t گروههای مستقل
( معناداری تفاوت پیشرفت تحصیلی برحسب شرکت در فعالیتهای گروهی وتفریحی)

متغیرها گروهها تعداد مقدار میانگین اختلاف میانگین ها درجه آزادی مقدار t سطح معناداری
پیشرفت تحصیلی شرکت در فعالیت گروهی ۱۷۰ ۱۶٫۵۲ ۱٫۱۰- ۳۴۸ ۵٫۷۳- ۰٫۰۰۰۱
عدم شرکت در فعالیت گروهی ۱۸۰ ۱۷٫۶۲

بررسی همگنی واریانسها در دوگروه، با استفاده از آزمون لوین نشان می دهد مقدار F به دست آمده (۱٫۵۲) در سطح ۰٫۰۱P≤ معنادار نمی باشد و واریانسهای دوگروه برابر می باشد. بنابراین، می توان از نتایج آزمون t گروههای همگن استفاده کرد.
مقدار میانگین پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که در فعالیتهای تفریحی وگروهی شرکت می کنند برابر ۱۶٫۵۲ است که به میزان ۱٫۱۰ نمره از دانش آموزانی که در این فعالیتها شرکت نمی کنند پایین تر است. آزمون t به بررسی معناداری این تفاوت پرداخته. مقدار t به دست آمده (۵٫۷۳-) در سطح ۰٫۰۱P≤ معنادار می باشد و تفاوت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شرکت کننده در فعالیتهای گروهی وتفریحی با سایر دانش آموزان معنادار است. به این ترتیب می توان با ۹۹ درصد اطمینان گفت دانش آموزان دوره متوسطه که در فعالیتهای گروهی و تفریحی شرکت می کنند، به طور معناداری از پیشرفت تحصیلی کمتری نسبت به سایر دانش آموزان برخوردارند.
نمودار ۴ – ۳ پیشرفت تحصیلی برحسب شرکت و عدم شرکت در فعالیتهای تفریحی
جدول ۴ – ۱۵ آزمون t گروههای مستقل
( معناداری تفاوت پیشرفت تحصیلی برحسب شرکت درکلاسهای آمادگی کنکور )

متغیرها گروهها تعداد مقدار میانگین
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.