دسترسی متن کامل – بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصی CT KUBو IVP در بیماران مبتلا …

نمودار ۱- ۴ : جنسیت افراد در جمعیت مورد بررسی……………………………………………………………………………………………………………………….۳۰
نمودار ۲-۴: فراوانی سنگهای اوپک ، نان اوپک و بدون سنگ در زن و مرد…………………………………………………………………………………………۳۳
نمودار ۳-۴: فراوانی سنگهای اوپک و نان اوپک در جمعیت مورد بررسی……………………………………………………………………………………………۳۵
نمودار۴-۴: درصد فراوانی سنگهای اوپک و نان اوپک در موارد وجود سنگ………………………………………………………………………………………۳۶
نمودار۵-۴: فراوانی عوار ض آی وی پی در جمعیت مورد بررسی…………………………………………………………………………………………………..۳۸
نمودار ۶-۴:فراوانی تشخیص سنگ توسط CT در جمعیت مورد بررسی……………………………………………………………………………………………۴۱
نمودار ۷-۴:فراوانی تشخیص سنگ توسط IVP در جمعیت مورد بررسی………………………………………………………………………………………….۴۴
نمودار ۸-۴:درصد فراوانی تشخیص سنگ توسط IVP در موارد وجود سنگ…………………………………………………………………………………….۴۵
نمودار ۹-۴:درصد فراوانی تشخیص سنگ توسط CT وIVP در موارد وجود سنگ……………………………………………………………………………۴۷
نمودار۱۰-۴: فراوانی اطلاعات آناتومیکی به دست آمده از سی تی……………………………………………………………………………………………………۵۲
نمودار۱۱-۴: فراوانی اطلاعات آناتومیکی به دست آمده ازآی وی پی……………………………………………………………………………………………….۵۴

فصل اول
معرفی پژوهش
مقدمه :
از آنجا که سنگهای سیستم ادراری میتوانند ناراحتی های بسیاری را برای بیمار ایجاد کنندو حتی در صورت عدم تشخیص ودرمان به موقع باعث از بین رفتن عملکرد کلیه در سمت مبتلا شوند،لذا تشخیص به موقع این سنگها به عنوان اولین قدم برای درمان آنهاحائز اهمیت میباشد.
سنگهای کوچک ادراری (کوچکتر از ۴ میلیمتر)معمولا خودبه خود دفع میشوند،اما سنگهای بزرگتر اغلب نیازمند اقدامات تهاجمی برای دفع میباشند.(۱)
معمولا پیش از انجام رویکردهای تهاجمی برای سنگ،جهت مشخص شدن مکان سنگ و تاحدودی آناتومی سیستم ادراری و کارکرد کلیهIVP(Intravenus Pyelography) انجام میشود.در این روش نوعی ماده حاجب یددار به صورت داخل وریدی تزریق میگرددو پس از زمانهای خاص از بیمار رادیوگرافی به عمل می آید.با ورود ماده حاجب به داخل سیستم جمع کننده،کالیس ها ،لگنچه،حالب ها ومثانه قابل مشاهده اند.(۲)
امابا توجه به تزریق کنتراست در IVP،گران بودن،عوارض سیستمیک و محدودیت هایی در آن نظیر نرمال بودن کراتینین بیمار و عدم دقت در تشخیص سنگ های نان اوپک(۲) بر آن شدیم که تکنیک CT KUB را با IVP مقایسه کنیم.در این روش نیازی به تزریق کنتراست وجود ندارد و ظرف کمتر از ۵ دقیقه انجام میشود،برخلاف IVP که گاهی ساعت ها نیاز به انجام آن و تکرار کلیشه های مختلف است.میزان اشعه دریافتی درIVP بیشتر از CT KUB است.سنگ های رادیولوسنت را به راحتی میتوان در CT KUB دید.حساسیت این روش در تشخیص سنگ های کم تر از نیم سانتیمتری به خصوص سنگ های حالب و UVJ(Uretero Vesical Junction) فوق الاده است.هم چنین برخلاف IVP که در آن تنها اطلاعات آناتومیکی سیستم ادراری به دست می آید در CT KUB در مورد کل آناتومی شکم میتوان اطلاعات به دست آورد.این روش صرفه جویی بالایی در هزینه های تشخیصی و درمانی دارد،گایدلاین مناسبی به جراح در تشخیص وآناتومی ناحیه و اپروچ مناسب جراحی میدهد.
در این تحقیق میخواهیم اطلاعات حاصل از IVP انجام شده در بیماران را جمع آوری کنیم و به صورت همزمان اطلاعات CT KUB را هم جمع آوری نموده-در همان بیماران یا بیماران مشابه-و این دو را با هم از نظرحساسیت وویژگی تشخیصی،هزینه وعوارض سیستمیک و … مقایسه میکنیم.
الف – اهداف اصلی طرح:
۱٫بررسی ارزش تشخیصی CT KUB در سنگهای ادراری و مقایسه آن با IVP در بیماران مبتلا به سنگهای ادراری شهر قم از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱
ب- اهداف فرعی طرح:

  1. بررسی مقایسه ای میزان عوارض CT KUB و IVP در بیماران مبتلا به سنگهای ادراری شهر قم از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

۲٫٫بررسی ارزش CT KUB و IVP در تشخیص سنگ های زیر ۵ میلیمتر در بیماران مبتلا به سنگهای ادراری شهر قم از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

  1. بررسی مقایسه ای مقرون به صرفه بودن دو روشCT KUB و IVP در بیماران مبتلا به سنگهای ادراری شهر قم از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

۴٫بررسی مقایسه ای میزان اطلاعات آناتومیک بدست آمده از CT KUB و IVPدر بیماران مبتلا به سنگهای ادراری شهر قم از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱
ج- فرضیات – سئوالات :

  1. ارزش تشخیصCT KUB و IVP در بیماران مبتلا به سنگهای ادراری شهر قم از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱متفاوت است.
  2. ارزش تشخیصی CT KUB و IVP در تشخیص سنگ های زیر ۵ میلی متر در بیماران مبتلا به سنگهای ادراری شهر قم از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ متفاوت است.

۳٫CT KUB از IVP در تشخیص سنگ های ادراری در بیماران مبتلا به سنگهای ادراری شهر قم از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱مقرون به صرفه تر است.

  1. میزان اطلاعات بدست آمده در CT KUB در بیماران مبتلا به سنگهای ادراری شهر قم از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ بیشتر ازIVP است.
  2. برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.