مقاله علمی با منبع : بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصی CT KUBو IVP در بیماران مبتلا به …

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲
پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۴
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۹

عنوان مطلب صفحه
فهرست جداول:

جدول ۱- ۴ : جنسیت افراد در جمعیت مورد بررسی …………………………………………………………………………………………………۲۹
جدول ۲-۴:. جدول توزیع فراوانی سن و قطر سنگ در جمعیت مورد بررسی……………………………………………………………………۳۱
جدول ۳-۴: فراوانی و درصد فراوانی سنگهای اوپک و نان اوپک در جمعیت مورد بررسی……………………………………………..۳۲
جدول ۴-۴:فراوانی و درصد فراوانی سنگ های اوپک و نان اوپک در موارد وجود سنگ………………………………………………..۳۴
جدول ۵-۴: فراوانی و درصد فراوانی عوار ض سی تی در جمعیت مورد بررسی………………………………………………………….۳۷
جدول ۶-۴: فراوانی و درصد فراوانی عوار ض آی وی پی در جمعیت مورد بررسی……………………………………………………..۳۷
جدول۷-۴: فراوانی و درصد فراوانی تشخیص سنگ در سی تی…………………………………………………………………………………. ۳۹
جدول ۸-۴:فراوانی و درصد فراوانی تشخیص سنگ توسط CT در موارد وجود سنگ…………………………………………………..۴۰
جدول۹-۴: فراوانی و درصد فراوانی تشخیص سنگ در آی وی پی در جمعیت مورد بررسی…………………………………………. ۴۲
جدول ۱۰-۴:فراوانی و درصد فراوانی تشخیص سنگ توسط IVP در موارد وجود سنگ………………………………………………..۴۳
جدول ۱۱-۴:مقایسه نتایج CT و IVP در مورد تشخیص سنگ…………………………………………………………………………………..۴۶
جدول ۱۲-۴: فراوانی و در صد فراوانی تشخیص سنگهای زیر ۵ و بالای ۵ میلیمتر توسط CT………………………………………..49
جدول ۱۳-۴: فراوانی و در صد فراوانی تشخیص سنگهای زیر ۵ و بالای ۵ میلیمتر توسط IVP……………………………………..50
جدول۱۴-۴: فراوانی و درصد فراوانی اطلاعات آناتومیکی به دست آمده از سی تی……………………………………………………….۵۱

جدول ۱۵-۴:فراوانی و درصد فراوانی اطلاعات آناتومیکی به دست آمده ازآی وی پی…………………………………………………….۵۳
جدول ۱۶-۴ :مقایسه نتایج CT و IVP در مورد اطلاعات آناتومیک……………………………………………………………………………..۵۵
جدول ۱۷-۴:فراوانی و درصد فراوانی تشخیص سایر علل درد حاد پهلو توسط CT……………………………………………………….57
جدول ۱۸-۴:فراوانی و درصد فراوانی تشخیص سایر علل درد حاد پهلو توسط IVP……………………………………………………..58

فهرست نمودارها