بررسی عملکرد صنعت ارتباطات درشرکت ارتباطات سیار ایران با معیارهای تصمیم گیری چندگانه- قسمت ۱۲

۲۷٫۴۱

 

 

۱۰۳٫۷۲

 

 

۹۵٫۱۱

 

 

۱۰۳٫۷۲

 

 

۹۶٫۶۱

 

 

واریانس

 

 

 

۲۰۲

 

 

۳۸

 

 

۵۳

 

 

۳۱

 

 

۶۰

 

 

۴۷

 

 

۶۰

 

 

۵۳

 

 

دامنه تغییرات

 

 

 

۱۱۹

 

 

۱۹

 

 

۳۱

 

 

۹

 

 

۲۱

 

 

۲۵

 

 

۲۱

 

 

۲۲

 

 

مینیمم

 

 

 

۳۲۱

 

 

۵۷

 

 

۸۴

 

 

۴۰

 

 

۸۱

 

 

۷۲

 

 

۸۱

 

 

۷۵

 

 

ماکسیمم

 

 

بر اساس جدول ۴-۴ و درصد پاسخ های داده شده به سوالات این متغیر، میانگین ارتباطات وفناوری اطلاعات در شرکت ارتباطات سیار ایران ۲۱۵٫۷۹ می باشد.
بر اساس جدول ۴-۴ و درصد پاسخ های داده شده به سوالات متغیرهای فوق میانگین هرکدام داده شده است.
۴-۵ بررسی ارتباط بین مولفه های متغیرهای مستقل و وابسته
برای تعیین میزان ارتباط دو متغیر مورد بررسی پژوهش از معیار همبستگی استفاده میشود. تحلیل همبستگی ابزار آماری است که به وسیله آن میتوان درجه ارتباط خطی دو متغیر را اندازه گیری نمود. همبستگی را به طور معمول با تحلیل رگرسیون به کار میبرند.
همبستگی معیاری است که برای تعیین میزان ارتباط دو متغیر استفاده میشود. معیار همبستگی شامل دو شاخص ضریب تعیین و ضریب همبستگی است.
ضریب تعیین شاخصی است که نسبت تغییرات بیان شده توسط متغیرهای مستقل به کل تغییرات متغیر وابسته را نشان میدهد.این ضریب از تقسیم مجموع مربعات رگرسیون به مجموع مربعات کل بدست میآید هر چه این نسبت به یک نزدیک باشد نشان میدهد که درصد بیشتری از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل توضیح داده میشود.
مقدار ضریب تعیین   همواره بین صفر و یک است.
اگر     باشد نشان میدهد که خط رگرسیون برآورده کنندهای به طور کامل و دقیق است. به عبارت دیگر تغییرات متغیر وابسته را میتوان به تغییرات متغیر مستقل نسبت داد.
اگر     باشد نشان میدهد که خط رگرسیون برآورد کننده خطی به طور کامل غیر دقیق است. به عبارت دیگر هیچ مقدار از تغییرات متغیر وابسته را نمیتوان به تغییرات در متغیر مستقل نسبت داد. مقادیر دیگر بین این دو واحد قرار گرفته و درصد تغییرات متغیر وابسته را که از متغیر مستقل ناشی میشود را بیان می کند.
اگر هر دو متغیر در توزیع جامعه یا آماره دارای توزیع نرمال باشند از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود به دلیل اینکه متغیرها از نوع پیوسته بوده و روش تحقیق از نوع همبستگی می‌باشد از ضریب همبستگی پیرسون که دارای خطای معیار کمتری در مقایسه با سایر روشهاست، استفاده می‌شود که محاسبه آن از رابطه زیر بدست میآید:
 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*